0

What is a Test Case?

I. What is a Test Case?

Test cases là một tài liệu bao gồm một tập hợp các điều kiện hoặc hành động được thực hiện trên ứng dụng phần mềm và xác định kết quả mong muốn của nó. Ở đây chúng ta thực hiện mô tả tài liệu với dữ liệu test, điều kiện tiên quyết và kết quả mong đợi Dưới đây là giải thích chi tiết các mục của Test caces: 1. Test case ID: ID của test case 2. Test case description: objects or tóm tắt nội dung của test case 3. Prerequisites: Điều kiện bắt buộc để thực hiện test case 4. Test steps: Các bước thực hiện test 5. Test data: Dữ liệu dùng để test 6. Expected Result: Kết quả mong muốn khi thực hiện test 7. Actual Result: Kết quả thực tế khi test 8. Status: Pass, Fail, 'Not execute' khi test case không được thực hiện và 'Blocked' khi phát hiện lỗi nghiêm trọng 9. Created By: Người tạo test case 10. Date of creation: Ngày tạo test case 11. Executed By: Người thực hiện chạy test case 12. Date of execution: Ngày thực hiện test

II. Types of Test case Có 2 loại Test case: 1. Formal test cases: Là những Test case được tạo ra theo format of test case, bao gồm đầy đủ các thông tin: preconditions, input data, output data, post conditions, ... 2. Informal test cases: là những tescases được tạo ra khi yêu cầu đầu vào, đầu ra chưa được biết.

III. How to write good testcases? 1. Customer Requirement: Test cases được tạo ra phải bám sát yêu cầu của khách hàng. 2. Test case phải đơn giản, rõ ràng dễ hiểu: Test cases cũng là một tài liệu dùng trong dự án, và nó cần phỉa được đơn giản, rõ ràng để tất cả member trong dự án hay cả member mới vào đọc cũng có thể hiểu được. 3. Do NOT presume: Không thực hiện việc đoán tính năng, chức năng của app, mà phải luôn bám theo specs. 4. Unique test cases: Mỗi Test cases nên có một tên duy nhất để có thể theo dõi lỗi hoặc yêu cầu ở những giai đoạn sau 5. Should NOT be repeated: Các test cases không nên lặp lại. Nếu test case yêu cầu thực hiện có các bước tương tự như testcase khác thì không nên viết lại, mà có thể gọi lại ID của testcase ở điều kiện tiên quyết. 6. Assure 100% test coverage: Đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng trong khi viết test cases. 7. Peer Review of Test Cases: Các testcases luôn phải được review bởi người khác. Nếu bất kí điều kiện hay spec nào bị bỏ sót thì chúng ta có thể updated theo feedback của ngừoi review.

IV. Advantages of writing testcase 1. Test cases là tài liệu được viết ra để bất kì ai trong team có thể tham khảo vào bất kì lúc nào để hiểu được tất cả các chức năng. 2. Nó có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho mọi người trong team, thay vì yêu cầu một người phải ngồi giải thích một chức năng thì chúng ta có thể tham khảo test cases. 3. Viết test cases đảm bảo được việc khái quát yêu cầu sản phẩm hay ứng dụng đúng như khách hàng mong muốn. 4. Viết test cases giúp tăng chất lượng phần mềm.

V. Disadvantages of writing testcase 1. Nếu có bất kì tính năng nào thay đổi thì các test cases phải được sửa theo. Sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm các test case liên quan đến tính năng thay đổi để sửa đổi chúng. 2. Nếu tính năng nào không dùng đến thì tất cả các test cases liên quan phải được loại bỏ.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.