+1

URLSession and the Combine framework

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu làm thế nào để thực hiện các HTTP requests và parse phản ứng sử dụng Combine framework mới kết hợp với foundation networking sẵn có.

API & data structure

Trước hết chúng ta sẽ cần một số loại API để kết nối, như thường lệ ta sẽ sử dụng dịch vụ JSONPlaceholder với các mô hình dữ liệu sau:

enum HTTPError: LocalizedError {
  case statusCode
  case post
}

struct Post: Codable {

  let id: Int
  let title: String
  let body: String
  let userId: Int
}

struct Todo: Codable {

  let id: Int
  let title: String
  let completed: Bool
  let userId: Int
}

Không có gì đặc biệt cho đến nay, chỉ một số yếu tố Codable cơ bản, và một lỗi đơn giản, chúng tôi muốn thể hiện một số lỗi nếu có điều gì thất bại. ❌

The traditional way

Thực hiện một HTTP request trong Swift là khá dễ dàng, bạn có thể sử dụng được built-in shared URLSession với một nhiệm vụ dữ liệu đơn giản, và thì đấy có trả lời của bạn. Tất nhiên bạn có thể muốn kiểm tra mã trạng thái hợp lệ và nếu mọi thứ đều tốt, bạn có thể phân tích cú pháp response JSON của bạn bằng cách sử dụng các đối tượng JSONDecoder từ Foundation.

//somewhere in viewDidLoad
let url = URL(string: "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")!

let task = URLSession.shared.dataTask(with: url) { data, response, error in
  if let error = error {
    fatalError("Error: \(error.localizedDescription)")
  }
  guard let response = response as? HTTPURLResponse, response.statusCode == 200 else {
    fatalError("Error: invalid HTTP response code")
  }
  guard let data = data else {
    fatalError("Error: missing response data")
  }

  do {
    let decoder = JSONDecoder()
    let posts = try decoder.decode([Post].self, from: data)
    print(posts.map { $0.title })
  }
  catch {
    print("Error: \(error.localizedDescription)")
  }
}
task.resume()

Data tasks and the Combine framework

Bây giờ như bạn sẽ nhìn thấy truyền thống "block-based" cách tiếp cận là tốt đẹp, nhưng chúng ta có thể làm một cái gì đó có lẽ tốt hơn ở đây? Bạn biết đấy, như mô tả toàn bộ điều như một chuỗi, giống như chúng tôi đã từng làm điều này với lời hứa? Bắt đầu từ iOS13 với sự giúp đỡ của các khuôn khổ tuyệt vời Kết hợp bạn thực sự có thể đi xa hơn thế nữa! 😃

Data task with Combine

Vì vậy, các ví dụ phổ biến nhất thường là:

private var cancellable: AnyCancellable?
//...
self.cancellable = URLSession.shared.dataTaskPublisher(for: url)
.map { $0.data }
.decode(type: [Post].self, decoder: JSONDecoder())
.replaceError(with: [])
.eraseToAnyPublisher()
.sink(receiveValue: { posts in
  print(posts.count)
})
//...
self.cancellable?.cancel()

Error handling

enum HTTPError: LocalizedError {
  case statusCode
}

self.cancellable = URLSession.shared.dataTaskPublisher(for: url)
.tryMap { output in
  guard let response = output.response as? HTTPURLResponse, response.statusCode == 200 else {
    throw HTTPError.statusCode
  }
  return output.data
}
.decode(type: [Post].self, decoder: JSONDecoder())
.eraseToAnyPublisher()
.sink(receiveCompletion: { completion in
  switch completion {
  case .finished:
    break
  case .failure(let error):
    fatalError(error.localizedDescription)
  }
}, receiveValue: { posts in
  print(posts.count)
})

Tóm lại, lần này chúng tôi kiểm tra mã phản hồi và nếu họ gặp khó khăn chúng ta ném ra một lỗi. Bây giờ, vì publisher có thể dẫn đến một trạng thái lỗi, sink có một biến thể, nơi bạn có thể kiểm tra kết quả của toàn bộ hoạt động, do đó bạn có thể làm lỗi của riêng bạn thingy ở đó, như hiển thị một cảnh báo. 🚨

Assign result to property

Một pattern phổ biến là để lưu trữ các phản ứng trong một đâu đó biến nội bộ trong bộ điều khiển xem. Bạn chỉ có thể làm điều này bằng cách sử dụng chức năng assign.

class ViewController: UIViewController {

  private var cancellable: AnyCancellable?

  private var posts: [Post] = [] {
    didSet {
      print("posts --> \(self.posts.count)")
    }
  }

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()

    let url = URL(string: "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")!

    self.cancellable = URLSession.shared.dataTaskPublisher(for: url)
    .map { $0.data }
    .decode(type: [Post].self, decoder: JSONDecoder())
    .replaceError(with: [])
    .eraseToAnyPublisher()
    .assign(to: \.posts, on: self)
  }
}

Rất dễ dàng, bạn cũng có thể sử dụng các thuộc tính didSet để nhận được thông báo về những thay đổi.

Group multiple requests

Gửi multiple requests là một quá trình đau đớn trong quá khứ. Bây giờ chúng ta có biên soạn và nhiệm vụ này chỉ là ridiculously dễ dàng với Publishers.Zip. Bạn có nghĩa là có thể kết hợp nhiều yêu cầu togeter và chờ đợi cho đến khi cả hai đã kết thúc. 🤐

let url1 = URL(string: "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")!
let url2 = URL(string: "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos")!

let publisher1 = URLSession.shared.dataTaskPublisher(for: url1)
.map { $0.data }
.decode(type: [Post].self, decoder: JSONDecoder())

let publisher2 = URLSession.shared.dataTaskPublisher(for: url2)
.map { $0.data }
.decode(type: [Todo].self, decoder: JSONDecoder())

self.cancellable = Publishers.Zip(publisher1, publisher2)
.eraseToAnyPublisher()
.catch { _ in
  Just(([], []))
}
.sink(receiveValue: { posts, todos in
  print(posts.count)
  print(todos.count)
})

Request dependency

Đôi khi bạn phải tải một tài nguyên từ một URL nhất định, và sau đó sử dụng nhau để mở rộng đối tượng với cái gì khác. Tôi đang nói về yêu cầu phụ thuộc, mà là khá nhiều vấn đề mà không Combine, nhưng bây giờ bạn có thể thực hiện hai HTTP gọi nhau chỉ với một vài dòng Swift code:

override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()

  let url1 = URL(string: "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")!

  self.cancellable = URLSession.shared.dataTaskPublisher(for: url1)
  .map { $0.data }
  .decode(type: [Post].self, decoder: JSONDecoder())
  .tryMap { posts in
    guard let id = posts.first?.id else {
      throw HTTPError.post
    }
    return id
  }
  .flatMap { id in
    return self.details(for: id)
  }
  .sink(receiveCompletion: { completion in

  }) { post in
    print(post.title)
  }
}

func details(for id: Int) -> AnyPublisher<Post, Error> {
  let url = URL(string: "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/\(id)")!
  return URLSession.shared.dataTaskPublisher(for: url)
    .mapError { $0 as Error }
    .map { $0.data }
    .decode(type: Post.self, decoder: JSONDecoder())
    .eraseToAnyPublisher()
}

Bí quyết ở đây là bạn có thể flatMap một nhà xuất bản thành khác.

Conclusion

Kết hợp được một framework tuyệt vời, nó có thể làm rất nhiều, nhưng nó chắc chắn có một số learning curve. Đáng buồn là bạn chỉ có thể sử dụng nó nếu bạn đang nhắm mục tiêu iOS13 hoặc cao hơn (phương tiện này mà bạn có cả một năm để học hỏi mỗi bit duy nhất của khuôn khổ này) nên suy nghĩ hai lần trước khi áp dụng công nghệ mới này.

Cám ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết, bài viết này được dịch theo bài viết cùng tên của tác giả Tibor Bödecs.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.