+1

upload video sử dụng Ziggeo

Cài đặt Gemfile

gem "Ziggeo"
gem "dotenv-rails"
gem "devise"

Ziggeo là một thư viện cho phép bạn dễ dàng làm việc với API của Ziggeo. Lưu ý rằng tên của nó bắt đầu với một chữ hoa "Z"! Dotenv sẽ được sử dụng để lưu trữ các biến môi trường để phát triển. Chạy các lệnh dưới đây:

bundle install
rails generate devise:install
rails generate devise User
rails generate model Video
rails generate controller Videos 
rails db:migrate

config/routes.rb

resources :videos

** Đăng ký tài khoản** Các bạn vào https://ziggeo.com/signup để đăng ký tài khoản Sau khi đăng ký Ziggeo sẽ cung cấp cho bạn:

ZIGGEO_APP_TOKEN: "ea65185f0dde00397d55569028d67227"
ZIGGEO_PRIVATE_KEY: "9f939381106e572894ee4b41c41641de"
ZIGGEO_ENCRYPTION_KEY: "1cce2ff28051521ae0260496c7029e79"
 • Thêm thuộc tính cho bảng users
rails g migration add_uid_to_users uid:string

+database db/migrate/20170228093212_devise_create_users.rb

class DeviseCreateUsers < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  create_table :users do |t|
   ## Database authenticatable
   t.string :email,       null: false, default: ""
   t.string :encrypted_password, null: false, default: ""

   ## Recoverable
   t.string  :reset_password_token
   t.datetime :reset_password_sent_at

   ## Rememberable
   t.datetime :remember_created_at

   ## Trackable
   t.integer :sign_in_count, default: 0, null: false
   t.datetime :current_sign_in_at
   t.datetime :last_sign_in_at
   t.string  :current_sign_in_ip
   t.string  :last_sign_in_ip

   ## Confirmable
   # t.string  :confirmation_token
   # t.datetime :confirmed_at
   # t.datetime :confirmation_sent_at
   # t.string  :unconfirmed_email # Only if using reconfirmable

   ## Lockable
   # t.integer :failed_attempts, default: 0, null: false # Only if lock strategy is :failed_attempts
   # t.string  :unlock_token # Only if unlock strategy is :email or :both
   # t.datetime :locked_at


   t.timestamps null: false
  end

  add_index :users, :email,        unique: true
  add_index :users, :reset_password_token, unique: true
  # add_index :users, :confirmation_token,  unique: true
  # add_index :users, :unlock_token,     unique: true
 end
end

db/migrate/20170228093259_add_uid_to_users.rb

class AddUidToUsers < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  add_column :users, :uid, :string
 end
end

db/migrate/20170301013112_create_videos.rb

class CreateVideos < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  create_table :videos do |t|
   t.belongs_to :user, foreign_key: true
   t.string :uid
   t.decimal :duration
   t.datetime :ziggeo_created_at
   t.boolean :approved

   t.timestamps
  end
 end
end
 • controller controller/videos_controller.rb
class VideosController < ApplicationController
 def index
  ziggeo = Ziggeo.new ENV["ZIGGEO_APP_TOKEN"], ENV["ZIGGEO_PRIVATE_KEY"], ENV["ZIGGEO_ENCRYPTION_KEY"]
  @videos = ziggeo.videos.index tags: current_user.uid
 end

 def destroy
  video = current_user.videos.find_by(uid: params[:id])
  if video
   ziggeo = Ziggeo.new(ENV['ZIGGEO_KEY'], ENV['ZIGGEO_SECRET'], ENV['ZIGGEO_ENCRYPTION'])
   ziggeo.videos.delete(video.uid)
   flash[:success] = 'Video removed! It may take some time to reflect changes on the website.'
  else
   flash[:warning] = 'Cannot find such video...'
  end
  redirect_to root_path
 end
end
 • View views/videos/index.html.erb
<h1>Videos</h1>
<%= link_to 'Add video', new_video_path %>
<%= render partial: 'video', collection: @videos, as: :video %>

views/videos/_video.html.erb

<div class="card">
 <div class="card-block">
  <ziggeo ziggeo-video='<%= video['token'] %>' ziggeo-width="320" ziggeo-height="240" ziggeo-popup></ziggeo>
 </div>
</div>

views/videos/new.html.erb

<ziggeo ziggeo-limit="60" ziggeo-width="320" ziggeo-height="240"
  ziggeo-perms="allowupload" ziggeo-tags="<%= current_user.uid %>"></ziggeo>
 • routes config/routes.rb
root "video#index"
resources :videos
 • assets/javascripts/videos.coffee
jQuery(document).on 'turbolinks:load', ->
 ZiggeoApi.Events.on "upload_progress", ( uploaded, total, data ) ->
  $('progress').removeClass('hidden-xs-up').attr 'value', (uploaded / total) * 100

Link tham khảo: https://www.sitepoint.com/video-uploads-with-rails-and-ziggeo/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.