+1

Triggers trong Xamarin

Triggers

Triggers cho phép bạn diễn tả các hành động được khai báo trong XAML mà nó dùng để thay đổi hiển thị của các control dựa trên các sự kiện (event) hay thuộc tính (property). Bạn có thể gán thuộc tính trực tiếp trong control hoặc thêm vào resource dictionary ở tầng page hay tầng app để apply cho nhiều control. Trigger có 4 loại:

 • Property Trigger - xảy ra khi 1 thuộc tính (propertype) của control được set 1 giá trị cụ thể.
 • Data Trigger - dùng để binding data đến trigger dựa vào thuộc tính của 1 control khác.
 • Event Trigger - xảy ra khi một sự kiện (event) xảy ra trên control.
 • Multi Trigger - cho phép set nhiều điều kiện trigger trước khi xảy ra action

Property Trigger

Một trigger đơn giản có thể được thể hiện thông qua XAML thuần, thêm 1 thành phần trigger vào collection triggers của control. Ở đây mình ví dụ trigger thay đổi background color của entry khi focus:

<Entry Placeholder="enter name">
	<Entry.Triggers>
		<Trigger TargetType="Entry"
       Property="IsFocused" Value="True">
      <Setter Property="BackgroundColor" Value="Yellow" />
    </Trigger>
	</Entry.Triggers>
</Entry>

Các thành phần quan trọng trong định nghĩa trigger là:

 • TargetType - loại control mà trigger áp dụng.
 • Property - thuộc tính được theo dõi trên control.
 • Value - giá trị mà khi thuộc tính được theo dõi nhận được, trigger sẽ được kích hoạt.
 • Setter - một collection của các thành phần Setter được thêm vào và tương thích với điều khiện trigger. Khi này, PropertyValue phải được chỉ định.
 • EnterActions và ExitActions - được viết bằng code và có thể dùng trong điều khiện để (hoặc thay thế) các thành phần Setter.

Áp dụng Trigger bằng cách sử dụng Style

Triggers cũng có thể được thêm vào Style định nghĩa trong control, trong page hoặc application ResourceDictionary. Ví dụ sau định nghĩa một style ngầm (ko set Key), có nghĩa là sẽ áp dụng đối với tất cả các Entry control trong page.

<ContentPage.Resources>
  <ResourceDictionary>
    <Style TargetType="Entry">
						<Style.Triggers>
        <Trigger TargetType="Entry"
             Property="IsFocused" Value="True">
          <Setter Property="BackgroundColor" Value="Yellow" />
        </Trigger>
      </Style.Triggers>
    </Style>
  </ResourceDictionary>
</ContentPage.Resources>

Data Triggers

Data triggers dùng để binding data đến một control khác để giám sát, khiến Setter sẽ được gọi. Thay vì dùng thuộc tính Property trong property trigger, set thuộc tính Binding để giám sát một thuộc tính cụ thể. Ví dụ sau sử dụng cú pháp binding ***{Binding Source={x:Reference entry}, Path=Text.Length}***, cho phép chúng ta trỏ đến một thuộc tính của control khác. Khi length của entry bằng 0, trigger sẽ được kích hoạt để disable button khi input là empty:

<!-- the x:Name is referenced below in DataTrigger-->
<!-- tip: make sure to set the Text="" (or some other default) -->
<Entry x:Name="entry"
    Text=""
    Placeholder="required field" />

<Button x:Name="button" Text="Save"
    FontSize="Large"
    HorizontalOptions="Center">
  <Button.Triggers>
    <DataTrigger TargetType="Button"
           Binding="{Binding Source={x:Reference entry},
                    Path=Text.Length}"
           Value="0">
      <Setter Property="IsEnabled" Value="False" />
    </DataTrigger>
  </Button.Triggers>
</Button>

Tip: Khi định nghĩa Path=Text.Length luôn luôn cung cấp một giá trị mặc định cho property được chỉ định đến (ví dụ ***Tex=""***) vì nếu không, giá trị sẽ là null và trigger sẽ không hoạt động.

Phần sau mình sẽ giới thiệu đến các bạn Event TriggersMulti Triggers. Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.