+1

Type trong JS (p3)

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn về 2 data type còn lại trong Javascript là objectsymbol

SYMBOL

symbol là một kiểu dữ liệu được sinh ra nhằm tao ra các giá trị duy nhất, mỗi một symbol được tạo ra sẽ có một giá trị khác nhau và giá trị đó là duy nhất. Và bạn cũng không có thể in ra giá trị của nó.

Để khai báo symbol thì chúng ta sử dụng cú pháp:

let symbol1 = Symbol();

Hàm khởi tạo symbol có một tham số truyền vào và đây có thể coi là một secret key:

let symbol2 = Symbol('symbol2');

Giá trị của hai symbol không bao giờ bằng nhau cả:

console.log(symbol1 === symbol2); // false

Chúng ta có thể sử dụng typeof để kiểm tra xem một biến có phải là symbol hay không:

console.log(typeof symbol`); // symbol

Hãy cùng thử chuyển đổi symbol sang thành các dạng data type khác xem sao nhé:

  • Boolean
let sym = Symbol();
sym = Boolean(sym);

Mặc định khi chuyển symbol sang boolean thì nó sẽ luôn có giá trị là true, cho dù bạn có gán secret key lúc khởi tạo hay không.

  • Number
let sym = Symbol();
sym = Number(sym); // Uncaught TypeError: Cannot convert a Symbol to a number

Vậy là chúng ta không thể convert symbol sang thành number được.

  • String
let sym = Symbol('hello');

sym = String(sym);

console.log(sym); // Symbol('hello')

Giờ thử convert hai symbol có cùng secret key và xem kết quả như thế nào nhé

let sym1 = Symbol('hello');
let sym2 = Symbol('hello');

sym1 = String(sym1);
sym2 = String(sym2);

console.log(sym1 === sym2); // true

Vậy là nếu hai symbol có cùng secret key và được convert sang string thì sẽ có giá trị giống nhau;

OBJECTS

objects là một tập hợp các thuộc tính, các thuộc tính này được lưu dưới dáng key / value theo cặp, các thuộc tính này có thể là bất cứ dạng data type nào, kể cả chính objects hoặc là các dạng data type nguyên thủy.

var obj = {
  key1: 'value',
  key2: 'value',
  key3: true,
  key4: 32,
  key5: {}
}

console.log(typeof obj); // object

Chúng ta có thể sử dụng typeof để kiểm tra một biến có phải là objects hay không nhưng đồng thời với arraysnull cũng sẽ trả về kết quả là objects.

typeof [7,8,9] // objects
typeof null // objects

typeof trả về giá trị là objects đối với arrays là vì trong javascript arrays cũng là một objects.

End


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.