0

Using Repro để thống kê trong ứng dụng mobile - Part 1

I. Đăng ký tài khoản

Đầu tiên, đăng ký một tài khoản Repro! Nếu bạn có ứng dụng được phân phối trên nhiều nền tảng, tôi khuyên bạn nên đăng ký chúng một cách riêng biệt trên Repro cho từng nền tảng.

II. Copy app’s SDK token

|||. Cài đặt Sdk

Thêm Repro SDK vào app/build.gradle

Để sử dụng Repro SDK, ứng dụng của bạn phải có các quyền Android sau đây Các quyền này được tự động sáp nhập vào ứng dụng của bạn. Bạn không cần thêm quyền cho ứng dụng của bạn: [code]android.permission.INTERNET android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE[/code]

Các ứng dụng Android (APK) có các tệp định dạng Dalvik Executable (DEX) bên trong chúng như một tệp thực thi. Do đặc tả tệp DEX này, số phương pháp mà một tệp DEX đơn lẻ có thể tham chiếu được giới hạn ở 65536. Điều này có nghĩa là nếu bạn vượt quá giới hạn này bằng cách cài đặt Repro SDK, nó sẽ gây ra lỗi khi xây dựng và hiển thị một thông báo như dưới đây ( lưu ý rằng chi tiết mô tả lỗi có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản của các công cụ bạn đang sử dụng). [code]com.android.ide.common.process.ProcessException: org.gradle.process.internal.ExecException: Process 'command '/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_51.jdk/Contents/Home/bin/java'' finished with non-zero exit value 2[/code]

Thêm code dưới đây để khắc phục lỗi này.

IV. Khởi tạo Repro

Nếu bạn chưa triển khai một class Application, tạo nó và chỉ định tên của nó trong AndroidManifest.xml như sau.

Bắt đầu một session làm việc mới tại onCreate trong lớp Application của bạn.

Chạy ứng dụng trong một thời gian, sau đó nhấn nút Home. Phim ghi lại sẽ được tải lên máy chủ của Repro sau khi ứng dụng chuyển sang nền.

V. Tracking Event

Nhắm mục tiêu đúng nhóm người dùng là rất quan trọng để làm cho phân tích hoặc chiến dịch tiếp thị hiệu quả hơn. Bằng cách theo dõi hành vi của người dùng dưới dạng các sự kiện, bạn sẽ có thể chọn đúng nhóm người dùng cho mục tiêu của bạn từ bảng điều khiển.

Ví dụ về nhắm mục tiêu nhóm người dùng với sự kiện: Tạo một chiến dịch hoặc xem các video đã ghi lại của một nhóm người dùng cụ thể tạo thành phân tích Lọc video đã ghi lại từ danh sách Chỉ định nhóm mục tiêu của người dùng cho chiến dịch sử dụng bộ lọc hồ sơ sự kiện và / hoặc người dùng Nếu bạn không biết chính xác những sự kiện nào được theo dõi trong ứng dụng của mình, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu theo dõi sự kiện khi mỗi View được hiển thị.

VI. Set UserId Kết quả phân tích bạn sẽ thấy trong Repro là tổng số người dùng. Bằng cách đặt User ID, sẽ có những lợi ích như sau: Xác định cùng một người dùng trên nhiều thiết bị Xác định cùng một người dùng với xác định ứng dụng trên video được ghi lại hoặc Quản lý kiểm tra cho tính năng chiến dịch. Nhắm mục tiêu chiến dịch chính xác hơn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.