+3

Upcoming changes and new features in Laravel 5.4

Laravel 5.4 đã được phát hành trong tháng này, chúng ta hãy nhìn vào các tính năng và thay đổi mới của nó:

Hai Middleware mới

Chúng ta sẽ có 2 Middleware mới: TrimStrings và ConvertEmptyStringsToNull .

  • Trim Strings middleware: tự động cắt tất cả các request dât.

  • ConvertEmptyStringsToNull : tự động chuyển đổi tất cả các chuỗi sang giá trị null.

Laravel Dusk mới

Dusk là một công cụ thử nghiệm trình duyệt mới của Laravel. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng Dusk để kiểm tra tất cả mọi thứ, bao gồm cả các ứng dụng Javascript (Ajax tải, jQuery, vv). Đây là tính năng được chờ đợi nhất của Laravel 5.4!

Laravel Elixir được đổi tên thành Laravel Mix

Phiên bản tiếp theo của Laravel Elixir sẽ được xây dựng trên Webpack, và nó sẽ có một cái tên mới: Laravel Mix !

Sử dụng bất kỳ class nào như là Facade

Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ class nào như là Facade trong Laravel 5.4

JSON dựa trên language files

Chúng ta có thể có thể sử dụng JSON như các file ngôn ngữ của chúng ta. Điều này là rất tốt và rất hữu ích cho các dự án đa ngôn ngữ.

Sử dụng Markdown trong email của chúng ta

Loving Markdown? Với Laravel 5.4, chúng ta có thể sử dụng Markdown trong email của chúng ta. Tuyệt vời!

Hỗ trợ Vue.js 2 tốt hơn

Laravel 5.4 sẽ hỗ trợ Vue 2 với phần frontend. Nếu bạn yêu Vue, bạn sẽ còn yêu Vue 2 hơn!

Thêm các components và các slots trong các Blade templates

Chúng ta có thể thêm các components và slots trong Laravel 5.4. Về cơ bản, tính năng này cho phép chúng ta xây dựng các phần tử HTML tái sử dụng cho các ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn đang làm việc với ReactJS, Angular 2 hoặc Vue, điều này thật tuyệt vời.

Minor route.

Route system sẽ được nâng cao. Route caching system được cải thiện. Bây giờ chúng ta có thể định nghĩa tên một route ở ngay phần đầu:

Route::name('blog')->get('blog/{id}/', function ($id) {
});

Reference: https://laravel.com/docs/5.4


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.