+1

Upload nhiều file trong Rails sử dụng Dropzone và Carrierwave

DropzoneJS là 1 thư viện mã nguồn mở cho phép bạn tải các tệp lên bắng cách kéo thả có ảnh thumnail hiển thị. So với các input file bình thường thì giao diện cũng khá xấu và chức năng của nó cũng hạn chế thì thư viện dropzone có khả năng tùy biến mạnh. Bài viết này mình xin giới thiệu cách cài đặt dropzone và làm upload ảnh cơ bản sử dụng carrierwave.

Cài đặt dropzonejs

Với Rails chúng ta sử dụng gem dropzonejs-rails để cung cấp các file js của dropzone 1 cách nhanh chóng vào ứng dụng của bạn

gem 'dropzonejs-rails'
$ bundle install

Sau đó, bạn cần add dropzone.js vào file application.js:

//= require dropzone

Nếu bạn muốn sử dụng style của dropzone, add vào application.css:

*= require dropzone/basic

hoặc:

*= require dropzone/dropzone

Như vậy chúng ta đã cài đặt xong dropzone vào ứng dụng Rails của mình. 😄

Tạo form upload

Mình sử dụng CarrierWave để upload file. Để sử dụng ta add thêm nó vào gemfile:

gem 'carrierwave'

Tạo uploader cho Media:

rails g uploader media

Tạo model Media:

rails g model media file_name:string

class Medium < ApplicationRecord
 mount_uploader :file_name, MediaUploader
end

Tạo mới 1 controller xử lý khi upload:

rails g controller media_contents


class MediaContentsController < ApplicationController
 def create
  @media = Medium.new(file_name: params[:file])
  if @media.save!
   respond_to do |format|
    format.json{ render :json => @media }
   end
  end
 end
end

Thêm vào routes:

resources :media_contents, only: [:new, :create]

Tại view, media_contents/new.html.erb:

<%= form_tag '/media_contents', method: :post, class: "dropzone", id: "media-dropzone" do %>
 <div class="fallback">
  <%= file_field_tag "media", multiple: true %>
 </div>
<% end %>

Khi form được submit, file sẽ được save. Sau đó ta nhận dữ liệu dưới dạng json trả về:

respond_to do |format|
 format.json{ render :json => @media }
end

Ở client: Ta có thể bắt sự kiện khi save thành công sẽ trả về thông tin của medium

$(function() {
 var mediaDropzone;
 mediaDropzone = new Dropzone("#media-dropzone");
 return mediaDropzone.on("success", function(file, responseText) {
  var imageUrl;
  imageUrl = responseText.file_name.url;
 });
});

Như vậy ta đã xây dựng xong upload cơ bản sử dụng dropzone.

Bạn có thể kéo code về và chạy thử 😄 https://github.com/ngocvu3010/dropzone

Các event của dropzone

Dropzone trigger nhiều event khi xử lý file, chúng ta có thể bắt các event 1 cách dễ dàng bằng cách gọi .on(eventName, callbackFunction) trên instance mình khai báo. Ví dụ:

$(function() {
 // Now that the DOM is fully loaded, create the dropzone, and setup the
 // event listeners
 var myDropzone = new Dropzone("#my-dropzone");
 myDropzone.on("addedfile", function(file) {
  /* Maybe display some more file information on your page */
 });
})

Bạn có thể tham khảo danh sách các event mà dropzone cung cấp tại dropzone events

Các config dropzone

Bạn có thể thêm các config bằng cách thêm vào đối tượng Dropzone.options. Ví dụ:

// "myAwesomeDropzone" is the camelized version of the HTML element's ID
Dropzone.options.myAwesomeDropzone = {
 paramName: "file", // The name that will be used to transfer the file
 maxFilesize: 2, // MB
 accept: function(file, done) {
  if (file.name == "justinbieber.jpg") {
   done("Naha, you don't.");
  }
  else { done(); }
 }
};

Bạn có thể tham khảo danh sách các config có thể setting tại Configuration

Bài viết cung cấp các bước cơ bản để cài đặt và sử dụng Dropzone. Hi vọng có thể giúp ích được cho bạn 😄

Nguồn tham khảo:

https://medium.com/rails-ember-beyond/ajax-file-upload-in-rails-using-dropzone-and-carrierwave-6f5436fdfdb0

https://www.dropzonejs.com/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí