0

Vòng lặp for trong code c

Vòng lặp for trong code c là một vòng lặp cho phép bạn thực thi một khối lệnh hoặc lặp lại một câu hỏi, một đoạn code nhiều lần với số lần lặp được xác định trước và dưới đây là một đoạn code cơ bản và dễ hiểu về vòng lặp này

for (khởi tạo giá trị [thường là int i = 0]; điều kiện [ ví dụ như : i < 10 ]; cập nhật[thường là i + 1 hoặc i++] ) {

// Khối lệnh mà bạn muốn thực hiện lặp

}

Giải thích:

Phần khởi tạo giá trị: nó là nơi khởi tạo ra biến đếm. Lấy ví dụ như trong đoạn code trên của mình [int =0] tức là biến đếm này sẽ lặp từ số 0

Phần điều kiện: phần điều kiện lặp này nôm na là bạn nhập một giá trị và nó sẽ lặp đúng với giá trị đó và trong đoạn code trên [i < 10] là mình nhập vào vòng lặp for một giá trị là < 10 tức là khi chạy code vòng lặp này sẽ chỉ lặp lại khối lệnh mình muốn lặp dưới 10 lần.

Phần cập nhật: nó là phần dùng để cập nhật giá trị của biến đếm. Ví dụ về phần này thì khi bắt đầu lặp lại khối lệnh đầu tiên thì thông qua điều kiện ở đây là i < 10 nếu đáp ứng được điều kiện thì nó sẽ lặp lại câu này lần thứ 2 và tiếp tục như vậy cho đến khi ko đáp ứng được điều kiện i < 10. Có vẻ phần này mình giải thích có hơi khó hiểu vì vậy mình sẽ để link của một trang chỉ cách hoạt động của phần này ở dưới nhé.

Link : https://www.sitesbay.com/cprogramming/images/for-loop-in-c.gif

Một ví dụ về vòng lặp for trong code c:

#include <stdio.h>

int main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%d\n", i);
    }
    return 0;
}

Đây là một ví dụ điển hình của một vòng lặp for và ở đây vòng lặp for có tác dụng dùng để lặp lại một chuỗi số từ 1 đến 10. Trong đó

=> int i = 1 : vòng lặp for sẽ bắt đầu lặp từ con số 1

=> i <= 10 : điều kiện là i sẽ bé hơn hoặc bằng 10

=> i++ : Lặp lại chuỗi số cho đến khi đáp ứng đủ điều kiện

Và đó là một số kiến thức cơ bản về vòng lặp for. Nếu các bạn thấy bài này hữu ích hãy gửi ý kiến của bạn cho mình nha!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.