+1

Types trong Javascript

Các loại types trong Javascript

Javascript định nghĩa sẵn 7 loại types như dưới đây:

  • null
  • undefined
  • boolean
  • number
  • string
  • object
  • symbol (mới được thêm trong ES6)

Lưu ý: tất cả những types trên ngoại trừ object đều là những types "nguyên thủy".

Null

Trong javascript, null nghĩa là không có gì cả. Chúng ta có thể hiểu là thứ gì đó không tồn tại. Thật không may là trong javascript data type của null lại trả về object, chúng ta có thể kiểm tra với typeof:

typeof null === "object"; // true

Sẽ tuyệt hơn biết bao nếu giá trị trả về ở trên là "null", nhưng bug (tính năng??) này đã xuất hiện gần 2 thập kỷ và gần như sẽ không bao giờ được fix vì rất nhiều trang web đang sống nhờ vào bug này, nếu fix nó thì kha khá trang web sẽ teo luôn...

Nếu bạn muốn test giá trị của 1 biến có phải là null không, bạn có thể sử dụng cách sau:

var a = null;

(!a && typeof a === "object"); // true

null mang giá trị falsy (aka luôn sai) nhưng đồng thời nó lại trả về "object" khi chúng ta kiểm tra với typeof.

Undefined

Những biến mà không có giá trị, chúng sẽ có giá trị là undefined. Dùng typeof để kiểm tra những biến đó cũng sẽ trả về kết quả "undefined":

var a;

typeof a; // "undefined"

var b = 42;
var c;

// later
b = c;

typeof b; // "undefined"
typeof c; // "undefined"

Rất nhiều lập trình viên có thể nghĩ rằng undefinedundeclared giống nhau. Tuy nhiên trong JS, 2 khái niệm này khá là khác biệt. undefined là 1 biến đã được khai báo trong scope đang trỏ đến, nhưng ở thời điểm được gọi nó không có giá trị nào ở bên trong nó. Còn undeclared là 1 biến thậm chí chưa được khai báo trong scope. Hãy cùng xem ví dụ:

var a;

a; // undefined
b; // ReferenceError: b is not defined

Khá là bực mình với thông báo lỗi được browser trả về trong trường hợp này. Như bạn có thể thấy, thông báo lỗi là "b is not defined", điều này làm chúng ta rất dễ nhầm lẫn sang "b is undefined". 1 lần nữa "undefined""is not defined" là 2 thứ khác biệt nhau hoàn toàn. Thật tuyệt biết bao nếu như browser báo lỗi đại loại như "b is not found" hoặc "b is not declared", điều này sẽ giảm bớt biết bao nhầm lẫn, nhưng đời không như là mơ tập n ...

Còn 1 trường hợp đặc biệt khác với typeof liên quan đến 2 thằng undefinedundeclared mà còn làm chúng ta xoắn não hơn nữa. Hãy xem:

var a;

typeof a; // "undefined"

typeof b; // "undefined"

typeof trả về kết quả là "undefined" cho cả 2 trường hợp undefinedundeclared. Hãy để ý thêm rằng thậm chí không có lỗi nào bắn ra khi chúng ta thực hiện typeof b mặc dù chúng ta còn chưa khai báo thằng b nữa. Đây là 1 cơ chế an toàn của typeof (T_T).

Giống như trên, thật tuyệt nếu typeof được dùng với undeclared sẽ trả về "undeclared" thay vì "undefined".

Boolean

Boolean chỉ có thể có 2 giá trị là true hoặc false. Nó thường được sử dụng trong những câu điều kiện dạng if else khi cần những giá trị logic có dạng đúng hoặc sai. Fun fact: Boolean được đặt tên theo nhà toán học George Boole, người đã đi tiên phong trong lĩnh vực lý luận toán học.

Mọi thứ có "giá trị" đều là true(aka truthy):

Boolean(100); //true
Boolean("hello"); //true

Có 1 số trường hợp đặc biệt có giá trị nhưng sẽ trả về kết quả là false(aka falsy):

Boolean(0); //false
Boolean(""); //false
Boolean(null); //false
Boolean(undefined); //false
Boolean(false); //false - hiển nhiên :)))
Boolean(NaN); //false

Tạm kết

Trong bài viết này mình đã giới thiệu đến các bạn 3 loại types trong Javascript, còn 3 loại nữa mình sẽ giới thiệu với các bạn trong bài viết sau, xin cảm ơn vì đã đọc bài viết của mình.

Bài viết có tham khảo từ:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.