+3

Use 8 Awesome React Hooks

React.js hiện đang là thư viện JavaScript phổ biến nhất dành cho các front-end developers. Được phát minh bởi Facebook, nhưng lại có sẵn dưới dạng mã nguồn mở, và được các nhà phát triển, các tập đoàn lớn trên toàn thế giới sử dụng rộng rãi.

React thực sự đã thay đổi cách thức mà chúng ta xây dựng các ứng dụng single-page (SPA) - và một trong những tính năng tuyệt vời nhất của React chính là hooks.
Hooks được giới thiệu bởi Sophie AlpertDan Abramov tại React Conf 2018 trong phiên bản React 16.8, nó cho phép chúng ta sử dụng các functional components thay vì các class-based components trong khi xử lý state. Bên cạnh các hook tích hợp, React cũng cung cấp cho chúng ta các cách để triển khai các hook tùy chỉnh của riêng mình.

Dưới đây là một số ví dụ về custom hooks và cách triển khai chúng mà bạn cũng có thể sử dụng trong các ứng dụng và dự án của mình.

1. useTimeout

Với hook này, chúng ta có thể implement setTimeout bằng cách sử dụng phương pháp khai báo.

 • Đầu tiên, chúng ta tạo một custom hook với callbackdelay.
 • Sau đó sử dụng useRef hook để tạo ref cho hàm callback.
 • Cuối cùng, sử dụng useEffect hai lần: một lần để ghi nhớ callback gần nhất và một lần để thiết lập timeout và dọn dẹp.

Ví dụ cho thấy việc triển khai một timer:

2. usePrevious

Đây là một custom hook tuyệt vời khác mà chúng ta có thể sử dụng trong các ứng dụng của mình. Với nó, chúng ta có thể lưu trữ các props hoặc states trước đó.

 • Đầu tiên, cần tạo một custom hook nhận vào một giá trị.
 • Sau đó, sử dụng useRef hook để tạo tham chiếu ref cho giá trị.
 • Cuối cùng, dùng useEffect để ghi nhớ giá trị mới nhất.

Ví dụ, triển khai một counter:

3. useClickInside

Nếu bạn xử lý sự kiện click inside vào các components được bọc thì useClickInside hook là một lựa chọn phù hợp.

 • Đầu tiên, tạo một custom hook nhận tham chiếu refcallback để xử lý click event.
 • Sau đó, sử dụng useEffect để append"xóa" event click.
 • Cuối cùng, chúng ta sử dụng useRef để tạo tham chiếu cho component được click và chuyển nó vào useClickInside hook.

4. useClickOutside

useClickOutside hook khá giống với useClickInside hook nhưng nó thực hiện việc click bên ngoài một component được bọc chứ không phải bên trong. Vì vậy, một lần nữa, chúng ta

 • Tạo một custom hook lấy tham chiếu refcallback để xử lý click event.
 • Sau đó, sử dụng useEffect để append"dọn dẹp" click event.
 • Kết thúc, sử dụng useRef để tạo tham chiếu cho component và chuyển nó vào useClickOutside hook.

5. useFetch

useFetch hook có thể được sử dụng để thực thi fetch theo cách khai báo.

 • Đầu tiên, sử dụng useState để khởi tạo các biến responseerror state.
 • Sử dụng useEffect để gọi fetch và cập nhật trạng thái không đồng bộ.
 • Sau cùng trả về một object có chứa các biến response/error.

Ví dụ, fetch một character từ Star Wars API và hiển thị name của nó:

6. useInterval

Nếu bạn muốn triển khai setInterval theo cách khai báo, bạn có thể sử dụng hook được gọi là useInterval.

 • Đầu tiên, tạo một custom hook nhận callbackdelay.
 • Sử dụng useRef để tạo ref cho callback.
 • Cuối cùng, dùng useEffect để ghi nhớ callback gần nhất và thiết lập khoảng thời gian cũng như dọn dẹp.

Ví dụ cho thấy một triển khai cho custom ResourceCounter có thể được sử dụng trong một browser game.

7. useComponentDidMount

Hook này là một ví dụ nhỏ về cách thực hiện callback ngay sau khi một component được mounted. Đối với đối số thứ hai, chúng ta chỉ cần sử dụng useEffect với một array trống để thực hiện callback được cung cấp ngay khi component được gắn.

8. useComponentWillUnmount

useComponentWillUnmount tương tự như ví dụ trên nhưng sẽ thực hiện callback ngay sau khi component được unmounted. Vì vậy, chúng ta sử dụng lại useEffect với một array trống làm đối số thứ hai để thực hiện callback đã cung cấp ngay trước khi dọn dẹp.

Tham khảo

8 Awesome React Hooks


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.