+4

Triển khi một dự án PHP từ A-Z lên Apache Local Linux

Clone Project

Clone project về mua bán bất động sản viết bằng ngôn ngữ PHP tại repository https://github.com/trannguyenhan/Real-Estate-Php:

git clone git@github.com:trannguyenhan/Real-Estate-Php.git

Tạo và cấu hình database cho dự án

Tạo một cơ sở dữ liệu trong mysql là developers:

create database developers

Import schema và dữ liệu demo cho database sử dụng Datagrip chọn Chuột phải -> SQl Script -> Run SQL Script và chọn file trong thư mục Database của dự án Database/developers.sql.

Mua Cloud VPS tại iNET, nhấn vào banner ở phía trên. Nhập mã TRANNGUYENHAN để được giảm giá thêm 10% khi mua dịch vụ Cloud VPS tại iNET.

Thay đổi file config của dự án thành thông tin database vừa được tạo và import, file config.php :

<?php

$con = mysqli_connect("localhost","root","mysql12345","developers");
	if (mysqli_connect_errno())
	{
		echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
	}
?>

file admin/config.php:

<?php

	$con = mysqli_connect("localhost","root","mysql12345","developers");
	if (mysqli_connect_errno())
	{
		echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
	}
	
?>

Cấu hình Apache2

Thêm cấu hình địa chỉ local trỏ về IP 127.0.0.1 trong file /etc/hosts:

127.0.0.1 real-estate.php.local

Tạo file config real-estate.php.local.conf trong thư mục /etc/apache2/site-available:

<VirtualHost *:80>

	ServerName real-estate.php.local
  ServerAlias www.real-estate.php.local
  ServerAdmin webmaster@real-estate.php.local
  DocumentRoot /home/trannguyenhan/CodeFolder/phpproject/Real-Estate-Php

	<Directory /home/trannguyenhan/CodeFolder/phpproject/Real-Estate-Php>
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>

	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
	CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Với DocumentRoot là folder thư mục dự án.

Ensite trong Apache2:

sudo a2ensite real-estate.php.local.conf

Restart Apache2:

sudo systemctl restart apache2.service

Truy cập vào địa chỉ http://real-estate.php.local/ trên browser để xem website:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.