+9

Triển khai bộ lưu trữ log tập trung với Graylog

Hiện nay, khi các ứng dụng theo kiến trúc Microservice ngày càng phổ biến, chúng ta không chỉ quản lý logs của 1 ứng dụng trên 1 máy chủ mà bây giờ sẽ là hàng chục, hàng trăm các container khác nhau, log nằm dải rác trên nhiều máy chủ. Việc debug, monitor ứng dụng trở nên khó khăn hơn, vì thế những bộ ứng dụng xây dựng nhằm mục đích tập trung logs của ứng dụng về một nơi trở thành những công cụ hiệu quả.

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ việc dựng một bộ ứng dụng Graylog và cấu hình cho các container gửi logs lên Graylog như thế nào?

Về Graylog

Graylog được coi là một ứng dụng quản lý log tập trung. Graylog có thể lưu trữ hàng terabytes logs mỗi ngày, xử lý và lưu trữ vào bộ nhớ. Giao diện web của Graylog cho phép bạn tìm kiếm các bản ghi, truy suất thông tin nhanh trong, sắp xếp và hiển thị theo dạng bản đồ, bảng,...

Collecting Data: Kiến trúc của Graylog cho phép nhận vào input là bất kỳ dạng cấu trúc dữ liệu nào, bao gồm log messagesnetwork traffic từ :

  • Syslog (TCP, UDP, AMQP, Kafka)
  • GELF(TCP, UDP, AMQP, Kafka, HTTP)
  • AWS - AWS Logs, FlowLogs, CloudTrail
  • Beats/Logstash
  • CEF (TCP, UDP, AMQP, Kafka)
  • JSON Path from HTTP API
  • Netflow (UDP)
  • Plain/Raw Text (TCP, UDP, AMQP, Kafka) Organizing Data: Các raw logs, raw message sẽ được phân tích và làm giàu thông tin, khiến chúng hữu dụng với người quản lý và hệ thống downstream.

Triển khai Graylog với Docker

Mình sẽ sử dụng Docker Compose để triển khai ứng dụng. Trong môi trường production, chúng ta không được khuyến khích sử dụng Docker Compose, thay vào đó là Docker Swarm, cũng rất dễ dàng để migrate cú pháp của Docker Compose qua Docker Swarm thôi

version: '3'
services:
 mongo:
  image: mongo:3
  volumes:
   - "./mongo/data/db:/data/db"
  networks:
   - graylog
 elasticsearch:
  image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch-oss:6.8.5
  volumes:
   - "./elasticsearch/data:/usr/share/elasticsearch/data"
  environment:
   - http.host=0.0.0.0
   - transport.host=localhost
   - network.host=0.0.0.0
   - "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
  ulimits:
   memlock:
    soft: -1
    hard: -1
  deploy:
   resources:
    limits:
     memory: 1g
  networks:
   - graylog
 graylog:
  image: graylog/graylog:3.2
  volumes:
   - "./graylog:/usr/share/graylog/data/journal"
  environment:
   - GRAYLOG_PASSWORD_SECRET=somepasswordpepper
   # Password: admin
   - GRAYLOG_ROOT_PASSWORD_SHA2=8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f6f2ab448a918
   - GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http://127.0.0.1:9000/
  networks:
   - graylog
  depends_on:
   - mongo
   - elasticsearch
  ports:
   - 9000:9000
   - 5140:5140
   - 1514:1514/udp
   - 12201:12201
   - 12201:12201/udp
networks:
 graylog:
  driver: bridge

Mình có sử dụng thêm 3 thư mục dùng với mục đích là volumes của các services, nên cần cấp quyền read-write cho các thư mục đó trước nhé.

Sau đó chỉ cần chạy docker-compose up và chờ ứng dụng bật lên là ổn, bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ: http://localhost:9000 để sử dụng giao diện web. Bạn đăng nhập với tài khoản/ mật khẩu là admin / admin.

Vậy là mình đã bật được ứng dụng lên, đến bước tiếp theo thôi.

Cấu hình để gửi logs lên Graylog.

Cấu hình Input cho Graylog

Bạn truy cập vào đây để tạo cấu hình Input cho Graylog http://localhost:9000/system/inputs , mình sẽ gửi log từ Syslog thông qua TCP nên mình cấu hình như sau:

Nhấn Save và chờ nó chuyển sang trạng thái RUNNING là được.

Cấu hình trên ứng dụng để chúng gửi log lên Graylog

Ở đây mình sử dụng Rsyslog để gửi log lên Graylog. Tùy vào hệ điều hành của bạn, cần cài thêm Rsyslog.

Cấu hình output của Rsyslog trong file /etc/rsyslog.conf :

...
*.* @@localhost:5140;RSYSLOG_SyslogProtocol23Format

Sau đó bạn restart service rsyslog để máy nhận cấu hình mới

$ sudo service rsyslog restart

Mình sẽ test bằng cách login/logout máy tính =)) và BÙM

log đã được gửi lên Graylog thành công.

Tạm kết

Trên đây là các bước cấu hình cơ bản để xây dựng Graylog nhằm mục đích thu thập logs từ các nguồn khác nhau về một địa điểm. Nâng cao hơn 1 chút thì bạn có thể cấu hình trong Graylog các filter để lọc các logs theo từng ứng dụng, từng loại log, từng log level khác nhau.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.