-7

[Tutorial] Học Golang bằng những ví dụ - Example 1: Hello World

Go by Example

Ở chương trình đầu tiên, chúng ta sẽ in ra thông điệp cổ điển: “Hello world”. Đây là mã nguồn đầy đủ:

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("hello world")
}

Để chạy chương trình, hãy viết code trong file hello-world.go và sử dụng go run.

$ go run hello-world.go
hello world

Đôi khi chúng ta muốn xây dựng chương trình của mình thành file nhị phân(binary). Có thể thực hiện bằng cách dùng go build.

$ go build hello-world.go
$ ls
hello-world    hello-world.go

Sau đó chúng ta run trực tiếp file:

$ ./hello-world
hello world

Hiện tại chúng ta đã có thể build và run một ứng dụng Go cơ bản. Hãy học hỏi thêm bằng các ví dụ tiếp theo.

Ví dụ tiếp theo: Values

Source: https://github.com/nhannguyen09cntt/gobyexample/tree/master/examples/hello-world

Refer: https://4rum.vn/t/tutorial-go-by-example-hello-world/500 https://github.com/mmcgrana/gobyexample


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.