+5

VueJS: Quản lý giỏ hàng trong VueApp với Vuex và ? (Phần 2)

Chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục viết về VueJS với chủ đề: Giỏ hàng trong VueJS.

I. Giới thiệu:

1. Thao tác với giỏ hàng qua ?

Tiếp tục là Lazada, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy 1 user sẽ phải login để có thể thao tác với giỏ hàng cũng như cho lần sử dụng kế tiếp. Vậy nếu không cần login mà vẫn có thể thao tác với giỏ hàng và đặt hàng thì phải làm sao? Chưa login thì lưu giỏ hàng cho các lần truy cập web sau kiểu gì?

Chúng ta có thể lưu dữ liệu giỏ hàng tạm thời vào Windows LocalStorage , trong trường hợp người dùng không muốn login, và cách này đã được sử dụng ở khá nhiều trang web bán hàng, ví dụ như trang Coolmate.

2. Một vấn đề nhỏ của việc giao tiếp LocalStorage trong VueJS:

Trong VueJs, chúng ta có khái niệm reactivity, được sơ lược thông qua bức hình sau:

Giải thích ngắn gọn cho ý nghĩa của bức hình cũng như reactivity: Mỗi khi chúng ta tạo 1 đối tượng data bên trong VueJS, VueJS sẽ đồng thời tạo ra setter - thay đổi dữ liệu, getter - nhận dữ liệu cho đối tượng data đó, đồng thời cũng có thêm 1 watcher để lắng nghe sự thay đổi (setter) và tiếp nhận xử lý (đôi khi là re-render component).

Nhưng đối với LocalStorage, Vue không thể biến LocalStorage thành 1 đối tượng con trong Vue instance để sử dụng khả năng reactivity, chúng ta chỉ có thể copy LocalStorage sang 1 biến trong VueApp và thao tác trên biến này để có thể sử dụng:

File Home.vue:

<template>
 <div class="home">
  <div>Dữ liệu localStorage hiện tại: {{ valueLocalStorage }}</div>
  <button @click="setValue">Update value</button>
 </div>
</template>

<script>
import localStorage from "@/plugins/localStorage";

export default {
 name: "Home",
 computed: {
  valueLocalStorage() {
   return Number(localStorage.get());
  }
 },
 methods: {
  setValue() {
   return localStorage.set(this.valueLocalStorage + 1);
  }
 }
};
</script>

Ảnh: LocalStorage được update nhưng giá trị computed trong VueApp không được update theo.

Link code: Here

II. Config:

1. Basic:

Như đã giới thiệu ở trên, để thao tác với localStorage, ta sẽ sử dụng một biến phụ để lắng nghe và thay đổi dữ liệu. Trong hầu hết dự án, chúng ta sẽ sử dụng 1 module/variable của Vuex để theo dõi sự thay đổi này, song bạn cũng có thể sử dụng 1 biến data bình thường, như ví dụ đơn giản mà mình làm ở phía dưới.

Về cơ bản, ta sẽ tạo 1 biến phụ, copy dữ liệu của localStorage khi build trang web, và sử dụng biến mới như 1 reactivity localStorage, đồng thời update localStorage khi có update trong biến vừa tạo.

File Home.vue sau khi update:

<template>
 <div class="home">
  <div>Dữ liệu localStorage hiện tại: {{ store }}</div>
  <button @click="setValue">Update value</button>
 </div>
</template>

<script>
import localStorage from "@/plugins/localStorage";

export default {
 name: "Home",
 data: () => ({
  store: localStorage.get()
 }),
 watch: {
  store() {
   localStorage.set(this.store);
  }
 },
 methods: {
  setValue() {
   return (this.store += 1);
  }
 }
};
</script>

Trong thực tế khi làm việc với localStorage kết hợp với Vuex, bạn cũng làm tương tự nhưng khi dispatch action, sẽ thêm dòng localStorage.set để update ở cả localStorage.

2. vuex-persist:

Ngoài việc tự tay tạo localStorage và setting các hàm get/set, chúng ta có thể sử dụng vuex-persist. vuex-persist hỗ trợ CookieslocalStorage, tự động update các store cho chúng ta. Việc sử dụng vuex-persist cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần install từ npm, sau đó config theo trình tự sau:

Tạo module làm việc của bạn: (mình sử dụng module cho mọi dự án Vuex thay vì dùng state từ stores/index.js, vì việc scale của dữ liệu cũng như việc chia nhỏ thành từng module sẽ quản lý dễ dàng hơn)

const state = {
 name: "localStorage",
 count: 0
};

const getters = {};

const mutations = {
 incrementLocalCount(state) {
  state.count++;
 }
};

const actions = {
 incrementLocalCount({ commit }) {
  commit("incrementLocalCount");
 }
};

export default {
 namespaced: true,
 state,
 getters,
 mutations,
 actions
};

Tiếp theo, ta sẽ nạp Module vào store:

import Vue from "vue";
import Vuex from "vuex";
import VuexPersistence from "vuex-persist";

import localStorage from "./modules/localStorage";

const KEY = "vue-demo";

const vuexLocal = new VuexPersistence({
 storage: window.localStorage,
 key: KEY, // key của localStorage
 modules: ["localStorage"]
});

Vue.use(Vuex);

export default new Vuex.Store({
 state: {},
 mutations: {},
 actions: {},
 modules: { localStorage },
 plugins: [vuexLocal.plugin]
});

Kết quả tương tự như khi sử dụng localStorage bình thường:

Link code demo với vuex-persist: Here!

III. Kết bài:

Qua 2 bài viết, mình đã giới thiệu 1 case study đơn giản, đó là làm việc với giỏ hàng ở 2 trường hợp:

 • Multiple tabs
 • Lưu giỏ hàng cho User khi User chưa đăng nhập.

Mình cảm ơn các bạn đã đọc qua bài viết của mình. Nếu có thắc mắc hoặc bất cứ vấn đề liên quan, xin đừng ngần ngại mà hãy mạnh dạn phát biểu ở phần comment nhé 😉.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết sau.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.