+2

Upload image in angular 2 and rails

Intro

Việc gửi dữ liệu JSON được tạo ra từ các chuỗi string tới một API hầu như thật dễ dàng để chúng ta dễ hiểu. Nhưng đối với việc gửi các tệp bao gồm nhiều dòng dữ liệu nhị phân với các định dạng khác nhau thì sao? Chúng sẽ có một cách tiếp cận khác để gửi tệp lên API. Tôi sẽ dùng phuơng pháp mã hóa base64 thông qua API Rails .

In Angular 2

Ở phía client, đầu tiên tạo một model cho user

// src/app/shared/models/user.ts

export class User {
  id: number;
  name: string;
  avatar: string|any;
}

Tạo component post bằng lệnh ng generate component post Ta viết giao diện trong file

// src/app/user/user.component.html

<form [formGroup]="formUser" novalidate (ngSubmit)="save(formUser)">
 <div class="row">
  <div class="col-md-9">
   <label>Username</label><br>
   <input type="text" formControlName="name" value=""><br>
   <label for="avatar">Avatar</label>
   <input name="file" type="file" (change)="onFileChange($event)">
   <input type="hidden" name="fileHidden" formControlName="avatar"> 
   <button type="submit" class="btn-save">save changes</button>
  </div>
 </div>
</form>

điều chú ý ở đây là <input name="file" type="file" (change)="onFileChange($event)"> Tôi đang đính kèm một sự thay đổi ở đây (onFileChange), nó sẽ xử lý nếu muốn tải tệp lên. Trong component.ts bạn viết hàm như sau:

 onFileChange(event) {
  let reader = new FileReader();
  if(event.target.files && event.target.files.length > 0) {
   let file = event.target.files[0];
   reader.readAsDataURL(file);
   reader.onload = () => {
    this.formUser.get('avatar').setValue({
     filename: file.name,
     filetype: file.type,
     value: reader.result.split(',')[1]
    })
   };
  }
 }

FileReader chịu trách nhiệm đọc nội dung của tệp gửi lên

Ta viết một service gửi dữ liệu lên server rails

// src/app/services/user.service.ts
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Http, Response, RequestOptions, Headers } from '@angular/http';
import { Observable } from 'rxjs/Rx';
import { User } from '../user'

@Injectable()
export class UserService {
 addUser(user): Observable<User> {
  return this.http.post(`localhost:3000/auth/users/${user.id}`, user)
   .map(mapUser);
 }
}

function toUser(r:any): User{
 let user = <User>({
  id: (r.id),
  name: r.name,
  avatar: r.avatar
 });
 return user;
}

function mapUser(response:Response): User{
 console.log(response.json().data)
 return toUser(response.json().data);
}

Thông tin gửi lên sẽ có định dạng như sau

{
 name: "TuAnh",
 avatar: {
  filename: "10x10png",
  filetype: "image/png",
  value: "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAKBAMAAAB/HNKOAAAAGFBMVEXMzMyWlpajo6O3t7fFxcWcnJyxsbG+vr50Rsl6AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAJklEQVQImWNgwADKDAwsAQyuDAzMAgyMbOYMAgyuLApAUhnMRgIANvcCBwsFJwYAAAAASUVORK5CYII="
 }
}

Rails API

Ở phía server đầu tiên thiết lập API Rails 5, bạn cần cài Ruby 2.2.4 và rails 5 Tạo ứng dụng Rails api bằng lệnh rails _5.0.0.beta3_ new fileuploadapp --api nó sẽ tạo ra một app rails API. Thêm các gem cần thiết jbuilder và rack-cors.

# Gemfile.rb
gem 'jbuilder', '~> 2.0'
gem 'rack-cors'

JBuilder được sử dụng để tạo các cấu trúc JSON cho các phản hồi từ ứng dụng. Trong các điều khoản MVC, các câu trả lời JSON sẽ là lớp xem (lớp giao diện người dùng AKA hoặc lớp trình bày) của ứng dụng. rack-cors cho phép chia sẻ tài nguyên gốc ( CORS ). Nói một cách đơn giản, rack-cors sẽ cho phép các ứng dụng dựa trên trình duyệt (AngularJS, React) và các ứng dụng di động yêu cầu thông tin từ API. Tiếp theo tạo bảng dữ liệu cho người dùng sử dụng lệnh rails g scaffold User name:string avatar:text Tiếp theo mình sẽ thêm vào controllers cho users_controller.rb

class Api::V1::Auth::UsersController < Api::V1::BaseController
 validate_params on: :create, require: User::SIGN_UP_REQUIRE_PARAMS
 
 def edit
  @user = User.find_by! id: params[:id]
  render_success data: Api::V1::UserSerializer.new(@user)
 end

 def update
  @user = User.find_by! id: params[:id]
  Authenticates::UpdateService.new(user_params: user_update_params, user: @user).perform
  render_success data: Api::V1::UserSerializer.new(@user)
 end
 
 private

 def user_update_params
  params.permit User::UPDATE_PARAMS
 end

Để tải tệp mới chúng ta sử dụng gem CarrierWave. Thêm gem carrierwave vào gemfile

#Gemfile.rb
gem 'carrierwave'

CarrierWave làm việc thông qua một class của Ruby goi là Uploader vì thế chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách chạy lệnh rails generate uploader Avatar Sau khi chạy lệnh sẽ tạo ra file 'avatar_uploader.rb' (trong thư mục Uploader)

class AvatarUploader < CarrierWave::Uploader::Base
 storage :file
 def store_dir
  "uploads/#{model.class.to_s.underscore}/#{mounted_as}/#{model.id}"
 end

 def extension_whitelist
  %w(jpg jpeg gif png)
 end
end

Trong model user chúng ta thêm mount_base64_uploader :avatar, AvatarUploader

class User < ApplicationRecord

 mount_base64_uploader :avatar, AvatarUploader

 validates :name, presence: true

 UPDATE_PARAMS = [
  :name,
  :avatar
 ]

Kết quả khi bạn upload

Tài liệu tham khảo

https://nehalist.io/uploading-files-in-angular2/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.