+3

Video chat using Opentok api and rails

I/Lời nói đầu

Hiện nay có rất nhiều ứng dụng chat video trực tuyến để làm viêc, chat với bạn bè... như hangout, skype.. Các ứng dụng có thể chạy trên các nền tảng web browser, ios, android... Ta có thể dễ dàng tạo một streaming để chat video với opentok. Trên browser nó dựa vào nền tảng webRTC để thực hiện việc truyền các gòi tin đa phương tiện bằng javascript

II/ OpenTok là gì?

Opentok là một ứng dụng chat dựa trên nền tảng web. Bạn có thể vào trang chủ của TokBox để tạo một tài khoản đăng nhập và mời mọi người tham gia chat video với bạn thông qua trình duyệt web. Một tính năng cao cấp khác của TokBox là khả năng tích hợp với các dịch vụ web khác như Facebook, Meebo.

Bạn có thể cài đặt add-on TokBox cho Facebook Firefox để có thể sử dụng tính năng chat video nhanh chóng với bạn bè trong tài khoản Facebook.

Opentok sẽ dựa vào nền tảng webRTC để gửi các gói tin đa phương tiện qua javascript giúp tạo một streaming để chat. TODO: Có thể tìm hiểu qua opentok sdk cho mobile app video.

III/ Sử dụng OpenTok để tạo 1 kênh chat với Rails

Ta sẽ sử dụng opentok sdk để tạo một room chat chung. Với rail ta có sẵn gem "opentok".

Ý tưởng : Sẽ tạo ra các room chat. Mỗi room sẽ có 1 session_id gắn với opentok. Khi user join vào room đó sẽ gọi đến sdk của opentok và nó sẽ tạo ra 1 stream mới .

Đầu tiên chúng ta phải đăng kí 1 app trên trang developercủa opentok: https://tokbox.com/developer/.

Một app trial dùng dc trong 30 ngày, giá để mua licence là 50$/month(đắt quá). Một app cũng giống như facebook app sẽ có cặp api_key và secrets.

Trên serer side:

 • Khi tạo 1 room mới ta sẽ taọ 1 session_id của room. Session này dc tạo ra từ sdk opentok. Nó cho phép người dùng access đến các fucntion của opentok của ta. Table room có attributes: {id, session_id}
 • Khi 1 người dùng join vào room, Opentok sẽ tạo ra 1 session_id của người dùng thông qua session_id của room đó.

Phía dưới client side.

Opentok có hẳn 1 thư viện js để giúp hiển thị các màn hình video chat của từng client. có thể tải tại đây:

http://static.opentok.com/webrtc/v2.0/js/TB.min.js"

Phía dưới client sẽ tạo ra 1 session thông qua session_id của room. Session sẽ lắng nghe nếu có 1 client mới join vào sẽ tạo ra 1 stream mới và add vào thẻ body thông qua 2 event handles:

 • sessionConnected: Để publissh một client mới sau khi stream dc create

 • streamCreated: Sẽ create một stream mới và gán nó vào element cần hiển thị trên view. Cuối cùng là connect với open tok thông qua api_key và token của client đó:

  session.connect(apiKey, token);

IV/ Demo

1.Đăng kí api

Có thể vào https://dashboard.tokbox.com/ để đăng kí và tạo 1 một app free trong 30 ngày. Bản thương mại có giá 50$/month. Một app có api_key và app_secret app_tokbox.png

2.Cài đặt gem

Rất đơn giản ta thêm gem opentok vào trong gemfile:

 gem "opentok"

và bundle. Khi đó module OpenTok::OpenTok được tạo ra.

3.Tạo room

Đầu tiên cần 1 table room:

class CreateRooms < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table :rooms do |t|
   t.string :session_id
   t.timestamps null: false
  end
 end
end

Mỗi một room sẽ có môt session_id được tạo từ opentok là duy nhất. Việc tạo room được thưc hiện trong action create như sau:

def create
@opentok = OpenTok::OpenTok.new API_KEY, API_SECRET
  session = @opentok.create_session
  @room = Room.new(session_obj: session.session_id)
  .........................
end

Trong function trên một @opentok được tạo ra từ app ta đăng kí với key and secret. một session dạng object:

=> #<OpenTok::Session:0x007fe35167e580
 @api_key="#{api_key}",
 @api_secret="#{api_secret}",
 @archive_mode=:manual,
 @location=nil,
 @media_mode=:relayed,
 @session_id="2_MX40NTI5MDg2Mn5-MTQzNzcxNTc5MjE4NX5wSmRyZzc4cEVRMlBMOUp4bnBRMGNwV2h-UH4">

Ta lưu session_id của room vào bảng room. 1 session là duy nhất.

4.Show room.

Trên server side Khi 1 user join vào room sẽ gọi đến action show Tại đây ta sẽ truyền 2 thông số xuống view bao gồm @session_id của room và token của client đó.

  @session_id = @room.session_obj
  @token = OpenTok::OpenTok.new(api_key,api_secret).generate_token @session_id

Token được tạo ra dựa vào session_id của room đó. có thể thay đổi option cho token đó như thơi gian hết hạn, role là publisher hay moderator bằng thêm tùy chọn ví dụ như sau:

@token = OpenTok::OpenTok.new(api_key,api_secret).generate_token({
  :role    => :moderator
  :expire_time => Time.now.to_i+(7 * 24 * 60 * 60) # in one week
  :data    => 'name=Johnny'
});

Dưới client side: Bên dưới client sẽ nhận được 3 biến truyền xuống( api_key, session_id và token)

 var apiKey = '45295772';
 var sessionId = "#{@session_id}";
 var token = "#{@token}";

chúng ta khởi tạo 1 session bằng hàm

var session = TB.initSession(sessionId)

5.Javascript hoạt động như nào

Một session sẽ cung cấp các function của open tok. Các functionaly có thể tham khảo ở đây: https://tokbox.com/developer/sdks/js/reference/Session.html. 2 event hander đáng chú ý của nó là sessionConnected và streamCreated hiểu nôm na sẽ tạo ra 1 stream mới khi client join room và connect tới room đó sau khi stream đó dc tạo. Có 2 cách để tạo dùng function on() or addEvenListener()

 session.on({
   sessionConnected: function(event) {
   },
   streamCreated: function(event){
   }
  })

hoặc

  session.addEventListener("sessionConnected", sessionConnectedHandler);
  session.addEventListener("streamCreated", streamCreatedHandler);
  function sessionConnectedHandler(event) {}
  function streamCreatedHandler(){}

sessionConnected:

function được run khi session.connect() được chạy. hàm session.publish(publisher) sẽ inittializer một publisher gán vào element có id = "publisher". Ta định nghĩa một

    publisher = TB.initPublisher(apiKey, 'publisher');

với 'publisher' là id của một element html.

streamCreated:

function này run khi một client khác publish một stream. Với hàm này nó sẽ tự động lắng nghe xem có 1 client mới join vào hay không. nếu có sẽ tạo một container cho 1 subcriber mới . Sau đó sẽ append chúng vào thẻ "subscribers" Cuối cùng sẽ connect sử dụng api_key và token phía trên truyền xuống.

  session.connect(apiKey, token);

Toàn bộ code javascript cho show room sẽ như sau:

:javascript
 var apiKey = '45295772';
 var sessionId = "#{@session_id}";
 var token = "#{@token}";
 var session = TB.initSession(sessionId);
 var publisher = TB.initPublisher(apiKey, 'publisher');
 session.on({
  sessionConnected: function(event) {
   session.publish(publisher);
  },
  streamCreated: function(event) {
   var subContainer = document.createElement('div');
   subContainer.id = 'stream-' + event.stream.streamId;
   document.getElementById('subscribers').appendChild(subContainer);
   session.subscribe(event.stream, subContainer);
  }
 });
 session.connect(apiKey, token);

6.Kết quả

Sẽ tạo ra một trang chat video với nhau (bao gôm voice chat và video chat). Cứ mỗi khi thêm 1 client join vào room chat sẽ tạo thêm 1 màn hình mới của client đó. result.png

Bạn có thể tuy biến để tạo thêm các tính năng như màn hình sharing, chỉ chat voice ... Tham khảo tại guide của tobbox: https://tokbox.com/developer/#guides

V/ Tài liệu tham khảo

https://github.com/loganathan-s/vide0-chat-using-tokbox

https://github.com/opentok/Opentok-Ruby-SDK

http://www.tokbox.com/blog/building-a-video-party-app-with-ruby-on-rails/

https://tokbox.com/developer/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.