+2

[Vue.js] Component Communication Patterns

Chào các bạn, Hôm nay mình xin giới thiệu bài viết về mối quan hệ giữa các component trong vue.js. Nếu các bạn đã từng làm qua với vue js thì chắc chắn bạn luôn tổ chức view thành các component khác nhau. Như các bạn thấy trên hình, ta có các component UserNotifications, Flash, ThreadView, SubscribeButton, Replies, Reply, PaginatorNewReply

Vậy để các component giao tiếp với nhau thì có những phương pháp và cách thức nào. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

1.Props

 • Props cho phép truyền data (bất cứ data type nào) ***từ parent component xuống children component.***,
 • Lưu ý: Khi dữ liệu thay đổi ở component cha, các props mà ta khai báo ở các component con cũng tự động update theo.
 • Template syntax:
<my-component v-bind:prop="parentValue"></my-component>

Hoặc ngắn gọn hơn

<my-component :prop="parentValue"></my-component>
 • Ví dụ:
 • Trong hình ta đang có RepliesComponent, đóng vai trò là parent component. Component này đang chứa 2 component con là ReplyComponentPaginatorComponent đóng vai trò là Children component.
 • ReplyComponent ta đang truyền vào một props theo cú pháp (định nghĩa ở trên) là biến reply.
 • PaginatorComponent ta đang truyền vào biến dataSet.

Refer code: GitHub

Tóm tắt: Để truyền data từ parent component sang children component ta dùng props nhé các bạn. Hết sức đơn giản đúng không nào 😃

2. Events

 • Events sẽ giúp ta inform (thông báo) cho các parent component biết dữ liệu ở các children component đang và đã thay đổi.
 • Template syntax:
<my-component v-on:myEvent="parentHandler"></my-component>
<!-- Ngắn gọn hơn-->
<my-component @myEvent="parentHandler"></my-component>
 • Ví dụ: Kích hoạt một event trong một component. Ta dùng method $emit.
export default {
 methods: {
  fireEvent() {
   this.$emit('myEvent', eventValueOne, eventValueTwo);
  }
 }
}

Ngoài ra,ta có thể tạo các Global event để có thể gọi bất kì đâu trong ứng dụng. Trong bài viết tiếp theo mình sẽ giới thiệu kĩ hơn về phần này nhé !!!

 • Ví dụ: Như các bạn thấy qua ví dụ:

 • ReplyComponent ta đang định nghĩa một event là deleted. Khi fire event này thì lập tức function remove(index) sẽ được thực thi.

 • Tương tư với PaginatorComponent, định nghĩa event là changed. Khi fire event này thì method fetch sẽ thực thi chức năng của nó.

Refer code: GitHub

3. Kết hợp props và event với v-model

 • Trong các js framework hiện đại (như angular, hay vue) có một khái niệm rất hay. Đó là two way data-binding, cụ thể là v-model. Vậy ta thử dùng propsevent kết hợp với v-model nhé!!

 • Lưu ý: Cách này thường được sử dụng cho các inputs component.

 • Ta đến với vị dụ đơn giản sau

<template>
 <div>
  <input type="text" :value="value" @input="triggerEvent"/>
 </div>
</template>

<script>
 export default {
  props: {
   value: String
  },

  methods: {
   triggerEvent(event) {
    this.$emit('input', event.target.value);
   }
  }
 }
</script>

Giải thích:

 • Trong ví dụ trên, ta dùng props để init data cho input. Khi input này thay đổi giá trị (tức là user đang nhập) thì sẽ method triggerEvent sẽ được thực thi.

4. Direct Access

 • Ngoài cách dùng propsevent để truyền data qua lại giữa các component thì ta có thể truy cập trực tiếp đến component. Thông qua các syntax sau:
 • Truy cập đến parent component từ children component.
this.$parent
 • Truy cập đến children component từ parent component.
this.$children

Với syntax trên ta có thể thấy đầy đủ các thành phần của component cha hoặc component con.

Bài viết tới đây mình xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Hẹn gặp các bạn trong bài viết tiếp theo nhé !!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.