+2

Xác định timezone của người dùng trong Rails

Introduction

Timezone của các người dùng trong hệ thông không phải đều như nhau. Vậy hệ thống cần biết là người dùng nào đó đang ở timezone nào để thực hiện các action nào đó như: gửi email, hiển thị đúng datetime cho user ....

Cách để xác nhận timezone của user

Đầu tiên mình phải add column timezone vào user

class AddTimezoneToUser < ActiveRecord::Migration
 def change
  add_column :users, :timezone, :string
 end
end
$ rake db:migrate

Mình có thể xác nhận được timezone của user theo cách như sau:

 1. Cách đơn giản là mình có thể sử dụng time_zone_select để cho user chọn timezone ngay khi đăng ký vào hệ thống. Nhưng cách này đòi hỏi người dùng phải biết là mình đang ở timezone nào, mà không phải ai cũng biết timezone là gì, vậy cách này cũng không tiện cho người dùng lắm.
<%= form.select :time_zone, time_zone_options_for_select(form.object.time_zone, nil, ActiveSupport::TimeZone) %>
 1. Cách khác là hệ thống sẽ tự xác nhận được timezone khi người dùng đăng ký. Cách này sẽ sử dụng javascript để xác định timezone: jsTimezoneDetect

Implement trong Rails

Gemfile

gem "rails-assets-jsTimezoneDetect"

app/assets/javascripts/application.js

//= require jsTimezoneDetect

Bây giờ jsTimezoneDetect đã add vào trong project rails. Để biết nó chạy hay không, vào console trong browser:

jstz.determine().name() // trả về timezone hiện tại của mình

Thêm hidden_field vào trong form đăng ký như sau:

<%= form.hidden_field(:time_zone, value: nil) %>

Viết javascript để set timezone vào trong thẻ hidden field trên.

<script type='text/javascript'>
  $(document).ready(function(){
   document.getElementById('user_time_zone').value = jstz.determine().name();
  })
</script>

Khi người dùng vào trang đăng ký, js sẽ set timezone cho hidden field. Vậy khi submit đăng ký, hệ thống sẽ nhận được params timezone hiện tại của user đó và lưu vào database.

Hàm set time zone:

def set_time_zone(user)
 time_zone = params[:user][:timezone]
 if time_zone.present?
  user.time_zone = ActiveSupport::TimeZone::MAPPING.key(time_zone)
  user.save
 end
end

jsTimezoneDetect library xác nhận timezone theo format: America/Los_Angeles, .... vậy ở đây mình sử dụng ActiveSupport::TimeZone::MAPPING.key(time_zone) để convert thành timezone chuẩn của ActiveSupport::TimeZone : Pacific Time (US & Canada) ...

> ActiveSupport::TimeZone::MAPPING
=> {"International Date Line West"=>"Pacific/Midway",
 "Midway Island"=>"Pacific/Midway",
 "American Samoa"=>"Pacific/Pago_Pago",
 "Hawaii"=>"Pacific/Honolulu",
 "Alaska"=>"America/Juneau",
 "Pacific Time (US & Canada)"=>"America/Los_Angeles",
 "Tijuana"=>"America/Tijuana",
 "Mountain Time (US & Canada)"=>"America/Denver",
 "Arizona"=>"America/Phoenix",
 "Chihuahua"=>"America/Chihuahua",
 "Mazatlan"=>"America/Mazatlan",
 ...
 

References:

https://blog.bullettrain.co/auto-detecting-a-users-time-zone-in-rails/ http://nithinbekal.com/posts/rails-user-timezones/

https://www.youtube.com/watch?v=X-1ISHNEB9U


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.