Tự xây dựng Collapsible table section trên iOS

Giới thiệu

Bài viết sẽ hướng dẫn người dùng từng bước xây dựng một Collapsible table section sử dụng thuần code Swift3, không sử dụng storyboard và XIB

Bài viết tập trung vào các kỹ thuật cơ bản khi làm việc với UITableView như tùy biến UITableViewCell, tự động resize chiều cao của UITableViewCell theo nội dụng, tùy biến Header của một UITableView.

Chi tiết các bước thực hiện

Bước 1: Xây dựng cấu trúc dữ liệu

Trong ví dụ này dữ liệu hiển thị trong bảng sẽ được phân chia theo từng nhóm (Section) Ta sẽ xây dựng cấu trúc Section để mô tả cho từng nhóm dữ liệu sẽ hiển thị trong bảng này

struct Section {
 var name: String
 var items: [String]
 var collapsed: Bool
  
 init(name: String, items: [Item], collapsed: Bool = false) {
  self.name = name
  self.items = items
  self.collapsed = collapsed
 }
}
  
var sections = [Section]()

sections = [
 Section(name: "Mac", items: ["MacBook", "MacBook Air"]),
 Section(name: "iPad", items: ["iPad Pro", "iPad Air 2"]),
 Section(name: "iPhone", items: ["iPhone 7", "iPhone 6"])
]

Trường dữ liệu collapsed để lưu trạng thái collapsed của một section, mặc định sẽ có giá trị là false.

Bước 2: Khởi tạo UITableView để hỗ trợ Autosizing

Đoạn code dưới đây sẽ giúp UITableViewCell tự động thay đổi chiều cao của từng cell tương ứng theo nội dung hiển thị của cell.

override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
    
 // Auto resizing the height of the cell
 tableView.estimatedRowHeight = 44.0
 tableView.rowHeight = UITableViewAutomaticDimension
 
 //More code
}

Bước 3: Tùy biến Section Header của UITableView

Ta sẽ tùy biến Section Header thông qua việc kế thừa và mở rộng class UITableViewHeaderFooterView

class CollapsibleTableViewHeader: UITableViewHeaderFooterView {
 let titleLabel = UILabel()
 let arrowLabel = UILabel()
  
 override init(reuseIdentifier: String?) {
  super.init(reuseIdentifier: reuseIdentifier)
  contentView.addSubview(titleLabel)
  contentView.addSubview(arrowLabel)
 }
  
 required init?(coder aDecoder: NSCoder) {
  fatalError("init(coder:) has not been implemented")
 }
}

Về mặt tương tác người dùng, người dùng có thể mở rộng hay thu gọn một section bằng cách tap vào header. Ta sẽ sử dụng UITapGestureRecognizer để thực thi những tương tác này. Ngoài ra ta cần xây dựng một delegate để xử lý khi trạng thái "collapsed" của một section thay đổi

protocol CollapsibleTableViewHeaderDelegate {
  func toggleSection(header: CollapsibleTableViewHeader, section: Int)
}
class CollapsibleTableViewHeader: UITableViewHeaderFooterView {
  var delegate: CollapsibleTableViewHeaderDelegate?
  var section: Int = 0
  ...
  override init(reuseIdentifier: String?) {
    super.init(reuseIdentifier: reuseIdentifier)
    ...
    addGestureRecognizer(UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(CollapsibleTableViewHeader.tapHeader(_:))))
  }
  ...
  func tapHeader(gestureRecognizer: UITapGestureRecognizer) {
    guard let cell = gestureRecognizer.view as? CollapsibleTableViewHeader else {
      return
    }
    delegate?.toggleSection(self, section: cell.section)
  }
  func setCollapsed(collapsed: Bool) {
    // Animate the arrow rotation (see Extensions.swf)
    arrowLabel.rotate(collapsed ? 0.0 : .pi / 2)
  }
}

Trong bài viết này ta không sử dụng StoryBoard và XIB, ta sẽ mở rộng hàm constraintsWithVisualFormat của NSLayoutConstraint cho phần xử lý Autolayout

override init(reuseIdentifier: String?) {
  ...
  // arrowLabel must have fixed width and height
  arrowLabel.widthAnchor.constraintEqualToConstant(12).active = true
  arrowLabel.heightAnchor.constraintEqualToConstant(12).active = true
  titleLabel.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
  arrowLabel.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
}
override func layoutSubviews() {
  super.layoutSubviews()
  ...
  let views = [
    "titleLabel" : titleLabel,
    "arrowLabel" : arrowLabel,
  ]
  contentView.addConstraints(NSLayoutConstraint.constraintsWithVisualFormat(
    "H:|-20-[titleLabel]-[arrowLabel]-20-|",
    options: [],
    metrics: nil,
    views: views
  ))
  contentView.addConstraints(NSLayoutConstraint.constraintsWithVisualFormat(
    "V:|-[titleLabel]-|",
    options: [],
    metrics: nil,
    views: views
  ))
  contentView.addConstraints(NSLayoutConstraint.constraintsWithVisualFormat(
    "V:|-[arrowLabel]-|",
    options: [],
    metrics: nil,
    views: views
  ))
}

Bước 4: Thực thi cho UITableView DataSource và UITable Delegate

Thực thi hàm numberOfSectionsInTableView để mô tả số lượng section có trong table:

override func numberOfSectionsInTableView(tableView: UITableView) -> Int {
 return sections.count
}

Và hàm numberOfRowsInSection để mô tả số row trong một section:

override func tableView(tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
  return sections[section].collapsed ? 0 : sections[section].items.count
}

Lưu ý rằng ta không cần thiết phải render các cell của section đang ở trạng thái collapsed, và có thể giúp tăng hiệu khi khi render bảng, đặc biệt là khi trong section có nhiều cell.

Ngoài ra ta cần phải thực thi hàm viewForHeaderInSection của table view để tùy biến header của table:

override func tableView(tableView: UITableView, viewForHeaderInSection section: Int) -> UIView? {
  let header = tableView.dequeueReusableHeaderFooterViewWithIdentifier("header") as? CollapsibleTableViewHeader ?? CollapsibleTableViewHeader(reuseIdentifier: "header")
  header.titleLabel.text = sections[section].name
  header.arrowLabel.text = ">"
  header.setCollapsed(sections[section].collapsed)
  header.section = section
  header.delegate = self
  return header
}

Đối với các cell không nằm trong collapsed section ta sẽ thực thi hàm cellForRowAtIndexPath như sau:

override func tableView(tableView: UITableView, cellForRowAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) -> UITableViewCell {
  let cell = tableView.dequeueReusableCellWithIdentifier("cell") as UITableViewCell? ?? UITableViewCell(style: .Default, reuseIdentifier: "cell")
  cell.textLabel?.text = sections[indexPath.section].items[indexPath.row]
  return cell
}

Bước 5: Xử lý thu gọn và mở rộng Section

Nguyên tắc xử lý hết sức đơn giản, đó là cập nhật chiều cao của các row bên trong một section, khi thuộc tính collapsed của section đó bị thay đổi.

 • Khi collapsed = true thì cập nhật chiều cao của các row bằng 0
 • Khi collapsed = false thì cập nhật chiều cao của các row bằng UITableViewAutomaticDimension
override func tableView(tableView: UITableView, heightForRowAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) -> CGFloat {
 return sections[(indexPath as NSIndexPath).section].collapsed ? 0 : UITableViewAutomaticDimension
}

Dưới đây là đoạn code để xử lý khi touch vào section header:

extension CollapsibleTableViewController: CollapsibleTableViewHeaderDelegate {
 func toggleSection(_ header: CollapsibleTableViewHeader, section: Int) {
  let collapsed = !sections[section].collapsed
    
  // Toggle collapse
  sections[section].collapsed = collapsed
  header.setCollapsed(collapsed)
  
  // Reload the whole section
  tableView.reloadSections(NSIndexSet(index: section) as IndexSet, with: .automatic)
 }
}

Sau khi các section được reload, toàn bộ các cell trong section đó sẽ được tính toán và hiển thị lại trên giao diện.

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn đã có một Collapsible Table Section của riêng mình.

Kết luận

Rất mong qua bài viết này nhưng người lần đầu làm quen với iOS sẽ quen hơn với việc tùy biến UITableView, sử dụng Autolayout bằng code thay vì sử dụng các công cụ hỗ trợ kéo thả.

Mã nguồn chương trình Demo: https://github.com/oLeThiVanAnh/R6_2018

Nguồn tham khảo

All Rights Reserved