+1

tự tạo composer package cho php

Composer là gì?

 • Composer là ứng dụng giúp quản lý các thư viện bên ngoài trong project php.
 • Composer giúp lập trình viên dễ dàng thêm, update, loại bỏ các thư viện một cách dễ dàng.

Làm sao để tạo một composer package ?

 • Cài đặt Composer : thảm khảo tại https://viblo.asia/thangtd90/posts/jlA7GKWGKZQ2 của anh Tran Duc Thang
 • Update php lên phiên bản 5.3 hoặc cao hơn.
 • Sử dụng phần mềm quản lý code git, svn
 • Tạo tài khoản github và packagist.org (có thể sử dụng luôn tài khoản github)

Các bước để tạo một package composer

1 - Khởi tại project

 • Tạo thư mục: ** hello-world ** tại thư mục web root theo cấu trúc.

hello-world.png 2 - Tạo file composer.json với nội dung

{
  "name": "kynm/hello-world",
  "description": "the first composer package",
  "type": "php",
  "license": "aaa",
  "authors": [
    {
      "name": "kynm",
      "email": "[email protected]"
    }
  ],
  "minimum-stability": "dev",
  "require": {
    "php": ">=5.3.0",
  },
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "kynm\\SayHello\\": "src/"
    }
  }
}

3 - Tạo file Test.php

<?php
namespace kynm\SayHello;
class SayHello
{
  public static function world()
  {
    return 'Hello World, Composer!';
  }
}

4 - push code lên github 5 - Đăng ký package trên packages.org:

 • Đăng nhập vào tài khoản
 • Truy cập link: https://packagist.org/packages/submit
 • Nhập đường dẫn github của package submitpackage.png
 • như vậy là đã tạo đăng ký thành công một package cho php

Cách sử dụng

 • Trên file composer.json của project muốn include package đó cần thêm vào dòng
  "require": {
    "kynm/hello-world": "dev-master"
  }
 • Dùng lệnh : composer update để load package về project
 • Trên file index của project cần require file autoload
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
 • Khi sử dụng chỉ cần sử dụng đúng namespace:
use kynm\SayHello\Sayhello;
$hello = new SayHello();
echo $hello->world();

Tổng kết


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.