+3

Vẽ biểu đồ (chart) cho trang web bằng HTML và Google Charts

Chào mọi người, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ biểu đồ cho website 1 cách đơn giản dễ làm với HTML và Google Charts. Đầu tiên các bạn tạo 1 file HTML và nhập đoạn code sau:

<!DOCTYPE html>

<html>

<body><h1>My Web Page</h1><div id="piechart"></div></body>

<html>Kế đến thêm đoạn script chứa API của google:<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>Cuối cùng add đoạn Javascript sau:<script type="text/javascript">
// Load google chartsgoogle.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

// Draw the chart and set the chart valuesfunction drawChart() {
 var data = google.visualization.arrayToDataTable([
 ['Task', 'Hours per Day'],
 ['Work', 8],
 ['Friends', 2],
 ['Eat', 2],
 ['TV', 3],
 ['Gym', 2],
 ['Sleep', 7]
]);

 // Optional; add a title and set the width and height of the chart var options = {'title':'My Average Day', 'width':400, 'height':300};

 // Display the chart inside the <div> element with id="piechart" var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart'));
 chart.draw(data, options);
}</script>

Kết quả ta được biểu đồ sau

Các bạn xem thêm các biểu đồ khác của Google tại đây: https://google-developers.appspot.com/chart/

Bài kế: Tạo 1 Scroll Indicator cho trang web


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.