+9

Viết lại styled-components trong reactjs với 60 dòng code javascript

#alt text

Tản mạn

styled-components là thư viện mình rất thích khi viết css cho react, sau vài ngày gần đây mình tìm hiểu về source của nó thì mình đã quyết định viết lại nó để hiểu sâu nhất có thể, mình cảm thấy học được rất repo này nên mình đã viết ra bài nên đã chia sẻ cho ae những thứ mình đã học được từ nó, để hiểu được những đoạn code trong repo của mình thì mình sẽ nói 2 khái niệm khá mới với mình và bắt buộc phải hiểu, nếu ae đã biết rồi thì có thể bỏ qua ^^

Stylesheet

Nếu ae nào biết đến stylesheet trong javascript rồi thì có thể bỏ qua đoạn này Trong styled-components thì nó đc dùng để lưu các style, mỗi thẻ tag style thì có 1 sheet, mỗi sheet có rất nhiều rule , 1 rule tương ứng với className và style kèm theo, vd ở dưới minh hoạ cho việc thêm 1 rule vào sheet

// get tất cả các các sheet trong app
const sheet = document.styleSheets;
//chọn 1 rule trong sheet và add css vào rule
sheet[1].insertRule ('.classname {width : 100%;height : 100%;}', indexStyle)

Link chi tiết về nó : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CSSStyleSheet

##Tagged templates Tagged templates mình nói đến ở đây chính là cú pháp hay dùng ở styled-components

// function này chỉ return 1 array chứ tất cả các đối số của function này
const templateFunc = (...args ) => args
templateFunc`
	width : 100%; 
  height : 50%;
	background : ${props => props};
`

Kết qủa chúng ta lấy ra đc các tham số như thế này alt text Link chi tiết về nó : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals

##Bắt tay vào viết thư viện Mình sẽ viết class ComponentStyle để handle việc khởi tạo stylesheet và insert css cho component

class ComponentStyle {
 sheet = {};
 constructor() {
	// ngay khi class khởi tạo thì mình sẽ tạo thẻ style và lưu sheet của style đó vào biến sheet trong class
  const styleDom = this.makeStyleTag();
 	// lấy sheet và save vào biến this.sheet 
  this.sheet = styleDom.sheet;
 }
 makeStyleTag = () => {
 	// function này sẽ tạo style và add thẻ style đó vào thẻ head
  const style = document.createElement("style");
  style.setAttribute("data-style-duc-version", "1.0.0");
  document.head.insertBefore(style, document.head.childNodes[document.head.childNodes.length]);
  return style;
 };
 insertBefore(css) {
	// function sẽ tạo ra tên các class một cách random cho các component và return về tên class đó
  const className = uuid();
  const newName = "style-duc-" + className.slice(0, 5);
  this.sheet.insertRule(
   `.${newName}{${css}}`,
   this.sheet.cssRules.length
  );
  return newName;
 }
}

Phần code trong file core.js chắc là cũng là phần lằng nhằng nhất, mình nghĩ đê ae hiểu nhất về đoạn code của mình thì nên clone repo này của mình rồi chạy nó rồi vào đây đọc thì sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều

// function này sẽ trực tiếp tạo ra Element React 
export default function createStyledComponent(target, css) {
 let WrappedStyledComponent = {};
 // khởi taọ class ComponentStyle
 const componentStyle = new ComponentStyle();
 // lưu nó vào trong biến WrappedStyledComponent, để tí nữa ở func useStyledComponentImpl sẽ lôi ra dùng
 WrappedStyledComponent.componentStyle = componentStyle;
 WrappedStyledComponent.target = target;
 // eslint-disable-next-line react-hooks/rules-of-hooks
 const forwardRef = (props, ref) => useStyledComponentImpl(WrappedStyledComponent, props, ref, css);
 const Element = React.forwardRef(forwardRef);
 Element.toString = () => {
  return `.${WrappedStyledComponent.newClassToString}`;
 };
 return Element;
}

const renderCss = (cssRaw, propsElement) => {
 // function này sẽ handle việc map mảng cssRaw thành chuỗi css, mỗi một element trong mảng cssRaw thì có thể function hoặc có thể là string
 let css = "";
 for (const elementCss of cssRaw) {
  if (typeof elementCss === 'function') {
     const result = elementCss(propsElement);
     css += result;  
  }
  if (typeof elementCss === "string") { css += elementCss; }
 }
 return css;
};
// CORE FUNCTION 
// function này mình sẽ handle việc tạo ra react component, merge props , truyền ref 
const useStyledComponentImpl = (WrappedStyledComponent, props, ref, css) => {
 // support cho vấn đề ThemeProvider trong styled-componets
 const theme = React.useContext(ThemeContext);
 const newProps = { ...props, ...{ theme, ref } };
 const newCss = renderCss(css, newProps);
 // insert css và get đc className mới
 const className = WrappedStyledComponent.componentStyle.insertBefore(newCss);
 WrappedStyledComponent.newClassToString = className;
 // nối tên các className
 newProps.className = [props.className, className].join(" ");
 // cuối cùng là tạo react element
 return React.createElement(WrappedStyledComponent.target, newProps);
};

Cuối cùng là code trong file index.js, chính là file mà ae sao này sẽ import nó mỗi khi dùng styled-components

// domElements là một mảng chứa các thẻ trong html , domElements = ['a,', 'div', 'section','svg', ....], 
//kỹ hơn thì các bạn vào repo của mình xem, vì nó dài nên mình ko trích vào đây
import domElements from './utils/domElements';
import createStyledComponent from './core'
import css from './utils/css';
import {createContext} from 'react'
export const ThemeContext = createContext({}) 
export const ThemeProvider = ThemeContext.Provider 
const styled = (tag) => {
  return (...args) => createStyledComponent(tag, css(...args));
}
domElements.forEach(domElement => {
	// đoạn này mình gán thể này để tí nữa mọi người có thể dùng như thế này : styled.div` ... `
  styled[domElement] = styled(domElement);
});
export default styled

Và okay rồi, ae có thể import styled-componets fake của mình vào để xài như một thư viện thật =)))) alt text Mọi có thể vào thẳng link sandbox để xem và code demo luôn https://codesandbox.io/embed/github/ducga1998/rewrite-styled-components/tree/master/?fontsize=14&hidenavigation=1&theme=dark

Kết

Hi vọng mọi người sẽ thấy thú vị qua bài viết của mình, xin cảm ơn ae đã đọc đến tận đây ạ : )) Repo : https://github.com/ducga1998/rewrite-styled-components Mọi thắc mắc và đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi vào gmail : [email protected] cho mình để tiện trao đổi


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí