+2

Validation Context trong ActiveRecord

image.png

Giới thiệu

Validation contexts là một tính năng vô cùng thiết thực của ActiveRecord. Đó là một cách để ràng buộc xác thực mô hình trong một ngữ cảnh sử dụng cụ thể cho một bản ghi.

Cách dùng

Ở đây mình có 1 model là User

class User < ApplicationRecord
 belongs_to :club, optional: true 
 validates :name, presence: { message: "must be given please" }
 validates :club, presence: { message: "must be given please" }
end

name và club được validate cả khi create hoặc update user. Vấn đề ở đây là mình chỉ muốn validate cho một action nào đó thì làm thế nào? Rất đơn giản, Rails đã cung cấp cho ta một giá trị tuỳ chọn on cho phép ta có thể kiểm soát thời điểm validate.

class User < ApplicationRecord
 belongs_to :club, optional: true 
 validates :name, presence: { message: "must be given please" }, on: :create
 validates :club, presence: { message: "must be given please" }, on: :update
end

Điều này cho phép create user mà không cần phải có club, nhưng sẽ bị validte trong trường hợp update user. Điều này thường được sử dụng để cho phép người dùng đăng ký với lượng thông tin tối thiểu và sau đó buộc họ cập nhật hồ sơ của mình với nhiều thông tin hơn trong các lần truy cập tiếp theo.

Giá trị cho tùy chọn on không bị giới hạn chỉ cho việc để create và update mà chúng ta có thể tự tạo custom contexts của riêng mình.

class User < ApplicationRecord
 validate :basic_info, on: :basic_info
 validate :education_details, on: :education_details
 validate :professional_info, on: :professional_info
 
 private
 
 def basic_info
  # Validation for basic info, first_name, last_name, email
 end

 def education_details
  # Validation for education_details
 end

 def professional_info
  # Validation for professional_info
 end
end

Trong user controller ta viết như sau:

class UsersController < ApplicationController
 #do_something

 def update_basic_info
  @user.assign_attributes(basic_info_params)
  @user.save(:basic_info)
 end

 def update_education_details
  @user.assign_attributes(education_details_params)
  @user.save(:education_details)
 end

 def update_professional_info
  @user.assign_attributes(professional_info_params)
  @user.save(:professional_info)
 end

 private
 def basic_info_params
  # strong params
 end

 def education_details_params
  # strong params
 end

 def professional_info_params
  # strong params
 end
end

Từ Rails 5 trở đi đã hỗ trợ cho nhiều context, chúng ta có thể sử dụng nhiều context cùng nhau

@user.save(:basic_info, :professional_info)

Ngoài ra, chúng ta có thể dùng nhiều validation trong cùng 1 context với with_options

with_options on: :create do
 validates :name, presence: true
 validates :email, presence: true
end

Trên đây mình trình bày sơ lược về cách sử dụng validation context. Hi vọng nó giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.