+4

Truthy and Falsy: When All is Not Equal in JavaScript

Vấn đề

Javascript là ngôn ngữ lập trình không quy định chặt chẽ về kiểu dữ liệu của biến (Weakly Typed Language). Do vậy, tùy vào trường hợp được sử dụng mà giá trị biến trong Javascript sẽ được hiểu theo kiểu dữ liệu thích hợp.

Ví dụ:

var a = 1; //kiểu int
var b = '2'; //kiểu string

console.log(a > b);
//kết quả trả về là `false`. Như vậy, biến `b` được hiểu với kiểu `int`

console.log(b + a);
// kết quả trả về là "21". Biến `a` được hiểu với kiểu `string` ('2' + '1' = '21')

Ở 1 ví dụ khác, khi chương trình mong muốn giá trị của một biến được trả về dưới kiểu boolean , trong khi biến đó được định nghĩa với 1 kiểu khác thì giá trị của biến sẽ được hiểu theo 2 nhóm giá trị truthyfalsy.

var a = 1; //kiểu int

console.log(a == false) //khi so sánh `a` (kiểu `int`) với `false` (kiểu `boolean`) chương trình mong muốn a được hiểu theo kiểu `boolean`, khi đó giá trị truthy hay falsy của biến sẽ được xét đến
//kết quả trả về là `false`. Tại sao lại ra như vậy thì mình sẽ giải thích ở dưới nhé :D

Vậy thì truthy và falsy value là gì :-?

Định nghĩa

"Bạn hãy cho biết truthy và falsy value trong Javascript là gì?"

Có lẽ đây sẽ là 1 trong bộ câu hỏi được hỏi phổ biến trong các buổi phỏng vấn về Javascipt. Và ngay bản thân mình và 1 số các bạn khác sẽ lúng tung trước câu hỏi này vì bạn không nhớ được chính xác những giá trị đó hoặc là không biết về nó. Vì thế hôm nay mình đã quyết tâm củng cố thêm kiến thức cho chính mình và chia sẻ cho mọi người về vấn đề này, hy vọng sẽ giúp ích được các bạn phần nào. (bow)

Hiểu đơn giản thì ... Truthy value là những giá trị trong Javascript mà khi ép kiểu về Boolean thì sẽ cho ra giá trị là true. Ngược lại, Falsy value là những giá trị mà khi ép kiểu về Boolean thì cho ra giá trị là false.

Trong Javascript có SÁU giá trị được coi là falsy, còn lại tất cả những giá trị khác không phải là những giá trị này đều được xem là truthy.

Cách nhớ kiểu dữ liệu thuộc truthy và falsy value

 • Kiểu Boolean có giá trị truefalse, vậy giá trị false chắc chắn là falsy value.
 • Kiểu Number chứa tất cả những con số. Nhưng có 2 giá trị đặc biệt là số không (0) và Not a Number (NaN), và nó đều là falsy value.
 • Kiểu dữ liệu chuỗi String , với chuỗi rỗng (chuỗi không chứa bất kỳ 1 ký tự nào) là falsy value.
 • Và còn lại 2 giá trị nullundifined là falsy value.

Tóm cái váy lại thì như này

Kiểu dữ liệu Falsy value
Boolean false
Number 0 hoặc NaN
String '' hoặc ""
null null
undefined undefined

Xong! Mình đã liệt kê 6 falsy values, còn tất cả những giá trị còn lại khác là truthy hết.

Ví dụ 1 vài giá trị là truthy

 • "any string" (chuỗi bất kỳ bao gồm cả '0', 'false')
 • [1, 2] (mảng bất kỳ bao gồm mảng rỗng [])
 • {a: 1, b:2} (đối tượng bất kỳ bao gồm đối tượng rỗng {})
 • function() {} (hàm bất kỳ)

Nhìn vào các ví dụ này bạn đã có thể giải thích được ví dụ mình đã viết phần tổng quan trên rồi đó 😄 😄 😄

So sánh với toán tử logic ==

Khi so sánh truthy valuefalsy value bằng cách sử dụng toán tử == có thể xảy ra các trường hợp ngoài ý muốn.

Quy ước rằng:

 • false, số 0 và chuỗi rỗng '' thì tương đương nhau.
 • nullundefined thì tương đương nhau nhưng chúng không tương đương với bất kỳ giá trị nào khác.
 • NaN không tương đương với bất kỳ giá trị nào - bao gồm cả chính NaN.
 • Infinitytruthy nhưng khi so sánh với true hay false thì kết quả luôn trả về là false.
 • Một mảng rỗng có giá trị là truthy nhưng khi so sánh với true sẽ cho kết quả là false, so sánh với false lại cho kết quả là true.

Ví dụ:

// all true
false == 0;
0 == '';
null == undefined;
[] == false;
!![0] == true;

// all false
false == null;
NaN == NaN;
Infinity == true;
[] == true;
[0] == true;

So sánh với toán tử logic ===

Ngoại lệ duy nhất là NaN vẫn không tương đương với bất kỳ giá trị nào, kể cả chính nó.

Vài tips lời khuyên khi sử dụng

Tránh so sánh trực tiếp giá trị

Khi cần so sánh một giá trị với boolean, ít khi ta phải so sánh trực tiếp chúng với true hay false mà chỉ cần xét đến giá trị đó là truthy hay falsy.

// instead of
if (x == false) // ...
// runs if x is false, 0, '', or []

// use
if (!x) // ...
// runs if x is false, 0, '', NaN, null or undefined

Sử dụng === thay cho ==

Khi cần so sánh hai giá trị có giống nhau hay không ta nên dùng toán tử so sánh === (hoặc !==) thay cho == (hoặc !=) để tránh gặp vấn đề chuyển đổi kiểu giá trị.

// instead of
if (x == y) // ...
// runs if x and y are both truthy or both falsy
// e.g. x = null and y = undefined

// use
if (x === y) // ...
// runs if x and y are identical...
// except when both are NaN

Chuyển đổi sang giá trị boolean khi cần thiết

Bất cứ giá trị nào cũng có thể chuyển đổi sang giá trị boolean bằng cách sử dụng toán tử !! (Double Bangs). Sử dụng toán tử này cho falsy value (false, 0, '' hoặc "", null, undefined, NaN) sẽ nhận được giá trị là false, và được sử dụng khi muốn kiểm tra 2 giá trị cùng là truthy hayfalsy hay không?

// instead of
if (x === y) // ...
// runs if x and y are identical...
// except when both are NaN

// use
if (!!x === !!y) // ...
// runs if x and y are identical...
// including when either or both are NaN

Tài liệu tham khảo

https://developer.mozilla.org

https://www.sitepoint.com/automatically-optimize-responsive-images-in-gatsby/

https://medium.com/better-programming/javascript-bang-bang-i-shot-you-down-use-of-double-bangs-in-javascript-7c9d94446054


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.