+10

Ví dụ về eloquent without() và withOnly() trong laravel.

Hello mọi người,
Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng phương thức eloquent without() và withonly() trong laravel 8.
Các bạn hãy theo dõi các ví dụ bên dưới để hiểu hơn về cách sử dụng của 2 phương thức này nhé.
Đầu tiên mình sẽ tạo 3 tables với dữ liệu demo như bên dưới.
table users

table payments

table countries

Tiếp theo trong Model User mình sẽ tạo relationships cho 3 table users, payments, countries như bên dưới.
app/Models/User.php

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Laravel\Sanctum\HasApiTokens;

class User extends Authenticatable
{
  use HasApiTokens, HasFactory, Notifiable;

  protected $with = ['payments', 'country'];//đoạn này sẽ tự động thêm điều kiện with() vào câu query khi select dữ liệu từ bảng users

  public function payments()
  {
    return $this->hasMany(Payment::class);
  }

  public function country()
  {
    return $this->belongsTo(Country::class);
  }
}

Ví dụ sử dụng query lấy tất cả dữ liệu từ bảng users

Hãy thêm code bên dưới vào trong controller như bên dưới.
app/Http/Controllers/UserController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\User;

class UserController extends Controller
{

  public function index()
  {
	  $users = User::get()->toArray();

	  dd($users);
  }
}

Output:

array:2 [▼
 0 => array:11 [▼
  "id" => 1
  "name" => "user1"
  "email" => "[email protected]"
  "country_id" => 1
  "password" => "123456"
  "remember_token" => null
  "is_active" => 1
  "created_at" => null
  "updated_at" => null
  "payments" => array:1 [▼
   0 => array:5 [▼
    "id" => 1
    "user_id" => 1
    "total_money" => 14000
    "created_at" => "2021-12-30T16:51:53.000000Z"
    "updated_at" => null
   ]
  ]
  "country" => array:4 [▼
   "id" => 1
   "name" => "Viet Nam"
   "created_at" => "2021-12-31T13:35:46.000000Z"
   "updated_at" => null
  ]
 ]
 1 => array:11 [▼
  "id" => 2
  "name" => "user2"
  "email" => "[email protected]"
  "country_id" => 2
  "password" => "123456"
  "remember_token" => null
  "is_active" => 1
  "created_at" => null
  "updated_at" => null
  "payments" => array:1 [▼
   0 => array:5 [▼
    "id" => 2
    "user_id" => 2
    "total_money" => 20000
    "created_at" => "2021-12-30T16:51:53.000000Z"
    "updated_at" => null
   ]
  ]
  "country" => array:4 [▼
   "id" => 2
   "name" => "Thai Lan"
   "created_at" => "2021-12-31T13:35:46.000000Z"
   "updated_at" => null
  ]
 ]
]

Ví dụ sử dụng phương thức without()

app/Http/Controllers/UserController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\User;

class UserController extends Controller
{

  public function index()
  {
    $users = User::without("payments")->get()->toArray();
 
    dd($users);
  }
}

Output:

array:2 [▼
 0 => array:10 [▼
  "id" => 1
  "name" => "user1"
  "email" => "[email protected]"
  "country_id" => 1
  "password" => "123456"
  "remember_token" => null
  "is_active" => 1
  "created_at" => null
  "updated_at" => null
  "country" => array:4 [▼
   "id" => 1
   "name" => "Viet Nam"
   "created_at" => "2021-12-31T13:35:46.000000Z"
   "updated_at" => null
  ]
 ]
 1 => array:10 [▼
  "id" => 2
  "name" => "user2"
  "email" => "[email protected]"
  "country_id" => 2
  "password" => "123456"
  "remember_token" => null
  "is_active" => 1
  "created_at" => null
  "updated_at" => null
  "country" => array:4 [▼
   "id" => 2
   "name" => "Thai Lan"
   "created_at" => "2021-12-31T13:35:46.000000Z"
   "updated_at" => null
  ]
 ]
]

Ví dụ sử dụng phương thức withOnly()

app/Http/Controllers/UserController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\User;

class UserController extends Controller
{

  public function index()
  {
    $users = User::withOnly("payments")->get()->toArray();
 
    dd($users);
  }
}

Output:

array:2 [▼
 0 => array:10 [▼
  "id" => 1
  "name" => "user1"
  "email" => "[email protected]"
  "country_id" => 1
  "password" => "123456"
  "remember_token" => null
  "is_active" => 1
  "created_at" => null
  "updated_at" => null
  "payments" => array:1 [▶]
 ]
 1 => array:10 [▼
  "id" => 2
  "name" => "user2"
  "email" => "[email protected]"
  "country_id" => 2
  "password" => "123456"
  "remember_token" => null
  "is_active" => 1
  "created_at" => null
  "updated_at" => null
  "payments" => array:1 [▶]
 ]
]

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.