+5

Vẽ Pikachu trên Canvas

1.Giới thiệu

Canvas là một thẻ trong html5 với mục đích vẽ đồ hoạ trên web thông qua Javascript. Cho đến hiện tại thì hầu hết trình duyệt đều có support Canvas. Dưới đây là các phiên bản trình duyệt đầu tiên có support Canvas

(source: https://www.w3schools.com)

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một số API của Canvas và ứng dụng của chúng để vẽ một ví dụ nho nhỏ 😄

2.API

Để bắt đầu sử dụng Canvas thì chúng ta cần chèn thẻ <canvas> vào html

<canvas id="canvas" width="500" height="500"></canvas>

Lệnh trên sẽ tạo ra một Canvas có kích cỡ 500px x 500px.

Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu vẽ trên Canvas thông qua Javascript

var c = document.getElementById("canvas"); (Lấy tham chiếu của phần tử canvas và gán nó vào biến c)
var ctx = c.getContext("2d"); (chọn kiểu vẽ là 2d)

Sau đó chúng ta có thể sử dụng các API để bắt đầu vẽ

Vẽ một đường thẳng

ctx.moveTo(0, 0);
ctx.lineTo(100, 100);
ctx.stroke();

Vẽ một hình tròn

ctx.beginPath();
ctx.arc(100, 100, 50, 0, 2 * Math.PI);
ctx.stroke();

Vẽ một đường cong có 1 control point

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(0, 0);
ctx.quadraticCurveTo(50, 50, 0, 100);
ctx.stroke();

Vẽ một đường cong có 2 control point

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(0, 0);
ctx.bezierCurveTo(50, 50, 0, 100, 50, 150);
ctx.stroke();

3.Pikachu

Giờ chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng các API phía trên để vẽ 1 nhân vật rất nổi tiếng 😄

Chúng ta khai báo một Canvas trong code html

<canvas id="myC" width="500px" height="400px"></canvas>

Javascript

var c = document.getElementById("myC");
var ctx=c.getContext("2d");

Chúng ta sẽ bắt đầu vẽ từ phần đuôi đầu tiên

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(293,265);
ctx.lineTo(320,255);
ctx.lineTo(305,240);
ctx.lineTo(360,215);
ctx.lineTo(320,170);
ctx.lineTo(390,150);
ctx.lineTo(420,80);
ctx.quadraticCurveTo(380,75,220,160);
ctx.lineTo(300,210);
ctx.lineTo(272,230);
ctx.quadraticCurveTo(270,240,293,265);
ctx.lineWidth = 2;
ctx.stroke();
ctx.fillStyle = '#fcd822';
ctx.fill();

Tiếp theo là phần thân (trick ở đây là vẽ đối xứng qua một điểm)

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(130,210);
ctx.quadraticCurveTo(135,230,120,250);
ctx.quadraticCurveTo(90,280,100,310);
ctx.bezierCurveTo(65,280,50,290,60,310);
ctx.bezierCurveTo(90,350,120,380,130,350);
ctx.bezierCurveTo(150,340,250,340,270,350);
ctx.bezierCurveTo(280,380,310,350,340,310);
ctx.bezierCurveTo(350,290,340,280,300,310);
ctx.quadraticCurveTo(310,280,280,250);
ctx.quadraticCurveTo(265,230,270,210);
ctx.lineWidth = 3;
ctx.fillStyle = '#fcd822';
ctx.stroke();
ctx.fill();

Tiếp theo là phần đầu

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(240,230);
ctx.quadraticCurveTo(305,200,275,160);
ctx.quadraticCurveTo(280,135,270,120);
ctx.quadraticCurveTo(320,90,325,25);
ctx.quadraticCurveTo(280,40,250,100);
ctx.bezierCurveTo(230,80,170,80,150,100);
ctx.quadraticCurveTo(120,40,75,25);
ctx.quadraticCurveTo(80,90,130,120);
ctx.quadraticCurveTo(120,135,125,160);
ctx.quadraticCurveTo(95,200,160,230);
ctx.stroke();
ctx.fill();

Tiếp theo là 2 tay

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(130,280);
ctx.quadraticCurveTo(130,310,160,345);
ctx.lineTo(157,350);
ctx.lineTo(165,347);
ctx.lineTo(163,352);
ctx.lineTo(170,347);
ctx.lineTo(175,355);
ctx.lineTo(180,347);
ctx.lineTo(185,352);
ctx.lineTo(185,343);
ctx.quadraticCurveTo(190,310,180,255);
ctx.stroke();
ctx.fill();

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(270,280);
ctx.quadraticCurveTo(270,310,240,345);
ctx.lineTo(243,350);
ctx.lineTo(235,347);
ctx.lineTo(237,352);
ctx.lineTo(230,347);
ctx.lineTo(225,355);
ctx.lineTo(220,347);
ctx.lineTo(215,352);
ctx.lineTo(215,343);
ctx.quadraticCurveTo(210,310,220,255);
ctx.stroke();
ctx.fill();

Vẽ chi tiết hơn cho 2 chân

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(70,290);
ctx.lineTo(90,310);
ctx.lineWidth = 1;
ctx.stroke();

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(58,295);
ctx.lineTo(75,312);
ctx.lineWidth = 1;
ctx.stroke();

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(100,309);
ctx.lineTo(110,317);
ctx.lineWidth = 1;
ctx.stroke();

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(130,350);
ctx.quadraticCurveTo(132,345,130,335);
ctx.lineWidth = 1;
ctx.stroke();

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(340,290);
ctx.lineTo(310,310);
ctx.lineWidth = 1;
ctx.stroke();

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(345,296);
ctx.lineTo(320,320);
ctx.lineWidth = 1;
ctx.stroke();

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(300,309);
ctx.lineTo(290,317);
ctx.lineWidth = 1;
ctx.stroke();

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(270,350);
ctx.quadraticCurveTo(268,345,270,335);
ctx.lineWidth = 1;
ctx.stroke();

Sau đó là chi tiết cho 2 tai

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(102,40);
ctx.lineTo(90,80);
ctx.quadraticCurveTo(73,40,75,25);
ctx.quadraticCurveTo(106,40,102,40);
ctx.fillStyle = '#000';
ctx.stroke();
ctx.fill();

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(298,40);
ctx.lineTo(310,80);
ctx.quadraticCurveTo(327,40,325,25);
ctx.quadraticCurveTo(294,40,298,40);
ctx.fillStyle = '#000';
ctx.stroke();
ctx.fill();

Và cuối cùng là vẽ mặt

/* left eye */
ctx.beginPath();
ctx.arc(160, 140, 14,  0, Math.PI*2);
ctx.fillStyle = '#000';
ctx.stroke();
ctx.fill();

ctx.beginPath();
ctx.arc(165,133, 6, 0, Math.PI*2);
ctx.fillStyle = '#fff';
ctx.stroke();
ctx.fill();

/* right eye */
ctx.beginPath();
ctx.arc(240, 140, 14, 0, Math.PI*2);
ctx.fillStyle = '#000';
ctx.stroke();
ctx.fill();

ctx.beginPath();
ctx.arc(235,133, 6, 0, Math.PI*2);
ctx.fillStyle = '#fff';
ctx.stroke();
ctx.fill();

/* nose */
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(195,160);
ctx.lineTo(205,160);
ctx.lineTo(200,165);
ctx.lineTo(195,160);
ctx.fillStyle = '#000';
ctx.stroke();
ctx.fill();

/* mouth */
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(180,175);
ctx.quadraticCurveTo(190,185,200,175);
ctx.quadraticCurveTo(210,185,220,175);
ctx.lineWidth =1;
ctx.stroke();

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(125,160);
ctx.bezierCurveTo(150,160,150,200,120,200);
ctx.quadraticCurveTo(110,180,125,160);
ctx.fillStyle = '#FF0000'
ctx.stroke();
ctx.fill();

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(275,160);
ctx.bezierCurveTo(250,160,250,200,280,200);
ctx.quadraticCurveTo(290,180,275,160);
ctx.fillStyle = '#FF0000'
ctx.stroke();
ctx.fill();

Vậy là chúng ta đã hoàn thành bản vẽ Pikachu chỉ với một vài API đơn giản. Hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ có cái nhìn sơ lược về canvas 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.