0

[Tutorial] Học Golang bằng các ví dụ - Example 3: Variables

Trong Go, các biến(variables) được trình biên dịch khai báo và sử dụng rõ ràng như để kiểm tra tính chính xác của việc gọi hàm(function).

package main

import "fmt"

func main() {

  // Khai báo 1 biến bằng "var"
  var a = "initial"
  fmt.Println(a)

  // Khai báo 2 biến b, c có kiểu dữ liệu là int và khởi tạo luôn giá trị cho chúng
  var b, c int = 1, 2
  fmt.Println(b, c)

  // Go sẽ suy ra loại biến khởi tạo
  var d = true
  fmt.Println(d)

  // Các biến được khai báo mà không có khởi tạo tương ứng có giá trị bằng không.
  var e int
  fmt.Println(e)

  // Cú pháp ":=" là cách viết tắt để khai báo và khởi tạo một biến, 
  // ví dụ: cho var f string = "apple" trong trường hợp này.
  f := "apple"
  fmt.Println(f)
}

Ví dụ tiếp theo: Constants

Source: https://github.com/nhannguyen09cntt/gobyexample/tree/master/examples/variables

Nguồn: https://4rum.vn/t/tutorial-go-by-example-variables/568


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.