+2

Tổng hợp bài tập ôn thi ISTQB ADVANCED

❗ Học ISTQB advanced level để giúp bạn mở rộng thêm các kỹ năng mới trong test, có kinh nghiệm và chiến thuật thông minh trong test, chủ động xử lý các vấn đề trước khi nó xảy ra, test hiệu quả hơn.

Nội dung của ISTQB advanced level tập trung vào các kỹ năng sau:

✔️ Xây dựng và quản lý dự án bằng các phép đo (Test metrics).

✔️ Quản lý quy trình dự án test từ việc lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, quản lý chạy test, lập báo cáo, quyết định dừng test và quản lý đóng dự án test.

✔️ Dự đoán và quản lý các rủi ro, các vấn đề phát sinh trong quá trình dự án.

✔️ Cải tiến quy trình liên tục.

✔️ Các kỹ thuật thiết kế test case nâng cao và tăng hiệu quả test.

✔️ Nhưng bạn yên tâm, kinh nghiệm làm việc giúp bạn tiếp cận các vấn đề dễ dàng hơn, hiểu nhanh hơn các nội dung trình bày trong ISTQB advanced level. Nhưng thi vẫn là thi, nó vẫn bám rất sát với sách vở và những nội dung trong tài liệu Syllabus vẫn chiếm khoảng 65%-70% nội dung câu hỏi thi.

Chi tiết về các module thi trong Advanced :

https://www.iostream.vn/stdio-training/cac-thong-tin-can-thiet-de-thi-lay-chung-chi-istqb-advanced-level-lzxu1

Ngoài ra, 1 số link làm bài tập như bên dưới các bạn tham khảo thêm nhé link

1: https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=nzm0nze2noew

2: https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=nzmxode2zcbu

3: https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=nzmxode2zcbu

4: https://www.certification-questions.com/isqi-exam/ctal-tm_syll2012-dumps.html

5: https://www.softwaretestinggenius.com/istqb-advanced-level-test-manager-certification-exam-sample-paper-q-81-to-90/

6: https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=istqb-advanced-test-manager-mock-chapter-3-exam

7: http://testcompetence.com/exams/sample/ISTQB_Advanced_Level___Test_Manager__official_Mock_exam

8: https://www.briefmenow.org/isqi/which-of-the-following-statements-describing-the-consequences-of-specifying-test-conditions-at-a-detailed-level-is-not-true/

9: https://www.briefmenow.org/isqi/which-of-the-following-topics-should-not-be-included-in-the-test-progress-report/

10: https://www.briefmenow.org/isqi/which-of-the-following-topics-should-not-be-included-in-the-test-progress-report-2/

11: https://vceguide.com/which-two-of-the-following-metrics-would-be-most-suitable-for-determining-whether-the-test-objective-has-been-met/

Chúc các bạn ôn thi tốt nhé 🥰

image.png #istqb #advance


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.