Toán tử Điều hướng An toàn(&.) trong Ruby

Ruby là một ngôn ngữ luôn luôn bổ sung các syntax mới để tạo thuận tiện cho các lập trình viên trong việc lập trình. Ở Ruby 2.3.0 đó là Toán tử Điều hướng An toàn (&.). Vậy nó là gì?

Tình huống

Giả sử bạn có một user với address và trong address đó bạn muốn lấy city. Tuy nhiên vì không muốn mạo hiểm xử lí các trường hợp nil, nhiều người sẽ viết như trong Rails Tutorial như sau:

if user && user.address && user.address.city
...
end

Tuy nhiên cách code này rất rườm rà và khó chịu. Ngay cả công cụ linting như rubocop cũng khuyên bạn không nên code như vậy. Thực tế, ActiveSupport cũng cung cấp một method try để viết gọn lại với ý nghĩa tương tự(tuy có khác một vài điểm sẽ được giải thích ở sau):

if user.try(:address).try(:city)
...
end

Cả hai phương pháp đều đưa ra kết quả tương tự nhau: sẽ trả về city hoặc nil nếu một trong ba giá trị trong chuỗi trên là nil. Thậm chí, trong một số trường hợp nếu lỡ ai đó đặt addressfalse thì giá trị trả về sẽ là false.

Sử dụng toán tử điều hướng an toàn (&.)

Chúng ta có thể viết lại ví dụ trên bằng cách sử dụng toán tử điều hướng án toàn:

user&.address&.city

Syntax nhìn có vẻ kì tuy nhiên đây cũng là cách mà rubocop khuyên dùng! Có lẽ vì nó làm cho code gọn đi rất nhiều.

Một số ví dụ khác

Thử so sánh 3 phương pháp một cách chi tiết. Ta thấy:

user = User.new(address: nil) #user không có address

user.address.city
# => NoMethodError: undefined method `city' for nil:NilClass

user && user.address && user.address.city
# => nil

user.try(:address).try(:city)
# => nil

user&.address&.city
# => nil

Mọi thứ có vẻ ổn. Tuy nhiên nếu như đã nói ở trên, nếu giá trị của addressfalse thì sao?

user = User.new(address: false)

user.address.city
# => NoMethodError: undefined method `city' for false:FalselClass

user && user.address && user.address.city
# => false

user.try(:address).try(:city)
# => nil

user&.address&.city
# => undefined method `city' for false:FalseClass`

Như vậy toán tử &. chỉ bỏ qua nil tuy nhiên lại nhận giá trị false. Điều này là khá nguy hiểm trong các trường hợp các trường nhận giá trị boolean như gender chả hạn.

Còn nếu như address tồn tại nhưng không phản hồi đến city thì sao?

user = User.new(address: Object.new)

user.address.city
# => NoMethodError: undefined method `city' for #<Object:0x00559996b5bde8>

user && user.address && user.address.city
# => NoMethodError: undefined method `city' for #<Object:0x00559996b5bde8>

user.try(:address).try(:city)
# => nil

user&.address&.city
# => NoMethodError: undefined method `city' for #<Object:0x00559996b5bde8>

Ngay cả try cũng không kiểm tra xem user có phản hồi với các method truyền vòa hay không. Đó là lí do tại sao chúng ta nên sử dụng strict version của trytry!:

user.try!(:address).try!(:city)
# => NoMethodError: undefined method `city' for #<Object:0x00559996b5bde8>

Lưu ý

nil.nil?
# => true

nil&.nil?
# => nil

Kết luận

Toán tử này thực sự là một bổ sung tốt cho try. Tuy nhiên mình không thích cả 2 phương pháp này, bởi việc nối(chain) quá nhiều method lại với nhau bằng &. hay try sẽ đi ngược lại Law of Demeter. Lúc thích hợp nhất để sử dụng có lẽ là những trường hợp tương tự ví dụ huyền thoại trong Rails Tutorials:

if @user && @user.authenticate(params[:session][:password]
# Cách viết gọn hơn
if @user&.authenticate(params[:session][:password]