+9

Tổng hợp các bài viết giới thiệu tính năng mới trong Java 8

Oracle đã phát hành một phiên bản Java 8 vào ngày 18/03/2014. Đây là một phiên bản mang tính cách mạng của Java cho nền tảng phát triển phần mềm. Nó bao gồm các nâng cấp khác nhau cho lập trình Java, JVM, Tools và các thư viện.

Một số tính năng mới chủ yếu của Java 8 bao gồm:

  • Default method : Cung cấp phương thức mặc định cho Interface.
  • Lambda expression : Thêm khả năng xử lý function cho Java.
  • Method references : Các hàm tham chiếu theo tên của phương thức thay vì gọi trực tiếp. Sử dụng các function làm tham số.
  • Stream API : bao gồm các class, interface và enum để cho phép các hoạt động kiểu function trên các element (phần tử) của một Collection, Array. Nó thực hiện chỉ khi nó yêu cầu (lazy).
  • Date Time API : cung cấp một số lớp mới trong gói java.time cùng với định dạng thời gian Joda.
  • Optional : là một lớp được sử dụng để hạn chế với lỗi NullPointerException trong ứng dụng Java.
  • New tools : Các công cụ và tiện ích mới cho trình biên dịch được thêm vào như jdeps.
  • Nashorn, JavaScript Engine : là javascript Engine cho phép chạy javascript trên JVM. Nó tương tự như engine V8 cung cấp bởi chrome dùng để chạy Node.js. Nó tương thích với các ứng dụng Node.js trong khi đồng thời hỗ trợ các thư viện Java được gọi thông qua mã javascript chạy trên máy chủ.

Bên dưới là danh sách các bài viết giới thiệu các tính năng mới trong Java 8:

Còn rất nhiều bài viết khác đang được cập nhật liên tục tại link sau: https://gpcoder.com/tag/java-8/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.