-3

Ứng dụng FFMPEG trong laravel

SETUP Môi trường

Requires

php: ^7.1
illuminate/config: 5.7.*
illuminate/filesystem: 5.7.*
illuminate/log: 5.7.*
illuminate/support: 5.7.*
league/flysystem: ~1.0
php-ffmpeg/php-ffmpeg: ^0.13
symfony/process: ~4.0

Sử dụng Lib - PHP-FFmpeg. Thư viện yêu cầu cài đặt ffmpeg như hướng dẫn trước đây Link bài cài đặt ( Đối với windows chú ý cần cài đặt PATH trỏ đến bin/ffmpeg.exe).

Cài đặt và cách thức sử dụng

sử dụng composer để install:

$ composer require php-ffmpeg/php-ffmpeg
$ composer require pbmedia/laravel-ffmpeg

Cách sử dụng đối với php-ffmpeg

require 'vendor/autoload.php';

$ffmpeg = FFMpeg\FFMpeg::create();
$video = $ffmpeg->open('video.mpg');
$video
  ->filters()
  ->resize(new FFMpeg\Coordinate\Dimension(320, 240))
  ->synchronize();
$video
  ->frame(FFMpeg\Coordinate\TimeCode::fromSeconds(10))
  ->save('frame.jpg');
$video
  ->save(new FFMpeg\Format\Video\X264(), 'export-x264.mp4')
  ->save(new FFMpeg\Format\Video\WMV(), 'export-wmv.wmv')
  ->save(new FFMpeg\Format\Video\WebM(), 'export-webm.webm');

Khởi tạo 1 main đầu vào

$ffmpeg = FFMpeg\FFMpeg::create();

FFMpeg sẽ tự động nhận dạng các chuỗi binary để truyền vào ffmpeg và ffprobe. Nếu cần phải sửa lại các đường dẫn hoặc các tham số thì cần thay đổi trong mảng như truyền vào cấu hình mặc định cho việc xử lý đo

$ffmpeg = FFMpeg\FFMpeg::create(array(
  'ffmpeg.binaries' => '/opt/local/ffmpeg/bin/ffmpeg',
  'ffprobe.binaries' => '/opt/local/ffmpeg/bin/ffprobe',
  'timeout'     => 3600, // Timeout cho quá trình xử lý
  'ffmpeg.threads'  => 12,  // Số threads FFMpeg có thể sử dụng
), $logger); // ghi log sự kiện

Để kiểm tra các protocol hỗ trợ trong ffmpeg có thể sử dụng lệnh

ffmpeg -protocols

Result:

Input:
 async bluray cache concat crypto data file ftp gopher hls http httpproxy https mmsh mmst pipe rtp sctp srtp subfile tcp tls udp udplite unix rtmp rtmpe rtmps rtmpt rtmpte sftp
 Output: 
 crypto file ftp gopher http httpproxy https icecast md5 pipe rtp sctp srtp tcp tls udp udplite unix rtmp rtmpe rtmps rtmpt rtmpte sftp 

Đối với thư viện pbmedia

Cài đặt cần thêm Service Provider và Facade trong app.php

// Laravel 5: config/app.php

'providers' => [
  ...
  Pbmedia\LaravelFFMpeg\FFMpegServiceProvider::class,
  ...
];

'aliases' => [
  ...
  'FFMpeg' => Pbmedia\LaravelFFMpeg\FFMpegFacade::class
  ...
];

Publish config

php artisan vendor:publish --provider="Pbmedia\LaravelFFMpeg\FFMpegServiceProvider"

Cách sử dụng cũng như sử dụng thư viện php-ffmpeg Ví dụ về cách convert 1 video hoặc 1 đoạn âm thanh

FFMpeg::fromDisk('songs')
  ->open('yesterday.mp3')
  ->export()
  ->toDisk('converted_songs')
  ->inFormat(new \FFMpeg\Format\Audio\Aac)
  ->save('yesterday.aac');

Trong ví dụ trên sử dụng phương thức gọi fromDisk(), tuy nhiên có thể sử dụng thêm phương thức fromFilesystem(), cấu hình $filesystem được thiết lập trong Illuminate\Contracts\Filesystem\Filesystem Ví dụ:

$media = FFMpeg::fromFilesystem($filesystem)->open('yesterday.mp3');

Các bộ lọc hoặc options thêm có thể được gọi trong Closure được sử dụng bởi PHP-FFMpeg's Filter Ví dụ resize 1 video thành 640x480

FFMpeg::fromDisk('videos')
  ->open('steve_howe.mp4')
  ->addFilter(function ($filters) {
    $filters->resize(new \FFMpeg\Coordinate\Dimension(640, 480));
  })
  ->export()
  ->toDisk('converted_videos')
  ->inFormat(new \FFMpeg\Format\Video\X264)
  ->save('small_steve.mkv');

Hoặc convert video sang chuẩn x264

$start = \FFMpeg\Coordinate\TimeCode::fromSeconds(5)
$clipFilter = new \FFMpeg\Filters\Video\ClipFilter($start);

FFMpeg::fromDisk('videos')
  ->open('steve_howe.mp4')
  ->addFilter($clipFilter)
  ->export()
  ->toDisk('converted_videos')
  ->inFormat(new \FFMpeg\Format\Video\X264)
  ->save('short_steve.mkv');

Nếu bạn không muốn sử dụng các filters mặc định được xây dựng, và bạn hiểu rõ về sử dụng ffmpeg thì bạn có thể truyền các tham số vào bằng cách sử dụng như sau

FFMpeg::fromDisk('videos')
  ->open('steve_howe.mp4')
  ->addFilter(['-itsoffset', 1]);

hoặc

FFMpeg::fromDisk('videos')
  ->open('steve_howe.mp4')
  ->addFilter('-itsoffset', 1);

Với nhiều cách chuyển đổi

FFMpeg::open('my_movie.mov')

  // export to FTP, converted in WMV
  ->export()
  ->toDisk('ftp')
  ->inFormat(new \FFMpeg\Format\Video\WMV)
  ->save('my_movie.wmv')

  // export to Amazon S3, converted in X264
  ->export()
  ->toDisk('s3')
  ->inFormat(new \FFMpeg\Format\Video\X264)
  ->save('my_movie.mkv');

  // you could even discard the 'toDisk()' method,
  // now the converted file will be saved to
  // the same disk as the source!
  ->export()
  ->inFormat(new FFMpeg\Format\Video\WebM)
  ->save('my_movie.webm')

  // optionally you could set the visibility
  // of the exported file
  ->export()
  ->inFormat(new FFMpeg\Format\Video\WebM)
  ->withVisibility('public')
  ->save('my_movie.webm')

Ví dụ lấy 1 frame ảnh từ video

FFMpeg::fromDisk('videos')
  ->open('steve_howe.mp4')
  ->getFrameFromSeconds(10)
  ->export()
  ->toDisk('thumnails')
  ->save('FrameAt10sec.png');
  
$media = FFMpeg::open('steve_howe.mp4');
$frame = $media->getFrameFromString('00:00:13.37');

// hoặc

$timecode = new FMpeg\Coordinate\TimeCode(...);
$frame = $media->getFrameFromTimecode($timecode);

Áp dụng FFmpeg vào Laravel project

Tạo 1 model Video cùng với Controller, database

php artisan make:model Video --migration --controller

Database migration

Schema::create('videos', function (Blueprint $table) {
  $table->increments('id');
  $table->string('title');
  $table->string('original_name');
  $table->string('disk');
  $table->string('path');
  $table->datetime('converted_for_downloading_at')->nullable();
  $table->datetime('converted_for_streaming_at')->nullable();
  $table->timestamps();
});

Model

class Video extends Model
{
  protected $dates = [
    'converted_for_downloading_at',
    'converted_for_streaming_at',
  ];

  protected $guarded = [];
}

Trước khi làm việc với các controller cần 1 form request class để xác thực các input của người dùng.

php artisan make:request StoreVideoRequest
php artisan make:job ConvertVideoForDownloading
php artisan make:job ConvertVideoForStreaming
public function rules()
{
  return [
    'title' => 'required',
    'video' => 'required|file|mimetypes:video/mp4,video/mpeg,video/x-matroska',
  ];
}

Update Controller

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Requests\StoreVideoRequest;
use App\Jobs\ConvertVideoForDownloading;
use App\Jobs\ConvertVideoForStreaming;
use App\Video;

class VideoController extends Controller
{
  public function store(StoreVideoRequest $request)
  {
    $video = Video::create([
      'disk'     => 'videos_disk',
      'original_name' => $request->video->getClientOriginalName(),
      'path'     => $request->video->store('videos', 'videos_disk'),
      'title'     => $request->title,
    ]);

    $this->dispatch(new ConvertVideoForDownloading($video));
    $this->dispatch(new ConvertVideoForStreaming($video));

    return response()->json([
      'id' => $video->id,
    ], 201);
  }
}

Các Controller liên quan như ConvertVideo khi download

<?php

namespace App\Jobs;

use App\Video;
use Carbon\Carbon;
use FFMpeg;
use FFMpeg\Coordinate\Dimension;
use FFMpeg\Format\Video\X264;
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Foundation\Bus\Dispatchable;
use Illuminate\Queue\InteractsWithQueue;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;

class ConvertVideoForDownloading implements ShouldQueue
{
  use Dispatchable, InteractsWithQueue, Queueable, SerializesModels;

  public $video;

  public function __construct(Video $video)
  {
    $this->video = $video;
  }

  public function handle()
  {
    // create a video format...
    $lowBitrateFormat = (new X264)->setKiloBitrate(500);

    // open the uploaded video from the right disk...
    FFMpeg::fromDisk($this->video->disk)
      ->open($this->video->path)

    // add the 'resize' filter...
      ->addFilter(function ($filters) {
        $filters->resize(new Dimension(960, 540));
      })

    // call the 'export' method...
      ->export()

    // tell the MediaExporter to which disk and in which format we want to export...
      ->toDisk('downloadable_videos')
      ->inFormat($lowBitrateFormat)

    // call the 'save' method with a filename...
      ->save($this->video->id . '.mp4');

    // update the database so we know the convertion is done!
    $this->video->update([
      'converted_for_downloading_at' => Carbon::now(),
    ]);
  }
}

Nếu bạn sử dụng HLS thì có thể quan tâm đển trích dẫn từ Wikipedia về HTTP Live Streaming

To enable a player to adapt to the bandwidth of the network, the original video is encoded in several distinct quality levels. The server serves an index, called a "master playlist", of these encodings, called "variant streams". The player can then choose between the variant streams during playback, changing back and forth seamlessly as network conditions change. Nguồn Wikipedia Với vấn đề này có thể viết lại controller thành

<?php

namespace App\Jobs;

use App\Video;
use Carbon\Carbon;
use FFMpeg;
use FFMpeg\Format\Video\X264;
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Foundation\Bus\Dispatchable;
use Illuminate\Queue\InteractsWithQueue;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;

class ConvertVideoForStreaming implements ShouldQueue
{
  use Dispatchable, InteractsWithQueue, Queueable, SerializesModels;

  public $video;

  public function __construct(Video $video)
  {
    $this->video = $video;
  }

  public function handle()
  {
    // create some video formats...
    $lowBitrateFormat = (new X264)->setKiloBitrate(500);
    $midBitrateFormat = (new X264)->setKiloBitrate(1500);
    $highBitrateFormat = (new X264)->setKiloBitrate(3000);

    // open the uploaded video from the right disk...
    FFMpeg::fromDisk($this->video->disk)
      ->open($this->video->path)

    // call the 'exportForHLS' method and specify the disk to which we want to export...
      ->exportForHLS()
      ->toDisk('streamable_videos')

    // we'll add different formats so the stream will play smoothly
    // with all kinds of internet connections...
      ->addFormat($lowBitrateFormat)
      ->addFormat($midBitrateFormat)
      ->addFormat($highBitrateFormat)

    // call the 'save' method with a filename...
      ->save($this->video->id . '.m3u8');

    // update the database so we know the convertion is done!
    $this->video->update([
      'converted_for_streaming_at' => Carbon::now(),
    ]);
  }
}

Đối với việc hỗ trợ cho Video.js của HTML5 video player hoặc cho browsers không hỗ trợ HLS thì có thể khởi tạo URLs để tải dữ liệu cũng như stream dữ liệu bằng cách

use Illuminate\Support\Facades\Storage;

$downloadUrl = Storage::disk('downloadable_videos')->url($video->id . '.mp4');
$streamUrl = Storage::disk('streamable_videos')->url($video->id . '.m3u8');

Trích dẫn nguồn: Github


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.