+34

Vòng đời của một React Component

constructor(props)

 • Được gọi khi một thể hiện của component được tạo ra.
 • Có thể dùng để khởi tạo state cho component.
 • Cũng có thể dùng để "bind" các hàm của component.
 • Nếu phải cài đặt hàm này thì phải khai báo 1 tham số props cho nó và phải gọi super(props) đầu tiên.
 • Nếu không làm gì thì không phải cài đặt hàm này.

componentWillMount()

 • Được gọi trước khi render().
 • Dùng để đăng ký các sự kiện toàn cục.
 • Dựa vào các props để tính toán và set lại state

render()

 • Hàm này bắt buộc phải có trong component().
 • Trả về 1 đối tượng JSX (có thể lồng các đối tượng với nhau nhưng phải có 1 đối tượng gói tất cả các đối tượng lại) để hiển thị hoặc null / false nếu không muốn hiển thị gì.
 • Không được gọi setState() trong hàm này (cũng như trong các hàm mà hàm này gọi đến), bởi khi gọi setState() thì hàm render sẽ được gọi => gây ra lặp vô hạn.

componentDidMount()

 • Ngay sau khi hàm render được gọi đến lần đầu tiên chạy xong thì hàm này sẽ được chạy.
 • Thường dùng để fetch dữ liệu từ server và sau đó setState để render dữ liệu ra.
 • Đến đây thì các phần tử đã được sinh ra rồi, và có thể tương tác với DOM bằng JS trong hàm này.

componentWillReceiveProps(nextProps)

 • Hàm này được chạy khi mà props của component đã được sinh ra có sự thay đổi.
 • Phải gọi setState() nếu muốn render lại.

shouldComponentUpdate(nextProps, nextState)

 • Được gọi trước render.
 • Trả về true / false. Nếu false thì sẽ không render lại. Mặc định là true.

componentWillUpdate(nextProps, nextState)

 • Được gọi ngay sau shouldComponentUpdate() nếu hàm này trả về true.
 • Không gọi setState() trong hàm này bởi hàm này là để chuẩn bị update cho đối tượng chứ không phải tạo ra 1 update mới, sẽ tạo ra lặp vô hạn.
 • Hàm render sẽ được gọi ngay sau hàm này.

componentDidUpdate(prevProps, prevState)

 • Được gọi ngay sau render() từ lần render thứ 2 trở đi.
 • Đây cũng là 1 cơ hội để thao tác với các phần tử DOM bằng JS.

componentWillUnmount()

 • Được gọi khi 1 component được loại bỏ khỏi DOM.
 • Thực hiện các thao tác dọn dẹp như huỷ các timer, loại bỏ các phần tử thừa, ...

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.