+1

Upload Image từ UIImagePickerController sử dụng Alamofire

Đầu tiên.

Upload từ UIImagePickerController bạn sẽ cần một file data từ Image Picker.

Đầu tiên bạn sẽ cần UIImagePickerControllerDelegate , UINavigationControllerDelegate và thêm Privacy-Photo Library Usage Description trong file info.plist.

Trước khi gọi function imagePickerController, bạn cần thêm delegate UIImagePickerController bên trong function của bạn. Ví dụ mình có một function handleProfilePicker

func handleProfilePicker() {
  let picker = UIImagePickerController()
  picker.delegate = self
  picker.allowsEditing = true
  ....(your custom code for navigationBar in Picker color)
  self.present(picker,animated: true,completion: nil)
}

Sau khi thêm delegate bạn có thể gọi function imagePickerController didFinishPickingMediaWithInfo . Function này để giữ file image từ thư viện photo của bạn

func imagePickerController(_ picker: UIImagePickerController, didFinishPickingMediaWithInfo info: [String : Any]) {
}

Mình có một đoạn code mẫu khi hoàn thành việc chọn ảnh từ picker để xử lý giá trị Image được edit và chưa edit:

func imagePickerController(_ picker: UIImagePickerController, didFinishPickingMediaWithInfo info: [String : Any]) {
 var selectedImage: UIImage?
 if let editedImage = info["UIImagePickerControllerEditedImage"]  as? UIImage {
   selectedImage = editedImage
 } else if let originalImage = info["UIImagePickerControllerOriginalImage"] as? UIImage {
   selectedImage = originalImage
 }
 if let selectedImages = selectedImage {
 ....
 }
}

Sau khi thành công chọn ảnh từ picker, việc thứ hai là biết data images. UIImageJPEGRepresentation sẽ return image được chọn từ picker thành JPEG image và nén nó lại

if let data = UIImageJPEGRepresentation(selectedImages,1) {
}

Parameters

Chúng ta sẽ upload image từ picker khi yêu cần cần có asscess token

if let data = UIImageJPEGRepresentation(selectedImages,1) {
  let parameters: Parameters = [
  "access_token" : "YourToken"
  ]
  // You can change your image name here, i use NSURL image and convert into string
  let imageURL = info[UIImagePickerControllerReferenceURL] as! NSURL
  let fileName = imageURL.absouluteString
  // Start Alamofire
  Alamofire.upload(multipartFormData: { multipartFormData in 
  for (key,value) in parameters {
    multipartFormData.append((value as! String).data(using: .utf8)!, withName: key)
  }
  multipartFormData.append(data, withName: "avatar", fileName: fileName!,mimeType: "image/jpeg")
 },
 usingTreshold: UInt64.init(),
 to: "YourURL",
 method: .put,
 encodingCompletion: { encodingResult in 
 switch encodingResult {
  case .success(let upload, _, _):
     upload.responJSON { response in
     debugPrint(response)
     }
  case .failure(let encodingError):
     print(encodingError)
  }
 })
 } 

Đảm bảm key của bạn trong tham số cùng với sever và tất nhiên tham số withName trong multipartFormData là giống nhau. Mình hi vọng bạn sẽ thành công upload ảnh từ picker với Alamofire

Source: https://medium.com/@hanifsgy/alamofire-multipart-with-parameters-upload-image-from-uiimagepickercontroller-swift-a4abada24ae


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.