+2

Window function - giải quyết bài toán tìm userflow trong analytic

Bài toán userflow trong analytic.

 • Một vấn đề khá đơn giản là làm thế nào vẽ được đi của user trong trang web của bạn, tất cả dữ liệu mình lưu vào bảng:
'time', 
'session_id', // trong session nào 
'page_id', // page di chuyển là page gì 
'page_ord', // page thứ mấy trong session
'start_time', // thời gian bắt đầu vào page
'end_time', // thời gian ra khỏi page
'page_referer_id',
'next_page_id'

 • Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để query tạo nên các step pageview như trên :#)

Giải quyết:

 • Tại mỗi step chúng ta tìm các page có vị trí thứ n trong session, bằng cách dùng window function, chúng ta tìm ra được với page hiện tại thì page tiếp theo là gì:
select * from (
	select sp.time,
     sp.session_id,
     page.page_url,
     sp.page_ord,
     lead(page_url) over (partition by sp.session_id order by sp.time asc) as next_page,
     lag(page_url) over (partition by sp.session_id order by sp.time asc) as prev_page,
     lead(page_ord) over (partition by sp.session_id order by sp.time asc) as next_ord

  from "session_page" as "sp"
  inner join "page" on "page"."id" = "sp"."page_id"
  and time >= '2019-04-22 00:00:00'
  order by "time" asc
  
 ) as sub where prev_page = '/2019/01/05/go-by-example-range/' and page_ord = 2;

 • Với mỗi page tìm ra được, chúng ta query tính toán số lượng các visit tới page tiếp theo:
-- query event flow sub 

select count(distinct(session_id)), next_page from (
	select sp.time,
     sp.session_id,
     page.page_url,
     sp.page_ord,
     lead(page_url) over (partition by sp.session_id order by sp.time asc) as next_page,
     lead(page_ord) over (partition by sp.session_id order by sp.time asc) as next_ord

  from "session_page" as "sp"
  inner join "page" on "page"."id" = "sp"."page_id"
  and time >= '2019-04-22 00:00:00'
  order by "time" asc
  
 ) as sub where page_url = '/2019/01/05/go-by-example-range/' and page_ord = 1 group by next_page;
 • Bằng cách này mình biết được bao nhiêu visit đã đến page tiếp theo :

Quá đơn giản và hiệu quả với window function, happy coding 😁😁😁


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.