0

Wicket hiển thị (e.g. PDF, Excel, Word) trong IFRAME

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày cách hiển thị file pdf trên màn hình để xem trước nội dung file PDF trong Wicket. Tôi sẽ trình bày 2 vấn đề chính

1. Hiển thị file PDF lên màn hình
2. Sử dụng ajax để thay đổi file PDF

Vì file pdf là dạng nội dung không thể hiển thị bằng thẻ HTML thông thường nên chỉ có thể hiện thị nhúng dưới dạng IFRAME

1.Đầu tiên tạo 1 panel để tạo ra 1 Iframe

File HTML

<html>
<body>
	<wicket:panel>
		<iframe wicket:id="myPdfPanel" width="370px" height="600px" />
	</wicket:panel>
</body>
</html>

File JAVA

import org.apache.wicket.AttributeModifier;
import org.apache.wicket.markup.html.WebMarkupContainer;
import org.apache.wicket.markup.html.panel.Panel;
import org.apache.wicket.request.resource.ResourceReference;

public class PdfViewPanel extends Panel {

  private static final long serialVersionUID = 1L;

  // Tham chiếu đến tài nguyên sẽ chứa PDF
  private ResourceReference pdfResource;

  private WebMarkupContainer wmc;

  public PdfViewPanel(String id) {
    super(id);
    wmc = new WebMarkupContainer("myPdfPanel");
    if (pdfResource != null) {

      // Thực hiện gán src cho iframe
      wmc.add(new AttributeModifier("src", (String) urlFor(pdfResource, null)));
      wmc.setOutputMarkupId(true);
    }
    add(wmc);
  }

  public ResourceReference getPdfResource() {
    return pdfResource;
  }

  // Hàm thực hiện thay đổi tài nguyên và gán lại src cho iframe
  public void setPdfResource(ResourceReference pdfResource) {
    this.pdfResource = pdfResource;
    wmc.add(new AttributeModifier("src", (String) urlFor(pdfResource, null)));
    wmc.setOutputMarkupId(true);
  }
}

2.Giờ tiến hành tạo một màn hình hiển thị PDF:

File HTML:

<html>
<head>
<title>Pdf Display</title>
</head>
<body>
	<h1>
		<a wicket:id="file1">File 1</a> <a wicket:id="file2">File 2</a>
		<p></p>
		<p></p>
		<div wicket:id="pdfPanel"></div>
	</h1>
</body>
</html>

File JAVA:

package com.framgia.wicket.documentinframe;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;

import org.apache.wicket.ajax.AjaxRequestTarget;
import org.apache.wicket.ajax.markup.html.AjaxLink;
import org.apache.wicket.markup.html.WebPage;
import org.apache.wicket.request.mapper.parameter.PageParameters;
import org.apache.wicket.request.resource.ByteArrayResource;
import org.apache.wicket.request.resource.IResource;
import org.apache.wicket.request.resource.ResourceReference;

public class PdfExample extends WebPage {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private PdfViewPanel pdfPanel;

  public PdfExample(final PageParameters parameters) {
    pdfPanel = new PdfViewPanel("pdfPanel");
    pdfPanel.setOutputMarkupId(true);

    // Thay đổi hiển thị sang file 1
    add(new AjaxLink<Void>("file1") {

      @Override
      public void onClick(AjaxRequestTarget target) {
        changePdf("file1.pdf", "file1");
        target.add(pdfPanel);
      }

    });

    // Thay đổi hiện thị sang file 2
    add(new AjaxLink<Void>("file2") {

      @Override
      public void onClick(AjaxRequestTarget target) {
        changePdf("file2.pdf", "file2");
        target.add(pdfPanel);
      }

    });

    changePdf("file1.pdf", "file1");

    add(pdfPanel);
  }

  public static byte[] bytes(InputStream is) throws IOException {
    ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
    copy(is, out);
    return out.toByteArray();
  }

  public static void copy(InputStream is, OutputStream os) throws IOException {
    byte[] buf = new byte[1024];
    while (true) {
      int tam = is.read(buf);
      if (tam == -1) {
        return;
      }
      os.write(buf, 0, tam);
    }
  }

  private void changePdf(final String filename, String path) {

    // Với mỗi file pdf sẽ tạo ra 1 tài nguyên, lên mỗi file cần phải có 1 path khác nhau.
    // Nếu giống nhau thì sẽ bị ghi đè khi thực hiện ajax thay đổi file
    pdfPanel.setPdfResource(new ResourceReference(this.getClass(), path) {

      @Override
      public IResource getResource() {
        try {
          return new ByteArrayResource("Application/pdf", bytes(PdfExample.class.getResourceAsStream(filename)));
        } catch (FileNotFoundException e) {
          e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        return null;
      }
    });
  }
}

Cấu trúc Project sau khi tạo xong

Screen Shot 2016-06-24 at 16.26.12.png

3.Chạy thử

http://localhost:8080/WicketPDFDisplay/

Screen Shot 2016-06-24 at 16.28.00.png

Trên là ví dụ sẽ hiển thị pdf lên màn hình, khi thực hiện click vào link File 1 hoặc File 2 thì sẽ thay đổi file PDF

Trong bài viết tới tôi sẽ hướng dẫn hiển thị file excel lên màn hình

Source code các bạn có thể tham khảo tại đây WicketPDFDisplay


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.