Vuejs trong docker như thế nào.

Như ở phần trước chúng ta có cấu trúc thư mục sau đây:

.
├── backend
│   ├── app
│   │   ├── app
│   │   │   ├── cors.py
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── main.py
│   │   │   └── test
│   │   │     ├── __init__.py
│   │   │     └── test_hello.py
│   │   ├── backend-live.sh
│   │   └── uwsgi.ini
│   └── Dockerfile
├── db
│   └── init.sql
├── docker-compose.yml
├── frontend
│   ├── babel.config.js
│   ├── Dockerfile
│   ├── package.json
│   ├── package-lock.json
│   ├── public
│   │   ├── favicon.ico
│   │   └── index.html
│   ├── README.md
│   └── src
│     ├── App.vue
│     ├── assets
│     │   └── logo.png
│     ├── components
│     │   └── HelloWorld.vue
│     ├── config.js
│     └── main.js
├── README.md
└── traefik
  ├── acme
  │   └── acme.json
  └── traefik.toml

Ở bài viết này chúng ta tập trung vào phần frontend đó là vuejs của chúng ta ở đó.

├── docker-compose.yml
├── frontend
│   ├── babel.config.js
│   ├── Dockerfile
│   ├── package.json
│   ├── package-lock.json
│   ├── public
│   │   ├── favicon.ico
│   │   └── index.html
│   ├── README.md
│   └── src
│     ├── App.vue
│     ├── assets
│     │   └── logo.png
│     ├── components
│     │   └── HelloWorld.vue
│     ├── config.js
│     └── main.js

Xây dựng Vuejs từ CLI

Cài đặt vue-cli:

npm install -g @vue/cli
# OR
yarn global add @vue/cli

Khởi tạo project frontend:

vue create frontend

thư mục frontend nên cùng cấp với thư mục backend, sau đó là 1 loạt các lựa chọn từ babel, eslint, test... Tùy vào mục đích có thể chọn các option cần thiết.

Chạy được Vuejs kết hợp flask trên local

Ở thư mục ./frontend chạy terminal:

npm install
npm run serve

Vậy chúng ta có 1 backend http://localhost:5000/api/ chạy ở local sau khi đọc tại đây, và một frontend http://localhost:8080

Tạo chút sự kết nối

Ở đây chúng ta muốn chữ Hello World hiển thị lên frontend Vuejs, vì backend trả về 1 JSON:

{"message": "Hello World"}

Ở file HelloWorld.vue chúng ta sẽ modify như sau:

// thêm state apiMessage
data: () => {
  return {
    apiMessage: '',
  }
}
.
.
.
// gọi api khi created
created: async function () {
  try {
   const res = await fetch('localhost:5000/api/');
   const data = await res.json();
   this.apiMessage = data.message;
  } catch (error) {
   throw error;
  }
 }
// thêm đoạn này vào template của Hellowold.vue để hiển thị
<h2>API message: {{ apiMessage }} </h2>

Docker hóa phần mình vừa tạo

Tạo thêm file .dockerignore

node_modules

Tạo thêm file nginx.conf cho Vuejs khi build production

 
server {
 listen 80;
 
 location / {
  root /usr/share/nginx/html;
  index index.html index.htm;
  try_files $uri $uri/ /index.html =404;
 }
 
 include /etc/nginx/extra-conf.d/*.conf;
}

Tạo thêm file Dockerfile

# Stage 0, "build-stage", based on Node.js, to build and compile the frontend
FROM node:10-alpine as build-stage

WORKDIR /app

COPY package*.json /app/

RUN npm install

COPY ./ /app/

ARG FRONTEND_ENV=production

ENV VUE_APP_ENV=${FRONTEND_ENV}

# Un-comment the next line to enable tests after implementing them
# RUN npm run test:unit

RUN npm run build


# Stage 1, based on Nginx, to have only the compiled app, ready for production with Nginx
FROM nginx:1.15

COPY --from=build-stage /app/dist/ /usr/share/nginx/html

COPY ./nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf

Thêm file .env, chúng ta định nghĩa domain ảo chúng ta là service.test

VUE_APP_DOMAIN_DEV=localhost
VUE_APP_DOMAIN_PROD=service.test
VUE_APP_NAME=service.test
VUE_APP_ENV=development
# VUE_APP_ENV=production

Thêm file config.js

export let apiUrl = '';

if (process.env.VUE_APP_ENV == 'production') {
  apiUrl = `https://${process.env.VUE_APP_DOMAIN_PROD}`;
} else {
  apiUrl = 'http://localhost:5000'
}

Sửa lại file HelloWorld.vue

// config
const config = require('../config');
.
.
.
created: async function () {
  try {
   
   const res = await fetch(`${config.apiUrl}/api/`);
   const data = await res.json();
   this.apiMessage = data.message;
  } catch (error) {
   throw error;
  }
 }

Sửa file docker-compose và thêm traefik

Trước hết chúng ta tạo traefik.toml định nghĩa một số config như https acme Chúng ta config domain ảo là service.test

Tại file /etc/hosts thêm:

127.0.0.1 service.test
defaultEntryPoints = ["http", "https"]

[web]
# Port for the status page
address = ":8080"

# Entrypoints, http and https
[entryPoints]
 # http should be redirected to https
 [entryPoints.http]
 address = ":80"
  [entryPoints.http.redirect]
  entryPoint = "https"
 # https is the default
 [entryPoints.https]
 address = ":443"
  [entryPoints.https.tls]

# Enable ACME (Let's Encrypt): automatic SSL
[acme]
# Email address used for registration
email = "[email protected]"
storageFile = "/etc/traefik/acme/acme.json"
entryPoint = "https"
onDemand = false
OnHostRule = true
 # Use a HTTP-01 acme challenge rather than TLS-SNI-01 challenge
 [acme.httpChallenge]
 entryPoint = "http"

# Enable Docker configuration backend
[docker]
endpoint = "unix:///var/run/docker.sock"
domain = "service.test"
watch = true
exposedbydefault = false

Tạo thêm file rỗng ./traefik/acme/acme.json

Sau đó chúng ta sửa lại docker-compose.yml

version: "3.7"

services:

 backend:
  build: ./backend
  labels:
   - "traefik.enable=true"
   - "traefik.backend=backend"
   - "traefik.frontend.rule=PathPrefix:/api"

 frontend:
  build: 
   context: ./frontend
   args:
     FRONTEND_ENV: ${FRONTEND_ENV-production}
  labels:
    traefik.enable: "true"
    traefik.frontend.rule: PathPrefix:/
    traefik.port: '80'
 
 traefik:
  image: traefik:1.7
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
   - ./traefik/traefik.toml:/etc/traefik/traefik.toml:ro
   - ./traefik/acme:/etc/traefik/acme
  ports:
   - "80:80"
   - "443:443"
   - "8080:8080"

Giải thích qua thì backend có quy tắc ở prefix: '/api' còn frontend có quy tắc prefix: '/' mọi thứ để qua cổng 80, còn service traefik kia là để theo dõi tình trạng service. Kèm theo đó là cài đặt https.

Mọi thứ xong xuôi, chúng ta chạy

docker-composer up -d --build

Sau đó chúng ta truy cập: https://service.test

Theo dõi traefik: http://service.test:8080

Kết luận

Vậy môi trường local chúng ta như là 1 môi trường production, bước tiếp theo là chúng ta có 1 server với tên miền được mua sẵn, chạy docker là xong.

Đối với việc development thay vì sử dụng docker chúng ta vẫn có thể sử dụng dạng localhost trực tiếp mà không vấn đề gì cả như port 5000 đối với flask và port 8080 của Vuejs

Đối với bạn nào muốn mì ăn liền thì có thể sử dụng cái này của tớ: https://github.com/quanghung97/flask-vuejs-traefik-docker. Ở đây có thể khác 1 chút vì thêm 1 số service như mysql 😃. Các bạn có thể xóa đi nếu không cần.

facebook: https://www.facebook.com/quanghung997