0

Tùy biến model trong Swift

 • Là lập trình viên, chúng ta thường làm việc trên các ứng dụng và hệ thống bao gồm nhiều thành phần được kết nối nhiều cách khác nhau. Đặc biệt là khi sử dụng ngôn ngữ lập trình có tính chặt chẽ cao như Swift thì khó tìm ra cách model phần data vừa thỏa mãn trình biên dịch vừa có codebase dễ đọc.

 • Chúng ta hãy xem xét một trường hợp bao gồm việc mô hình hóa nhiều tùy chỉnh của cùng một model data và vài kỹ thuật , phương pháp khác nhau cho phép chúng ta xử lý data một cách an toàn.

1/ Mixed structures:

 • Giả sử rằng chúng ta đang làm việc trên một ứng dụng nấu ăn bao gồm cả video và công thức nấu ăn dưới dạng văn bản và content chúng ta được trả về từ web service dưới dạng JSON như sau:
{
  "items": [
    {
      "type": "video",
      "title": "Making perfect toast",
      "imageURL": "https://image-cdn.com/toast.png",
      "url": "https://videoservice.com/toast.mp4",
      "duration": "00:12:09",
      "resolution": "720p"
    },
    {
      "type": "recipe",
      "title": "Tasty burritos",
      "imageURL": "https://image-cdn.com/burritos.png",
      "text": "Here's how to make the best burritos...",
      "ingredients": [
        "Tortillas",
        "Salsa",
        ...
      ]
    }
  ]
}
 • Cấu trúc JSON như bên trên là cực kỳ phổ biến nhưng việc tạo các struct phù hợp với nó có thể khá khó khăn. Chúng ta nhận được một array các item gồm công thức nấu ăn và video. Chúng ta sẽ cần viết model mà chúng ta có thể decode đồng thời cả hai tùy chỉnh đó.

 • Một cách để làm điều đó là tạo ra một enum ItemType bao gồm các trường hợp cho hai tùy chỉnh của chúng ta cũng như một model data hợp nhất có chứa tất cả các thuộc tính mà chúng ta gặp phải và đóng gói ItemCollection:

enum ItemType: String, Decodable {
  case video
  case recipe
}

struct Item: Decodable {
  let type: ItemType
  var title: String
  var imageURL: URL
  var text: String?
  var url: URL?
  var duration: String?
  var resolution: String?
  var ingredients: [String]?
}

struct ItemCollection : Decodable {
  var items: [Item]
}
 • Cách tiếp cận trên cho phép chúng ta decode JSON nhưng nó vẫn chưa tối ưu vì chúng ta buộc phải triển khai phần lớn các thuộc tính dưới dạng tùy chỉnh chẳng hạn như VideoPlayer này:
class VideoPlayer {
  ...

  func playVideoItem(_ item: Item) {
    // We can't establish a compile-time guarantee that the
    // item passed to this method will, in fact, be a video.
    guard let url = item.url else {
      assertionFailure("Video item doesn't have a URL: \(item)")
      return
    }

    startPlayback(from: url)
  }
}

2/ Complete polymorphism:

 • Chúng ta cố gắng model data một tập hợp dữ liệu thành nhiều kiểu khác nhau. Chúng ta có thể tạo một protocol Item chứa tất cả các thuộc tính được chia sẻ giữa hai biến thể cũng như hai type riêng biệt:
protocol Item: Decodable {
  var type: ItemType { get }
  var title: String { get }
  var imageURL: URL { get }
}

struct Video: Item {
  var type: ItemType { .video }
  var title: String
  var imageURL: URL
  var url: URL
  var duration: String
  var resolution: String
}

struct Recipe: Item {
  var type: ItemType { .recipe }
  var title: String
  var imageURL: URL
  var text: String
  var ingredients: [String]
}
 • Chúng ta cũng muốn sửa đổi trình bao bọc ItemCollection của chúng ta để bao gồm các array riêng cho từng type trong hai type vì nếu không làm thế chúng ta sẽ phải liên tục nhập các giá trị cho Video hoặc Recipe :
struct ItemCollection : Decodable {
  var videos: [Video]
  var recipes: [Recipe]
}
 • Để có thể sử dụng lại các implement ItemItemCollection từ trước đồng thời đổi tên chúng để phù hợp với mục đích mới :
private extension ItemCollection {
  struct Encoded: Decodable {
    var items: [EncodedItem]
  }

  struct EncodedItem: Decodable {
    let type: ItemType
    var title: String
    var imageURL: URL
    var text: String?
    var url: URL?
    var duration: String?
    var resolution: String?
    var ingredients: [String]?
  }
}
 • Chúng ta đã sẵn sàng để Decodable nhưng vì chúng ta sẽ cần phải thêm một vài tùy chọn khi thực hiện điều đó:
extension ItemCollection {
  struct MissingEncodedValue: Error {
    var name: String
    ...
  }

  private func unwrap<T>(_ value: T?, name: String) throws -> T {
    guard let value = value else {
      throw MissingEncodedValue(name: name)
    }

    return value
  }
}
 • Bây giờ hãy viết decode thực tế. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách decode một phiên bản của . Chúng ta sẽ chuyển đổi các mục của ItemCollection thành VideoRecipe như sau:
extension ItemCollection {
  init(from decoder: Decoder) throws {
    let container = try decoder.singleValueContainer()
    let collection = try container.decode(Encoded.self)

    for item in collection.items {
      switch item.type {
      case .video:
        try videos.append(Video(
          type: item.type,
          title: item.title,
          imageURL: item.imageURL,
          url: unwrap(item.url, name: "url"),
          duration: unwrap(item.duration, name: "duration"),
          resolution: unwrap(item.resolution, name: "resolution")
        ))
      case .recipe:
        try recipes.append(Recipe(
          type: item.type,
          title: item.title,
          imageURL: item.imageURL,
          text: unwrap(item.text, name: "text"),
          ingredients: unwrap(item.ingredients, name: "ingredients")
        ))
      }
    }
  }
}
 • Thay vì coi các instance là các cách triển khai khai riêng biệt có protocol hãy coi chúng là các instance của cùng một model. Điều đó sẽ có tác động khá lớn đến công đoạn cuối của chúng ta cấu trúc mô hình.

 • Hãy đổi tên protocol Item trước đó thành ItemVariant và bỏ thuộc tính type của nó:

protocol ItemVariant: Decodable {
  var title: String { get }
  var imageURL: URL { get }
}
 • Chúng ta mô hình hóa loại item thực tế của chúng ta dưới dạng enum như sau:
enum Item {
  case video(Video)
  case recipe(Recipe)
}
 • Chúng ta có thể đơn giản hóa rất nhiều việc triển khai decode diễn ra hoàn toàn trong chính loại Item mới và chỉ cần kiểm tra từng giá trị loại của mục JSONđể quyết định loại decode nào:
extension Item: Decodable {
  struct InvalidTypeError: Error {
    var type: String
    ...
  }

  private `enum `CodingKeys: CodingKey {
    case type
  }

  init(from decoder: Decoder) throws {
    let container = try decoder.container(keyedBy: CodingKeys.self)
    let type = try container.decode(String.self, forKey: .type)

    switch type {
    case "video":
      self = .video(try Video(from: decoder))
    case "recipe":
      self = .recipe(try Recipe(from: decoder))
    default:
      throw InvalidTypeError(type: type)
    }
  }
}
 • Do việc triển khai Item của chúng ta chịu trách nhiệm decode các instance của chính nó và giờ chúng ta có thể ItemCollection được trả lại trở lại đơn giản là array các giá trị Item cho phép dựa vào triển khai mặc định của Decodable:
struct itemCollection : Decodable {
  var items: [Item]
}
 • Lợi ích là c chúng ta tiếp tục sử dụng các mô hình chuyên dụng đồng thời giữ cho decode của chúng ta đơn giản và thứ tự item tổng thể được giữ nguyên nhưng đi kèm với nhược điểm là yêu cầu giải nén từng item trước khi sử dụng:
extension ItemCollection {
  func allTitles() -> [String] {
    items.map { item in
      switch item {
      case .video(let video):
        return video.title
      case .recipe(let recipe):
        return recipe.title
      }
    }
  }
}
 • Mặc dù chúng ta sẽ phải tiếp tục viết code như trên bất cứ khi nào chúng ta cần truy cập data cụ thể cho công thức nấu ăn hoặc Video. Chúng ta có thể làm để cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào bất kỳ thuộc tính được xác định trong protocol ItemVariant và sử dụng tính năng tra cứu subscription của Swift.

 • Việc thêm thuộc tính @dynamicMemberLookup vào khai báo item chính của chúng ta:

@dynamicMemberLookup
enum Item {
  case video(Video)
  case recipe(Recipe)
}
 • Từ Swift 5.1 chúng ta có thêm cách hỗ trợ cho các subscription theo cách hoàn toàn an toàn và dễ dàng như sau:
extension Item {
  subscript<T>(dynamicMember keyPath: KeyPath<ItemVariant, T>) -> T {
    switch self {
    case .video(let video):
      return video[keyPath: keyPath]
    case .recipe(let recipe):
      return recipe[keyPath: keyPath]
    }
  }
}
 • Bây giờ chúng ta có thể truy cập bất kỳ thuộc tính nào được chia sẻ giữa VideoRecipe (thông qua protocol ItemVariant) như thể thuộc tính đó được xác định trong chính loại Item . Chúng ta có thể chuyển đổi phương thức allTitle thành như sau :
extension ItemCollection {
  func allTitles() -> [String] {
    items.map(\.title)
  }
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.