0

Tips cải thiện hiệu năng code Rails

Dùng where thay select

Khi thực hiện nhiều tính toán, càng load ít dữ liệu vào bộ nhớ càng tốt, luôn luôn dùng SQL query thay cho object method.

Ví dụ:

shop_ids.map do |shop_id|
 products.select { |p| p.shop_id == shop_id }.first
end

Code sẽ chạy nhanh hơn nếu viết thế này:

shop_ids.map do |shop_id|
 products.where(shop_id: shop_id).first
end

Dùng pluck thay map

Nếu chỉ quan tâm một vài giá trị mỗi hàng, nên dùng pluck thay map

Ví dụ:

Order.where(number: 'R545612547').map &:id
# Order Load (5.0ms) SELECT `orders`.* FROM `orders` WHERE `orders`.`number` = 'R545612547' ORDER BY orders.created_at DESC
=> [1]

Map sẽ load tất cả dữ liệu vào bộ nhớ trước, sau đó thực hiện lấy id, pluck nhanh hơn vì nó không phải load dữ liệu vào trước.

Order.where(number: 'R545612547').pluck :id
# SQL (0.8ms) SELECT `orders`.`id` FROM `orders` WHERE `orders`.`number` = 'R545612547' ORDER BY orders.created_at DESC
=> [1]Dùng ActiveRecord::Calculations#sum thay Enumerable#sum

Thông thường khi thực hiện tính toán đôi khi chúng ta sử dụng Enumerable::sum để tính tổng, đây là một sai lầm thường gặp bởi vì ActiveRecord::Calculations đã cho ta cách để tính mà không cần load một đống dữ liệu vào bộ nhớ trước. Nếu bạn muốn thưc hiện tính toán theo cách của Rails, ActiveRecord::Calculations là lựa chọn tốt nhất để sử dụng.

Benchmark.ips do |x|
 x.report("SQL sum") do
  Loan.sum(:balance)
 end

 x.report("Ruby sum") do
  Loan.sum(&:balance)
  # Same as: Loan.all.map { |loan| loan.balance }.sum
 end

 x.compare!
end

# Comparison:
#      SQL sum:    7.89 i/s
#      Ruby sum:    0.03 i/s - 209.85x slowerDùng ActiveRecord::Calculations#maximum thay Enumerable#max

Như đã giải thích ở trên, ta nên dùng ActiveRecord::Calculations để thực thiện việc tính toán

Benchmark.ips do |x|
 x.report("SQL max") do
  Loan.maximum(:amount)
 end

 x.report("Ruby max") do
  Loan.pluck(:amount).max
 end

 x.compare!
end

# Comparison:
#       SQL max:   541.9 i/s
#       Ruby max:    0.5 i/s - 1113.47x slower

Dùng ActiveRecord::Calculations#minimum thay Enumerable#min

Benchmark.ips do |x|
 x.report("SQL min") do
  Loan.minimum(:amount)
 end

 x.report("Ruby min") do
  Loan.pluck(:amount).min
 end

 x.compare!
end

# Comparison:
#       SQL min:   533.3 i/s
#       Ruby min:    0.5 i/s - 1017.21x slowerDùng Model.find_each thay Model.all.each

Một sai lầm rất hay gặp đó là dùng ActiveRecord::Scoping::Named::ClassMethods#all + ActiveRecord::Result#each để lặp qua một bảng có hàng ngàn record.

Product.all.each do |product|
 product.update_column(:stock, 50)
end

Method all sẽ load tất cả dữ liệu vào bộ nhớ trước, điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề về bộ nhớ. Để cho rõ hơn, thì vấn để ở đây không phải là method all mà là số lượng records nó load ra.

Để xử lý, ta load records vào từng batch (mặc định là 1000 record):

Product.find_each do |product|
 product.update_column(:stock, 50)
end

Để custom số lượng record:

Product.find_each(batch_size: 200) do |product|
 product.update_column(:stock, 50)
end

Có thể chỉ định điểm bắt đầu của batch, điều này hữu ích nếu có nhiều worker xử lý trong cùng 1 queue, bạn có thể cho 1 worker xử lý records từ id 1-5000, và worker còn lại xử lý record có id từ 500 trở đi.

Product.find_each(batch_size: 200, start: 5000) do |product|
 product.update_column(:stock, 50)
end

Tham khảo: https://www.fastruby.io/blog/performance/rails/writing-fast-rails.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.