+9

Từ khóa Final, Static và Static Final trong Java

Trong lập trình Java, việc hiểu rõ về các từ khóa như final, static, và static final là quan trọng để xây dựng mã nguồn chất lượng và hiệu quả. Các từ khóa này đóng vai trò quan trọng trong việc định nghĩa biến, phương thức và hằng số, mang lại những tính chất đặc biệt và ảnh hưởng đến cách chúng ta thiết kế và triển khai ứng dụng Java. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng của từ khóa final, static, và kết hợp chúng trong static final. Hãy cùng nhau khám phá những khía cạnh quan trọng của các từ khóa này và cách chúng có thể được áp dụng trong bối cảnh thực tế của lập trình Java.

A. Từ khóa Final

Trong Java, từ khóa Final được sử dụng để chỉ định rằng một biến, một phương thức hoặc một lớp không thể thay đổi sau khi khởi tạo. Dưới đây là một số điều cần nắm vững khi sử dụng từ khóa Final

1. Biến Final

 • Một biến final chỉ có thể được gán giá trị một lần. Sau khi gán giá trị, bạn không thể thay đổi nó.
 • Thường được sử dụng cho các hằng số hoặc biến mà giá trị không nên thay đổi.

image.png

2. Phương thức Final

 • Một phương thức Final không thể ghi đè bởi các lớp con. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán trong việc triển khai phương thức.
 • Thường được sử dụng cho các phương thức mà không nên được thay đổi trong quá trình kế thừa

image.png

3. Lớp Final

 • Một lớp final không thể được kế thừa. Điều này đảm bảo rằng không có lớp con nào có thể thay đổi hoặc mở rộng từ lớp final.

image.png

Khi nào nên sử dụng từ khóa Final

 • Khi bạn muốn đảm bảo rằng một giá trị không bao giờ thay đổi
 • Khi bạn muốn ngăn chặn việc kế thừa hoặc ghi đè một phương thức

Khi nào không nên sử dụng từ khóa Final

 • Nếu bạn dự định thay đổi giá trị của một biến hoặc triển khai lại một phương thức trong tương lai.
 • Nếu bạn cần kế thừa từ một lớp.

B.Từ khóa Static

Từ khóa static trong Java được sử dụng để chỉ ra rằng một biến, phương thức hoặc lớp thuộc về lớp chứ không phải đối tượng cụ thể. Dưới đây là một số điểm quan trọng khi sử dụng từ khóa static

1. Biến tĩnh (static variable)

 • Một biến tĩnh thuộc về lớp chứ không phải đối tượng. Nó chia sẻ giá trị giữa tất cả các đối tượng của lớp.
 • Được khai báo bằng từ khóa static và thường được sử dụng cho các hằng số hoặc dữ liệu chung mà không cần tạo ra một phiên bản mới cho mỗi đối tượng.

image.png

Khi giá trị của count thay đổi, tất cả các đối tượng của lớp Counter đều chia sẻ giá trị mới này.

2. Phương thức tĩnh (static method)

 • Một phương thức tĩnh thuộc về lớp và không thể truy cập trực tiếp đến biến và phương thức không tĩnh của đối tượng.
 • Thường được sử dụng cho các phương thức tiện ích mà không cần tạo ra một đối tượng.

image.png

3. Khối tĩnh (static block)

 • Một khối tĩnh là một khối mã được thực thi khi lớp được nạp vào bộ nhớ. Nó được đặt trong cặp dấu {} và được khai báo bằng từ khóa static.
 • Thường được sử dụng để khởi tạo các biến tĩnh hoặc thực hiện các tác vụ khởi tạo một lần khi lớp được nạp.

image.png

Lưu ý khi sử dụng static:

 • Biến và phương thức tĩnh thuộc về lớp, chứ không phải đối tượng cụ thể. Điều này có thể giúp tiết kiệm bộ nhớ và tăng hiệu suất.
 • Phương thức tĩnh không thể truy cập trực tiếp đến biến và phương thức không tĩnh của đối tượng. Chúng thường được gọi thông qua tên lớp.
 • Các biến tĩnh thường được sử dụng để đại diện cho dữ liệu chung mà không cần tạo đối tượng mới.
 • Khối tĩnh thường được sử dụng để thực hiện các tác vụ khởi tạo một lần hoặc để khởi tạo các biến tĩnh.

C. Từ khóa static final

Từ khóa static final được sử dụng để khai báo một hằng số (constant) tĩnh trong Java. Khi bạn kết hợp cả hai từ khóa này, bạn tạo ra một biến không thể thay đổi (final) và thuộc về lớp chứ không phải là mỗi đối tượng cụ thể (static).

1. Hằng số tĩnh (static final):

 • Biến static final là một biến tĩnh, nghĩa là nó thuộc về lớp chứ không phải là mỗi đối tượng của lớp.
 • Một khi giá trị của biến static final được gán, nó không thể thay đổi và sẽ giữ nguyên giá trị đó suốt thời gian chạy của chương trình.

image.png

2. Sử dụng trong môi trường đa luồng:

 • Biến static final thường được sử dụng để định nghĩa các hằng số chung cho tất cả các đối tượng của lớp và giúp tránh xung đột dữ liệu trong môi trường đa luồng.

image.png

Lưu ý khi sử dụng static final:

 • Bạn nên sử dụng static final khi bạn muốn định nghĩa một hằng số tĩnh, mà giá trị không thay đổi qua thời gian chạy chương trình.
 • Nó giúp tránh việc mỗi đối tượng của lớp tạo ra một bản sao của hằng số, giúp tiết kiệm bộ nhớ.
 • Điều này thường được sử dụng cho các hằng số toàn cục hoặc chung trong ứng dụng.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.