0

Tự học Swift - Part 2

Ở bài này, mình sẽ giới thiệu cấu trúc điều khiển trong Swift #1 Cấu trúc điều khiển 1.1 if Thực thi tập các câu lệnh nếu điều kiện là đúng. Các loại if thường gặp:

if condition {
// do something
}

if condition {
// do something
} else {
// do something
}

if condition {
// do something
} else if condition {
// do something
} else {
// do something
}

Ví dụ:

var x:Int = 5

if x % 2 == 0 {
  print("x is even")
} else {
  print("x is odd")
}

1.2 Switch Switch-case trong Swift cũng giống như những ngôn ngữ khác, nhưng ở Swift, nếu 1 case đúng thì các case còn lại sẽ không chạy.

switch some value to consider {
case value 1:
  respond to value 1
case value 2,
   value 3:
  respond to value 2 or 3
default:
  otherwise, do something else
}

Ví dụ: var x:Int = 5

switch x {
case 1:
  print("one")
case 2:
  print("two")
case 3:
  print("three")
case 4:
  print("four")
case 5:
  print("five")
default:
  print("Unknow input")
}

1.3 while condition Thực thi tập câu lệnh cho đến khi điều kiện là sai.

while condition {
  statements
}

Ví dụ:

var counter:Int = 0

while counter < 5 {
  counter += 1
}

print(counter)

1.4 Repeat-while Loops Thực thi tập câu lệnh cho đến khi điều kiện là sai và luôn thực hiện ít nhất 1 lần.

repeat {
 <LOOP CODE>
} while <CONDITION>

Ví dụ:

var result = 0

repeat {
  result += 1
} while result < 0


print(result)

1.5 break Để thoát khỏi vòng lặp, chúng ta dùng lệnh break Ví dụ:

var sum = 1

while true {
 sum = sum + (sum + 1)
 if sum >= 1000 {
  break
 }
}

1.6 Continue Bỏ qua duyệt vòng lặp với điều kiện nào đó mà không break vòng lặp. Ví dụ: Để tính tổng các số lẻ trong mảng ta có thể làm như sau:

var array = [1, 2, 4, 1, 7, 6, 2]

var sumOdd = 0

for x in array {
  if x % 2 == 0 {
    continue
  }
  sumOdd += x
}

print(sumOdd)

1.7 For-In Loops Sử dụng for để duyệt tuần tử trong mảng, ranges hoặc mảng các ký tự trong string. Ví dụ:

let names = ["Anna", "Alex", "Brian", "Jack"]
for name in names {
  print("Hello, \(name)!")
}

Output: Hello, Anna! Hello, Alex! Hello, Brian! Hello, Jack!


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí