0

[Tutorial] Học Golang bằng các ví dụ - Example 2: Values

go-basic-types-operators-type-conversion|690x367

Go có nhiều loại giá trị khác nhau bao gồm: strings, integers, floats, booleans, v.v ... Dưới đây là một vài ví dụ cơ bản.

package main

import "fmt"

func main() {
  // Chuỗi, có thể được thêm vào bằng cách sử dụng dấu "+".
  fmt.Println("go" + "lang")
  
  //Integers and floats.
  fmt.Println("1+1 =", 1+1)
  fmt.Println("7.0/3.0 =", 7.0/3.0)
  
  // Kiểu logic đúng/sai: Boolean với các toán tử boolean.
  fmt.Println(true && false)
  fmt.Println(true || false)
  fmt.Println(!true)
}
$ go run values.go
golang
1+1 = 2
7.0/3.0 = 2.3333333333333335
false
true
false

Ví dụ tiếp theo: Variables

Source: https://github.com/nhannguyen09cntt/gobyexample/tree/master/examples/values

Nguồn: https://4rum.vn/t/tutorial-go-by-example-values/567


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.