+7

[Viblo Deployment Day] Eloquent workflow: delivering data from database to client in a right way

Eloquent ORM là một trong những thành phần mạnh mẽ nhất, và cũng là quan trọng nhất trong Laravel. Trong hầu hết các ứng dụng, nó đảm nhận trách nhiệm tương tác với cơ sở dữ liệu.

Ngoài ra, Eloquent Models còn tương tác với rất nhiều layers khác trong hệ thống, như layer input handling hay data presentation.

Đến với sự kiện "Deployment Day" lần này, diễn giả Roman Kinyakin, một contributor của Laravel Faramework, với nhiều kinh nghiệm về việc sử dụng ORM trong các project Laravel mà anh đã từng thực hiện, đã chia sẻ với chúng ta về cách thức sử dụng Eloquent một cách hợp lý và hiệu quả, cùng với đó là những điều cần biết cũng như những chú ý khi sử dụng Repository Pattern, View Presenters, API Output Transformers ... trong một project Laravel.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.