Viết một chương trình lưu trữ ảnh Local đơn giản với Swift 5

Giới thiệu

Việc lưu trữ ảnh và quản lý dưới local là một tác vụ hết sức quan trọng trong các ứng dụng có liên quan tới ảnh. Việc lưu trữ này cho phép:

 • Không phải tải lại ảnh nhiều lần đối với các ứng dụng sử dụng ảnh trên mạng.
 • Lưu lại các ảnh trung gian thay vì duy trì trên bộ nhớ đối với các ứng dụng xử lý ảnh.

Mục đích của bài viết này là từng bước xây dựng một chương trình đơn giản cho phép xử lý 2 tác vụ sau:

 • Lưu trữ ảnh trên local
 • Tìm kiếm các ảnh đã lưu trữ trước đó

Mô tả các phương thức và cấu trúc dữ liệu

Như đã đề cập ở mục trên, ứng dụng sẽ gồm 2 chức năng chính:

 • Lưu trữ ảnh trên local (store)
 • Tìm kiếm các ảnh đã lưu trữ trước đó (retrieveImage)

Ứng dụng cho phép lưu trữ và tìm kiếm ảnh theo 2 cơ chế:

 • Sử dụng UserDefaults
 • Sử dụng File System

Ta sẽ định nghĩa enum StorageType để phân biệt 2 phương thức này

enum StorageType {
  case userDefaults
  case fileSystem
}

Phương thức store cho phép người dùng lưu trữ ảnh trên local

private func store(image: UIImage, forKey key: String, withStorageType storageType: StorageType) {
  if let pngRepresentation = image.pngData() {
    switch storageType {
    case .fileSystem:
      // Save to disk
    case .userDefaults:
      // Save to user defaults
    }
  }
}
 • image: ảnh đầu vào sẽ ở dạng UIImage và sẽ được chuyển về dạng binary để lưu trữ
 • key: tên của ảnh để hỗ trợ cho việc tìm kiếm sau này
 • storageType: phương thức lưu trữ (userDefaults | fileSystem)

Phương thức retrieveImage cho phép tìm kiếm các ảnh đã lưu trữ trước đó:

private func retrieveImage(forKey key: String, inStorageType storageType: StorageType) {
  switch storageType {
  case .fileSystem:
    // Retrieve image from disk
  case .userDefaults:
    // Retrieve image from user defaults
  }
}
 • key: tên của ảnh cần tìm kiếm
 • storageType: phương thức lưu trữ (userDefaults | fileSystem)

Lưu trữ và tìm kiếm ảnh sử dụng UserDefaults

Việc lưu trữ và tìm kiếm ảnh với UserDefaults được thực hiện hết sức đơn giản

 • Để lưu trữ ta cần chuyển UIImage sang Data và lưu trữ theo API của UserDefaults
private func store(image: UIImage, forKey key: String, withStorageType storageType: StorageType) {
  if let pngRepresentation = image.pngData() {
    switch storageType {
    case .fileSystem:
      // Save to disk
    case .userDefaults:
      UserDefaults.standard.set(pngRepresentation, forKey: key)
    }
  }
}
 • Đới với việc tìm kiếm ta cần thức hiện theo trình tự ngược lại chuyển từ Data sang UIImage
private func retrieveImage(forKey key: String, inStorageType storageType: StorageType) {
  switch storageType {
  case .fileSystem:
    // Retrieve image from disk
  case .userDefaults:
    if let imageData = UserDefaults.standard.object(forKey: key) as? Data, 
      let image = UIImage(data: imageData) {
      
      return image
    }
  }
}

Lưu trữ và tìm kiếm ảnh sử dụng File system

Đối với việc lưu trữ sử dụng File System, ta sẽ sử dụng đường dẫn file làm khóa lưu trữ và tìm kiếm.

Ta sẽ có một hàm tiện ích để chuyển đổi từ khóa sang "đường dẫn file"

private func filePath(forKey key: String) -> URL? {
  let fileManager = FileManager.default
  guard let documentURL = fileManager.urls(for: .documentDirectory,
                      in: FileManager.SearchPathDomainMask.userDomainMask).first else { return nil }
  
  return documentURL.appendingPathComponent(key + ".png")
}
 • Phương thức lưu trữ sẽ được thực thi như sau:
private func store(image: UIImage,
          forKey key: String,
          withStorageType storageType: StorageType) {
  if let pngRepresentation = image.pngData() {
    switch storageType {
    case .fileSystem:
      if let filePath = filePath(forKey: key) {
        do {
          try pngRepresentation.write(to: filePath,
                        options: .atomic)
        } catch let err {
          print("Saving file resulted in error: ", err)
        }
      }
    case .userDefaults:
      UserDefaults.standard.set(pngRepresentation,
                    forKey: key)
    }
  }
}
 • Phương thức tìm kiếm sẽ được thực thi như sau:
private func retrieveImage(forKey key: String,
              inStorageType storageType: StorageType) -> UIImage? {
  switch storageType {
  case .fileSystem:
    if let filePath = self.filePath(forKey: key),
      let fileData = FileManager.default.contents(atPath: filePath.path),
      let image = UIImage(data: fileData) {
      return image
    }
  case .userDefaults:
    if let imageData = UserDefaults.standard.object(forKey: key) as? Data,
      let image = UIImage(data: imageData) {
      return image
    }
  }
  
  return nil
}

Giao diện của chương trình.

Giờ ta sẽ tiến hành ghép các hàm xử lý đã xây dựng ở trên vào giao diện của chương trình.

Phần giao diện sẽ hoạt động như sau:

 • Ta sẽ tải ảnh từ một URL do người dùng nhập vào
 • Sau đó lưu ảnh đó dưới local
 • Sau đó tải lại ảnh này dưới local và hiển thị lên UIImageView

Khi đó phần xử lý cho nút Save Image sẽ như sau:

@IBAction func onSaveTouch(_ sender: Any) {
  if let imageData = self.saveImage.image {
    DispatchQueue.global(qos: .background).async {
      self.store(image: imageData,
            forKey: "test",
            withStorageType: .userDefaults)
    }
  }
}

Phần xử lý cho nút Load Image sẽ như sau;

@IBAction func onLoadTouched(_ sender: Any) {
  DispatchQueue.global(qos: .background).async {

    if let tempImage = self.retrieveImage(forKey: "test", inStorageType: .userDefaults) {
      DispatchQueue.main.async {
        self.loadImage.image = tempImage
      }
    }
  }
}

Nguồn tham khảo và chương trình demo

All Rights Reserved