+1

Xây dựng API với grape và grape swagger

1. Cài đặt

Thêm vào trong Gemfile

gem "grape"
gem "grape-swagger"

2. Sử dụng

Để sử dụng gem, bạn cần một root API chính để mount các resouces khác

Cấu trúc thư mục thì bạn bên để api/api.rb

class API < Grape::API
 VERSION = name.downcase

 version VERSION, using: :path
 mount Users

 add_swagger_documentation hide_documentation_path: false, api_version: VERSION, info: {
  title: "API demo"
 }
end

Ở trên mình khai báo Class API làm root và mount Users vào trong root. Dòng add_swagger_documentation để swagger API tự động tạo ra document nếu bạn vào /swagger_doc

Trong Users bạn có thể định nghĩa các resources của mình

class V1::Users < Grape::API
 resources :users do
  desc "Sign up" do
   detail "Register a new user"
  end
  params do
   requires :email, type: String, regexp: Settings.validations.email_regex, allow_blank: false
  end
  post do
   SignUp.perform! declared(params)[:email]
  end

  desc "List users" do
   detail "List all users"
  end
  get serializer: API::AdminSerializer do
   render Admin.all
  end

  desc "Finish registration" do
   detail "User confirm the registration."
  end
  params do
   requires :confirm_email_token, type: String, allow_blank: false
   requires :password, type: String, allow_blank: false,
    desc: "Password for the first time login"
  end
  put do
   // do something
  end
 end
end

Cụ thể thì ở đoạn code trên sẽ yêu cầu params là emails, nếu có emails trong request bạn gửi lên thì nó mới thực hiện các phương thức trong post.

3. Cấu hình

Grape cho phép ta enable CORS, CORS là một cơ chế giúp resources từ một domain này có thể request được resources của domain khác

config.middleware.insert_before 0, Rack::Cors do
   allow do
    origins ENV["ORIGIN"]
    resource "*", headers: :any, methods: [:get, :post, :options, :delete, :put, :patch]
   end
  end

4. Tạo document với Swagger UI

Swagger UI cho phép bạn có thể tạo ra document dễ nhìn hơn, có giao diện cụ thể trên web Bạn chỉ cần pull docker images của nó về và chạy, sau đó vào localhost, trỏ đến tên document của application

docker pull swaggerapi/swagger-ui
docker run -p 80:8080 swaggerapi/swagger-ui

Vào localhost sẽ có giao diện như sau

5. Serialize model

Bạn có thể serialize model của mình với gem 'active_model_serializers Thêm vào Gemfile

gem "active_model_serializers"

Sau đó chạy bundle và

rails g serializer user

Khi đó sẽ tạo ra một file app/serializers/user_serializer.rb Ta định nghĩa các attributes

class UserSerializer < ActiveModel::Serializer
 attributes :id, :name, :first_name, :last_name, :created_at
end

Ở trong api chúng ta có thể hiện thị ra luôn

desc "List users" do
  detail "List all users"
end
get serializer: API::AdminSerializer do
  render Admin.all
end

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.