0

uitableview row & Edit text Trong swift với IOS

Trong phần này sẽ giới thiệu qua về cách xây dựng 1 tableView với Swift và sửa/cập nhật nội dung khi chạm tay vào 1 Row bất kỳ nào bên trong TableView, lợi ích khi áp dụng giúp chúng ta cập nhật nội dung nhanh chóng và cập nhật các giá trị liên tiếp nhằm tiết kiệm thời gian.

1.png

Tới storyboard chính & chọn điều khiển xem & xóa nó. Thêm vào tableview điều khiển trong main storyboard..

2.png

Chọn tableviewController & initial view controller 3.png

Chọn prototype cell & thiết lập nhận dạng của nó để TableCell

4.png

Chọn tableviewController & go to Editor -> Embed In -> Navigation Controller

5.png

Chọn nav bar & set title cho iPhone models

6.png

Xoá viewController và thêm file cho subclass UITableViewController

7.png

Trong storyboard chính, chọn tableViewController & thiết lập custom class cho MainTableViewController

8.png

Thêm mảng để lưu tất cả các Models như sau

class MainTableViewController: UITableViewController {
var models = ["iPhone 6 Plus Gold 128 GB", "iPhone 6 Plus Gold 64 GB", "iPhone 6 Plus Gold 16 GB", "iPhone 6 Gold 128 GB", "iPhone 6 Gold 64 GB", "iPhone 6 Gold 16 GB"]

Thiết lập "number of sections to 1 & number"

// MARK: - Table view data source

override func numberOfSectionsInTableView(tableView: UITableView) -> Int {
// #warning Potentially incomplete method implementation.
// Return the number of sections.
return 1
}

override func tableView(tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
// #warning Incomplete method implementation.
// Return the number of rows in the section.
return models.count
}

override func tableView(tableView: UITableView, cellForRowAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) -> UITableViewCell {
let cell = tableView.dequeueReusableCellWithIdentifier("tableCell", forIndexPath: indexPath) as! UITableViewCell

// Configure the cell...
cell.textLabel?.text = models[indexPath.row]

return cell

}

Bây giờ Buil và chạy ứng dụng sẽ hiển thị như sau

9.png

Tiếp theo mở storyboard chính & tạo thêm 1 tableviewcontroller

10.png

Chọn table view & set content là "Static cell", sections là "1" & style là "Grouped"

11.png

tiếp theo phần header chọn "Model Name"

12.png

tạo segue giữa table row & static table như hình dưới

13.png

Chọn segue & thiết lập nhận dạng để edit

14.png

Thêm navigation item tới navigation bar của table & set title để edit row

15.png

Thêm bar button item tới navigation bar của static table & thiết lậpđể Save

16.png

thêm textfield

17.png

Thiết lập border style như sau

18.png

tiếp đó chúng tạo một method chứa các phần tử như sau

var models = [“iPhone 6 Plus Gold 128 GB”, “iPhone 6 Plus Gold 64 GB”, “iPhone 6 Plus Gold 16 GB”, “iPhone 6 Gold 128 GB”, “iPhone 6 Gold 64 GB”, “iPhone 6 Gold 16 GB”]
@IBAction func saveToMainViewController (segue:UIStoryboardSegue) {

}

tạo "save button" saveToMainViewController Method

19.png

thiết lập để save

20.png

Tiếp theo một class mới của subclass UITableViewController như sau. 21.png

Trong MainStoryboard & chọn static cell & thiết lập custom class cho DetailTableViewController

22.png

Strong MainStoryboard & thiết lập "outlet" đến "detailTableViewController"

23.png

Trong detail tableViewController thêm "didSelectRowAtIndexPath" như dưới. Để có thể edit các textfied khi tap vào row.

override func tableView(tableView: UITableView, didSelectRowAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) {
if indexPath.section == 0 && indexPath.row == 0 {
  editModelTextField.becomeFirstResponder()
}
tableView.deselectRowAtIndexPath(indexPath, animated: true)
}

Tiếp theo Thêm hai biến như sau để lưu trữ dữ liệu từ edit segue

@IBOutlet weak var editModelTextField: UITextField!

var index:Int?

var modelArray:[String]!

Tiếp theo trong viewController thêm đoạn code sau đây

// MARK: - Navigation

// In a storyboard-based application, you will often want to do a little preparation before navigation
override func prepareForSegue(segue: UIStoryboardSegue, sender: AnyObject?) {
if segue.identifier == "edit" {

  var path = tableView.indexPathForSelectedRow()

  var detailViewController = segue.destinationViewController as! DetailTableViewController

  detailViewController.index = path?.row
  detailViewController.modelArray = models

}
// Get the new view controller using [segue destinationViewController].
// Pass the selected object to the new view controller.
}

Tiếp theo trong detailTableViewController trong viewDidDoad thêm đoạn code như sau.

super.viewDidLoad()

editModelTextField.text = modelArray[index!]

tạo biến string mới

var modelArray:[String]!

var editedModel:String?

Tiép theo trong detailTableViewController thêm đoạn code sau đây

/ MARK: - Navigation

// In a storyboard-based application, you will often want to do a little preparation before navigation
override func prepareForSegue(segue: UIStoryboardSegue, sender: AnyObject?) {
if segue.identifier == "save" {
  editedModel = editModelTextField.text
}
// Get the new view controller using [segue destinationViewController].
// Pass the selected object to the new view controller.
}

Trong tableViewController thêm updateTableView với nội dung đã được cập nhật

@IBAction func saveToMainViewController (segue:UIStoryboardSegue) {

let detailViewController = segue.sourceViewController as! DetailTableViewController

let index = detailViewController.index

let modelString = detailViewController.editedModel

models[index!] = modelString!

tableView.reloadData()

}

Bây giờ Build và chạy.

24.png

Chỉnh sửa nhiều dữ liệu trong cùng một Row của TableView

25.png

nguồn tham khảo: apoorvmote

demo Download


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.