Trải nghiệm đầu tiên với Selenium Webdriver

Tiếp nối các bài viết trước đây về Selenium nói chung và Selenium Web Driver nói riêng, mình sẽ trình bày trải nghiệm đầu tiên với Selenium WebDriver. Ví dụ về viết câu lệnh, giải thích các câu lệnh, có điều gì lưu ý khi thực thi các lệnh và có những vấn đề nào chưa hiểu. Đối với những kiến thức mình chưa hiểu, mình xin update vào bài viết sau khi hiểu và tìm được tài liệu liên quan.

1. Ví dụ cơ bản đầu tiên với Selenium Web Driver

2. Giải thích các lệnh

package Demo;

import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;

public class DemoTestCase {

	public static void main(String[] args) {
		
//Khởi tạo 1 đối tượng. Hiểu đơn giản là tạo mới/ mở 1 trình duyệt Firefox
		WebDriver firstDemo = new FirefoxDriver();
/* Hàm get() trả về kết quả của tham số được truyền vào. Ở đây tham số được truyền vào là link trang web mà người dùng muốn chương trình trả về.*/
		firstDemo.get("https://go.chatwork.com/vi/");
		
	}

}

Kết quả chạy:

Video minh họa: https://trinhphuong1112-gmail.tinytake.com/sf/MjA0NzA4MF82NDUxOTU3

3. Tại sao chương trình lại lỗi?

Nếu phiên bản Selenium Web Driver mà bạn đã và đang sử dụng là version từ 3.0 trở lên thì bạn cần cài đặt thêm Gecko Driver để khởi động Firefox. Gecko Driver là liên kết giữa các file test trong Selenium và trình duyệt Firefox. GeckoDriver là một proxy cho việc sử dụng các máy khách tương thích W3C WebDriver để tương tác với trình duyệt Mozilla Firefox dựa trên Gecko. Gecko Driver là một tập tin thực thi cần có trong một trong những đường dẫn hệ thống trước khi bắt đầu thử nghiệm của bạn. Trình duyệt Firefox thực hiện giao thức WebDriver bằng một tệp thực thi được gọi là GeckoDriver.exe

B1: Tải Gecko Driver

Truy cập link https://github.com/mozilla/geckodriver/releases để download Gecko Driver. Sau khi download bạn cần giải nén file.

B2: Cấu hình Gecko Driver

Đặt thuộc tính hệ thống Thêm nội dung System.setProperty(key, value) vào file DemoTestCaseJava.java Giá trị key điền nội dung: “webdriver.gecko.driver” Giá trị value điền đường dẫn chứa Gecko Driver bạn vừa tải về. Ví dụ về đường dẫn tại máy mình: “C:\Users\Phuong\Desktop\Selnium IDE\File setup\geckodriver-v0.19.0-win64\geckodriver.exe” Sau khi cài đặt bạn hãy chạy chương trình bằng cách click chuột phải, chọn Run As -> Java Application. Kết quả: Trang web mà bạn đã đưa vào phương thức get() sẽ được mở trên trình duyệt Firefox. Video minh họa: https://trinhphuong1112-gmail.tinytake.com/sf/MjA0NzA3NF82NDUxOTQx

Khó khăn Tại sao phải đặt thuộc tính cho hệ thống khi sử dụng Gecko Driver? Ưu và nhược điểm khi đặt thuộc tính cho hệ thống khi sử dụng Gecko Driver là gì? Mình sẽ tìm hiểu và bổ sung thêm kiến thức vào bài viết này. Bài viết sẽ được cập nhật thường xuyên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Tài liệu tham khảo: http://toolsqa.com/selenium-webdriver/first-test-case/ http://toolsqa.com/selenium-webdriver/how-to-use-geckodriver/