0

Vài điều thú vị về Scope và Class method

Về bản chất thì scope là class method

Trong Rails thì scope được định nghĩa như là 1 class method động.

def self.scope(name, body)
 singleton_class.send(:define_method, name, &body)
end

Ví dụ:

scope :published, -> {where(status: 'published')}

Sẽ được chuyển thành class method.

def self.published
 where(status: 'published')
end

Về mặt bản chất, scope là 1 class method. Vậy tại sao lại nên dùng scope hơn class method ? Dưới đây là 2 lý do :

scope luôn đảm bảo sẽ thực hiện method chain

Giả sử ta có 2 scope như sau :

class Post < ActiveRecord::Base
 scope :by_status, -> status { where(status: status) }
 scope :recent, -> { order("posts.updated_at DESC") }
end

Như trong model này, có vẻ như viết dưới dạng class method cũng vẫn đảm bảo khả năng method chain. Tuy nhiên, trong trường hợp tham số status là nil hoặc blank thì sẽ thế nào ?

Post.by_status(nil).recent

# SELECT "posts".* FROM "posts" WHERE "posts"."status" IS NULl
  ORDER BY posts.updated_at DESC
Post.by_status(' ').recent

# SELECT "posts".* FROM "posts" WHERE "posts"."status" = '' ORDER BY posts.updated_at DESC

Thông thường, nếu ta không muốn phát sinh ra những query như thế thì ta sẽ sửa thành : scope :by_status, -> status { where(status: status) if status.present? }

Với cách viết như trên, các scope chắc chắn sẽ thực hiện chain mà không gặp phải vấn đề gì.

Vậy với class method thì sao ? Code lúc ấy sẽ như sau :

class Post < ActiveRecord::Base
 def self.by_status(status)
  where(status: status) if status.present?
 end
end
Post.by_status('').recent
---> NoMethodError: undefined method `recent' for nil:NilClass

Trong trường hợp những query phát sinh trong scope là nil, scope sẽ trả về .all, vì thế mà quá trình chain vẫn diễn ra bình thường. scope có thể mở rộng được

Trong các thư viện pagination, cách viết như sau thường được sử dụng :

Post.page(2).per(15)

posts = Post.page(2)
posts.total_pages # => 2
posts.first_page? # => false
posts.last_page? # => true

Các method như .per, total_pages, first_page?, last_pages?, … ta chỉ muốn gọi lên sau khi đã gọi .page. Khi đó ta sẽ viết dưới dạng scope extensions.

scope :page, -> num { # some limit + offset logic here for pagination } do
 def per(num)
  # more logic here
 end
 
 def total_pages
  # some more here
 end

 def first_page?
  # and a bit more
 end

 def last_page?
  # and so on
 end
end

Với cùng mục đích như vậy, nếu viết dưới dạng class method sẽ như sau :

def self.page(num)
 scope = # some limit + offset logic here for pagination
 scope.extend PaginationExtensions
 scope
end
module PaginationExtensions
 def per(num)
  # more logic here
 end

 def total_pages
  # some more here
 end

 def first_page?
  # and a bit more
 end

 def last_page?
  # and so on
 end
end

Kết luận Cách viết scope có nhiều ưu điểm hơn cách viết class method, tuy nhiên, không nên sử dụng scope một cách cực đoan. Quan trọng nhất là sử dụng với đúng mục đích và yêu cầu của công việc.

Nguồn: http://blog.plataformatec.com.br/2013/02/active-record-scopes-vs-class-methods/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.