+2

Tổng hợp 10 thư viện và framework Node.js đang được Trending để nâng cao khả năng phát triển web của bạn

Mayfest2023

Bạn đang muốn cải thiện kiến thức về phát triển Node.js? mình xin được đã tổng hợp danh sách 10 thư viện và khung công cụ Node.js hàng đầu hiện nay có thể giúp bạn trong các dự án phát triển web của mình. Những công cụ này có thể hỗ trợ bạn tối ưu hóa quy trình phát triển và cải thiện hiệu suất ứng dụng của bạn, cho dù bạn là một nhà phát triển mới hoặc có kinh nghiệm.

Hãy cùng tìm hiểu cùng mình những thư viện và khung công cụ này ngay bây giờ!

1. Fastify 🚀

Fastify là một framework web phổ biến và hiệu quả cho Node.js, cung cấp một cách tiếp cận nhanh chóng và linh hoạt để tạo các ứng dụng web. Nó có thể sử dụng để xây dựng nhiều loại ứng dụng, bao gồm ứng dụng web, RESTful APIs, và các chương trình thời gian thực WebSocket-based. Dưới đây là một đoạn mã Fastify mẫu để xây dựng một HTTP server đơn giản:

const fastify = require("fastify")();

fastify.get("/", async (request, reply) => {
 return "Hello World!";
});

fastify.listen(3000, (err) => {
 if (err) {
  fastify.log.error(err);
  process.exit(1);
 }
 console.log("Example app listening on port 3000!");
});

2. Socket.io 🌐

Socket.io là một thư viện JavaScript cho phép giao tiếp hai chiều thời gian thực giữa máy chủ và máy khách. Nó rất hữu ích khi tạo các ứng dụng thời gian thực như các chương trình trò chuyện, hệ thống chơi game trực tuyến và các công cụ xây dựng nhóm. Dưới đây là một ví dụ về cách gửi tin nhắn và quản lý kết nối đến với Socket.io:

const io = require('socket.io')(http);

io.on('connection', (socket) => {
 console.log('a user connected');

 socket.on('chat message', (msg) => {
  console.log('message: ' + msg);
  io.emit('chat message', msg);
 });

 socket.on('disconnect', () => {
  console.log('user disconnected');
 });
});

3. Mongoose 🍃

Mongoose là một công cụ mô hình đối tượng MongoDB được tạo ra cho các môi trường bất đồng bộ. Nó cung cấp một giải pháp dựa trên schema đơn giản để mô hình dữ liệu cho ứng dụng của bạn và bao gồm các tính năng type casting, validation, query construction và business logic hooks được tích hợp sẵn. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng Mongoose để định nghĩa một schema và xây dựng một model:

const mongoose = require('mongoose');

const userSchema = new mongoose.Schema({
 name: String,
 age: Number,
 email: String
});

const User = mongoose.model('User', userSchema);

4. Nodemailer 📧

Module Nodemailer cho phép gửi email trong các ứng dụng Node.js, cung cấp một API dễ sử dụng để gửi email bằng nhiều giao thức truyền tải khác nhau như SMTP, sendmail hoặc Amazon SES. Dưới đây là một ví dụ về cách gửi email bằng SMTP transport sử dụng Nodemailer:

const nodemailer = require('nodemailer');

const transporter = nodemailer.createTransport({
 host: 'smtp.gmail.com',
 port: 465,
 secure: true,
 auth: {
  user: 'your@gmail.com',
  pass: 'yourpassword'
 }
});

const mailOptions = {
 from: 'your@gmail.com',
 to: 'recipient@gmail.com',
 subject: 'Hello from Node.js',
 text: 'Hello, this is a test email sent from Node.js!'
};

transporter.sendMail(mailOptions, (error, info) => {
 if (error) {
  console.log(error);
 } else {
  console.log('Email sent: ' + info.response);
 }
});

5. Passport.js 🔑

Passport.js là một middleware xác thực được yêu thích cho Node.js, cung cấp một API đơn giản và linh hoạt cho xác thực người dùng trong các ứng dụng web. Nó hỗ trợ nhiều loại xác thực khác nhau, bao gồm xác thực địa phương, OAuth, OpenID và nhiều hơn nữa. Dưới đây là một ví dụ về cách xác thực người dùng bằng tên người dùng và mật khẩu sử dụng Passport.js:

const passport = require('passport');
const LocalStrategy = require('passport-local').Strategy;

passport.use(new LocalStrategy(
 function(username, password, done) {
  User.findOne({ username: username }, function(err, user) {
   if (err) { return done(err); }
   if (!user) { return done(null, false); }
   if (!user.validPassword(password)) { return done(null, false); }
   return done(null, user);
  });
 }
));
 1. Async.js ⏰

Async.js là một module tiện ích cho Node.js cung cấp nhiều hàm để xử lý các quy trình không đồng bộ một cách dễ hiểu và kiểm soát được. Nó có nhiều tính năng, bao gồm waterfall, parallel, series và nhiều hơn nữa. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm async.parallel để thực hiện một số tác vụ không đồng bộ đồng thời:

const async = require('async');

async.parallel([
  function(callback) {
    setTimeout(function() {
      callback(null, 'one');
    }, 200);
  },
  function(callback) {
    setTimeout(function() {
      callback(null, 'two');
    }, 100);
  }
],
function(err, results) {
  console.log(results);
  // output: ['one', 'two']
});

7. GraphQL 🔍

GraphQL là một ngôn ngữ truy vấn và một runtime cho các API cung cấp cho phép truyền thông giữa client và server hiệu quả, mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Các loại dữ liệu và quy trình được định nghĩa bằng cách sử dụng phương pháp dựa trên schema, và các client có thể chỉ định chính xác các dữ liệu mà họ yêu cầu. Sau đây là một ví dụ về cách định nghĩa resolver và schema cho GraphQL để tạo một API đơn giản:

const { GraphQLSchema, GraphQLObjectType, GraphQLString } = require('graphql');

const schema = new GraphQLSchema({
 query: new GraphQLObjectType({
  name: 'HelloWorld',
  fields: {
   message: {
    type: GraphQLString,
    resolve: () => 'Hello World!'
   }
  }
 })
});

8. Axios 📡

Axios là một HTTP client dựa trên promise hoạt động với Node.js và trình duyệt để thực hiện các yêu cầu HTTP và xử lý phản hồi một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nó tương thích với nhiều tính năng, bao gồm các interceptor, hủy bỏ yêu cầu và nhiều tính năng khác. Sau đây là một ví dụ về cách thực hiện một yêu cầu HTTP GET với Axios và xử lý phản hồi:

const axios = require('axios');

axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1')
 .then(function (response) {
  console.log(response.data);
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });

9. Pino 🌲

Pino là một gói logging nhỏ gọn và rất nhanh cho Node.js. Nó cung cấp nhiều tính năng như hỗ trợ cho nhiều điểm đến, các cấp độ log và serializers. Việc logging có hiệu suất cao được thực hiện thông qua giao diện streaming của Pino. Sau đây là một ví dụ về cách sử dụng Pino để logging một tin nhắn với nhiều cấp độ log:

const pino = require("pino")({
 level: "info",
 prettyPrint: true,
 base: { service: "user-service" },
 formatters: {
  level: (label, number) => ({ level: label }),
 },
 transports: [
  { stream: process.stdout },
  { stream: require("fs").createWriteStream("error.log"), level: "error" },
 ],
});

pino.error("This is an error message");
pino.warn("This is a warning message");
pino.info("This is an info message");

10. Nest.js 🐦

Nest.js là một framework Node.js tiên tiến được sử dụng để tạo các ứng dụng phía máy chủ có khả năng mở rộng và hiệu quả. Nó cung cấp một khung chứa phụ thuộc (dependency injection framework), một kiến trúc mô-đun và một CLI đơn giản để tạo mã nhanh chóng. Các tính năng bổ sung được hỗ trợ bao gồm định tuyến (routing), middleware, xác thực và nhiều hơn nữa. Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng Nest.js để xây dựng một điểm cuối API đơn giản:

import { Controller, Get } from '@nestjs/common';

@Controller('hello')
export class HelloController {
 @Get()
 getHello(): string {
  return 'Hello World!';
 }
}

Kết luận

Để có thể tăng cường dự án phát triển web của mình và nâng cao trải nghiệm phát triển với sự giúp đỡ của 10 module và framework Node.js phổ biến này. Những công cụ này có thể cung cấp cho bạn các khả năng và chức năng cần thiết để hoàn thành mục tiêu của bạn, cho dù bạn cần xây dựng một ứng dụng web, quản lý giao tiếp thời gian thực, quản lý xác thực hoặc ghi nhật ký giao tiếp. Vì vậy, hãy bắt đầu khám phá chúng và sử dụng chúng trong dự án sắp tới của bạn!

Nguồn Trang


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.