+1

xây dựng hệ thống API trên Rails với công cụ Grape API và Grape-Entity (phần 1)

đây là một bài viết được viết dựa theo bài viết dưới đây: https://medium.com/@clementrollon/build-a-basic-api-with-grape-api-grape-entity-part-1-5d5fa1cf38db

Ý chính của bài viết là xây dựng một hệ thống API đơn giản trên Ruby on Rails bằng công cụ Grape và Grape-Entity

Chúng ta sẽ thử xây dựng một hệ thống quản lý Book Store bằng Api.

Xây dựng hệ thống

Đầu tiên, chúng ta cần xây dựng hệ thống model và controller trước

rails g model Book isbn:integer title stock:integer

rails g controller Books

rails g model Flow previousStock:integer neStock:integer book:references

rails g controler Flows

sau đó ta sẽ chạy lệnh để build Database

rails db:migrate

tiếp theo chúng ta cần phải add relationship cho BookFlow, chúng ta thêm has_many: flows vào trong file model Book.rb

Add Gems

Tiếp sau đây là 4 Gem cần thiết để chúng ta build API

Grape: nó là một `micro framework` được xây dựng giống như REST với mục địch là cung cấp DSL đơn giản để dễ dàng truy cập vào các API. Hiện tại nó đã hỗ trợ rất nhiều các quy ước chung và định dạng
Grape-Entity: là một hệ thống tập trung các API, cho phép truy cập bất kì chỗ nào trong cơ sử dữ liệu và đưa ra những thông tin muốn hiển thị
Grape On Rails Routes: đây là một Gem vô cùng hữu ích để xây dựng `routes` cho API
Faker: đây là một Gem hỗ trợ để tạo dữ liệu mẫu rất tiện lợi

Chúng ta sẽ faker dữ liệu trong DB

sau khi chúng ta cài đặt gem Faker chúng ta có thể add thêm đoạn dưới đây vào file seed.rb để tự tạo dữ liệu:

15.times do
 Book.create!(isbn: Faker::Number.number(4),
       title: Faker::Superhero.power, stock: Faker::Number.between(2, 19))
end
book_ids = Book.ids
95.times do
 Flow.create!(book_id: book_ids.sample,
       newStock: Faker::Number.between(2, 15), previousStock:  Faker::Number.between(2, 15))
end

sau đó chúng ta chạy lệnh sau trên màn hình command:

rake db:seed

Bây giờ chúng ta bắt đầu xây dựng API

chúng ta sẽ thêm đoạn dưới đây để gọi các API sẽ viết thông qua file application.rb.

config.paths.add File.join(‘app’, ‘api’), glob: File.join(‘**’, ‘*.rb’)
config.autoload_paths += Dir[Rails.root.join(‘app’, ‘api’, ‘*’)]

bây giờ chúng ta sẽ viết thử API đầu tiên: đầu tiên chúng ta tạo file book_store trong file api bằng lệnh dưới đây:

mkdir -p app/api/book_store

chúng ta tạo file base.rb trong file book_store

touch app/api/book_store/base.rb

chúng ta thêm dữ liệu vào base.rb giống như dưới đây:

module BookStore
 class Base < Grape::API
 mount BookStore::V1::Books
 end
end

Route

giờ chúng ta đã có file thư mực api, giờ làm sao để chúng ta điều hướng đến file đó, chúng ta sẽ thêm đoạn dưới đây vào file routes.rb

mount BookStore::Base => '/'

Tạo method đầu tiên

mkdir -p app/api/book_store/v1
touch app/api/book_store/v1/books.rb

và chung ta ghi đoạn code sau vào trong fiel books.rb:

module BookStore
 module V1
  class Books < Grape::API
   version 'v1', using: :path
   format :json
   prefix :api
   resource :books do
    desc 'Return list of books'
    get do
     books = Book.all
     present books
    end
   end
  end
 end
end

Chúng ta nên nhớ rằng xây dựng hệ thống Api cũng tương tự như xây dựng hệ thống App thông thường

một vài giải thích sơ bộ dưới đây:

version ‘v1’, using: :path : chỉ định version của Api này là v1

format :json : chỉ định đầu ra là json prefix :api : chỉ định tiền tố trong đường link là /api/

resource :books : thể hiện là chúng ta sử dụng routes là books

desc ‘Return list of books’ : Mô tả về những gì đang làm và mong đợi trả ra

get do …end : đây là một hàm trả về thông thường

Bước cuối cùng

trước khi chạy bạn nên check lại routes xem có ổn không bằng lệnh dưới đây:

rails grape:routes

nó sẽ trả về kết quả dưới đây:

GET | /api/:version/books(.json) | v1 | Return list of books

Giờ chúng ta đã tạo xong API đầu tiên, hãy tự tận hưởng nó bằng cách vào đường link dươi đây:

[http://localhost:3000/api/v1/books](http://localhost:3000/api/v1/books)

Kết luận:

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xây dựng một hệ thống API nhỏ vô cùng đơn giản với grapegrape-entity, và ở phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với cách làm thể nào để hiện thị thông tin chi tiết của books

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.